Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке має місце відхилення від бюджету виробничих витрат за рахунок ефективності?1) несприятливе 6863,65;

2) сприятливе 6500;

3) несприятливе 15863,63;

4) сприятливе 5500.

 

58. Підприємство виготовляє один вид продукції, на виробництво якої згідно з нормою потрібно 6м2 матеріалів вартістю 11 грн за 1 м2. Упродовж звітного періоду було виготовлено 1100 од. продукції, а фактичні матеріальні витрати становили 6700 м2 загальною вартістю 76800 грн.

Відхилення матеріальних витрат за рахунок використання становить, грн:

1) (1100);

2) 32400;

3) (4800);

4) 6400.

59. Компанія має два центри прибутку: підрозділ ґудзиків і підрозділ одягу. Змінні витрати на одиницю підрозділу ґудзиків дорівнюють: виробничі - 0,2 грн., на збут - 0,01 грн. Ринкова ціна одного ґудзика становить 0,3 грн. У разі продажу ґудзиків підрозділу одягу витрати на збут відсутні. Підрозділ одягу може купувати ґудзики на зовнішньому ринку за ціною 0,25 грн. Підрозділ ґудзиків має достатню потужність для задоволення потреб ринку та внутрішніх потреб. Мінімальна трансфертна ціна ґудзика дорівнює, грн:

1) 0,29;

2) 0,21;

3) 0,25;

4) 0,30.

60. Виробнича собівартість гудзиків, які виготовляє підприємство, становить 9,4 грн. (зокрема постійні витрати 2,8 грн). Інше підприємство пропонує постачати ці гудзики за ціною 8 грн. Загальні витрати підприємства на один гудзик у разі їх придбання становлять, грн:

1) 10,8 грн.;

2) 5,2 грн.;

3) 8 грн.;

4) 12,2 грн.

 

 

Фінансовий облік

1. Для складання активу балансу використовується інформація:

1) класів 1-3 Плану рахунків;

2) класів 4-6 Плану рахунків;

3) класів 7-9 Плану рахунків;

4) класів 1-3 та 0.

 

2. Для складання пасиву балансу використовується інформація:

1) класів 1 - 3 Плану рахунків;

2) класів 4 - 6 Плану рахунків;

3) класів 7 - 9 Плану рахунків;

4) класів 4 – 6, 0 Плану рахунків;

 

3. Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО, називається:

1) розділом;

2) активом;

3) статтею;

4) рядком.

 

4. Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк погашення:

1) власний капітал;

2) довгострокові зобов’язання;

3) поточні зобов’язання;

4) забезпечення наступних витрат та платежів.

 

5. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

1) фінансовий, податковий, управлінський;

2) оперативний, статистичний, бухгалтерський;

3) бухгалтерський, виробничий, управлінський;

4) немає правильної відповіді.

 

6. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

1) податковий облік;

2) фінансовий облік;

3) господарський облік;

4) немає правильної відповіді.

 

7. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:

1) аналітичним;

2) зведеним;

3) статистичним;

4) немає правильної відповіді.

 

8. Основною метою фінансового обліку є:

1) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;

2) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;

3) складання податкових декларацій;

4) підготовка звітності для управлінського персоналу.

 

9. Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

1) Законі України “Про податкову службу”;

2) Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

3) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

4) Конституції України.

 

10. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:

1) урядом України;

2) спеціальною комісією ООН;

3) Міністерством фінансів України;

4) Президентом України.

 

11. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:

1) дійсних і потенційних;

2) внутрішніх та зовнішніх;

3) прямих та опосередкованих;

4) постійних та випадкових.

 

12. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є внутрішніми:

1) апарат управління підприємством;

2) власники;

3) керівники структурних підрозділів;

4) всі перелічені.

 

13. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю:

1) засоби масової інформації;

2) менеджери компанії;

3) кредитори;

4) покупці.

 

14. Під контируванням документів розуміють:

1) зазначення кореспондуючих рахунків;

2) об’єднання однорідних за змістом первинних документів;

3) цей термін не стосується бухгалтерського обліку;

4) немає правильної відповіді.

 

15. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

1) документації та інвентаризації;

2) оцінки та калькуляції;

3) рахунків та подвійного запису;

4) балансу та звітності.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.