Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунок сил, що діють у КШМ 

Схема сил, що діють у центральному КШМ, зображена на рисунку 2.2. Вихідною є сумарна сила Р, що діє на поршень. Вона є сумою сили тиску газів Рг, що діє на днище поршня, і сил інерції Рj мас деталей, що рухаються поступально:

 

(2.9)

 

Розглянемо докладніше дію сили тиску газів на поршень і сил інерції мас, що рухаються.

Сили тиску газів, що діють на днище поршня, заміняють однією силою, яка спрямована вздовж осі циліндра і прикладена до осі поршневого пальця, Рг, Н:

 

(2.10)

де pц – значення тиску газів у циліндрі, МПа;

p0 – атмосферний тиск, МПа.

 

Значення тиску газів у циліндрі рц визначають за індикаторною діаграмою, яку побудовано за результатами теплового розрахунку двигуна. При цьому:

 

для j = (0¸180)° рц = ра (ра – тиск на впуску);

для j = (180¸360)° рц = рсі (рсі – тиск за політропою стиску);

для j = (360¸540)° рц = рzі (рzі – тиск за політропою розширення);

для j = (540¸720)° рц = рr (рr – тиск відпрацьованих газів).

 

Величини рсі і рzі визначаються за тими же рівняннями політропних процесів, що й у тепловому розрахунку, але величина Vi, л, що входить у ці рівняння, перерозраховується по куту j за формулою (2.11):

 

(2.11)

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема сил і моментів, що діють у кривошипно-шатунному механізмі

Сила інерції деталей КШМ, що рухаються поступально, Рj ,Н:

 

. (2.12)

 

Значення прискорень j у діапазоні кутів 360÷720º п.к.в. такі ж самі, як і для діапазону 0÷360º за результатами кінематичного розрахунку (оскільки прийнято w=const).

Силу Р, Н (рисунок 2.2), що діє уздовж осі циліндра, можна розкласти на дві складові: бічну силу N, Н (формула (2.13)), що перпендикулярна до осі циліндра і силу S, Н (формула (2.14)), що спрямована уздовж осі шатуна:

 

 

(2.13)

 

, (2.14)

 

де b – кут відхилення осі шатуна від осі циліндра, º (формула (1.6)).

 

Cилу S переносять по лінії її дії в центр шатунної шийки кривошипа і розкладають також на дві складові (рисунок 2.2) – нормальну (кривошипну) силу K, Н, що спрямована по радіусу кривошипа (формула (2.15)), та тангенціальну силу, Т, Н, яка є дотичною до окружності радіуса кривошипа (формула (2.16)):

 

(2.15)

 

(2.16)

 

Крутний момент двигуна Мкр, Н·м, створюється силою Т:

 

(2.17)

 

Цей момент передається через колінчастий вал на маховик і трансмісію автомобіля.

 

Результати розрахунку оформлюють у вигляді таблиці, приклад якої наведено у таблиці 2.3. Обчислюють наступні величини:

Рг – сила тиску газів, Н;

Рj – сила інерції мас, які рухаються поступально, Н;

Р – сумарна сила, що діє на поршень, Н;

N – сила, що діє перпендикулярно до осі циліндра, Н;

S – сила, що діє уздовж осі шатуна, Н;

К – сила, що діє по радіусу кривошипа, Н;

Т – тангенціальна сила, яка спрямована перпендикулярно радіусу кривошипа, Н;

Мкр – крутний момент на кривошипі, Н·м.

За результатами динамічних розрахунків будують графіки (рисунки 2.3÷2.7). Сили Рj, Рг, Р, N, Т, К, S будують в однаковому для усіх величин масштабі. При побудові графіків масштаб підбирають таким чином, щоб графіки не перетиналися і були розташовані рівномірно по листу. Розрахунок для точки 360º п.к.в. треба виконати двічі (таблиця 2.3) – спочатку за рівнянням політропи стиску, а потім за рівнянням політропи розширення. Таким чином, крива газової сили (рисунок 2.3) буде мати ізохору. У дизельних двигунів для отримання ізобарної складової процесу згоряння приймають значення Рг при 370º таким само, як і при 360º за процесом розширення.

 

 

Таблиця 2.3 – Результати динамічного розрахунку

j b, º Vi, л pц, МПа Pг Pj, Н Р, Н N, Н S, Н K, Н Т, Н Mкр, Н·м
                     
                     
                     
                     
    (pc)                
    (pz)                
                     
                     
                     

 

Рисунок 2.3 – Залежності сили тиску газів, сили інерції і сумарної сили від кута повороту колінчастого вала (бензиновий ДВЗ)

 

 

 

Рисунок 2.4 – Залежності сили тиску газів, сили інерції і сумарної сили від кута повороту колінчастого вала (дизельний ДВЗ)

 

 

Рисунок 2.5 – Залежності бічної сили та сили, що діє уздовж осі шатуна, від кута повороту колінчастого вала (бензиновий ДВЗ).

 

 

Рисунок 2.6 – Залежності нормальної та тангенціальної сил від кута повороту колінчастого вала (бензиновий ДВЗ).

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.