Здавалка
Главная | Обратная связь

Який первинний документ підтверджує факт здавання виручки до установи банку працівником підприємства?1) банківська виписка зі штампом банку та підписом робітника банку;

2) квитанція до заяви на переказ готівки за підписом касира, бухгалтера установи банку і завірена штампом банку;

3) видатковий касовий ордер з підписом головного бухгалтера і керівника підприємства;

4) наказ керівника і договір на інкасацію.

47. Для оцінки інвестицій за методом участі у капіталі суттєвий вплив інвестора має складати:

1) 50 % акцій;

2) 25 % акцій;

3) 75 % акцій;

4) понад 20 % акцій.

 

48. Вартість придбаних еквівалентів грошових коштів відображається:

1) Дт 351;

2) Дт 141;

3) Кт 351;

4) Дт 352.

 

49. Довгострокові фінансові інвестиції боргового типу, якщо вплив інвестора не суттєвий, відображається на рахунку:

1) 143;

2)142;

3) 141;

4) 15.

 

50. Якщо вартість фінансових інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю, знижується на ринку, то інвестор виконує запис:

1) Дт 97;

2) Дт 95;

3) Кт 72;

4) Дт 72.

 

51. Сума перевищення номінальної вартості боргових цінних паперів над вартістю, за якою випускаються на фінансовий ринок це:

1) дисконт;

2) премія;

3) аллонж;

4) аваль.

 

52. Уцінка вартості поточних інвестицій відображається наступною кореспонденцією рахунків:

1) Дт 975 Кт 352;

2) Дт 352 Кт 73;

3) Дт 96 Кт 143;

4) Дт 143 Кт 311.

 

53. Придбання пакету акцій в обліку відображається записами:

1) Дт 14 Кт 311;

2) Дт 14 Кт 73;

3) Дт 373 Кт 73;

4) Дт 14 Кт 373.

 

54. Якщо об’єкт інвестування (метод оцінки інвестицій за участю у капіталі) в поточному році отримав прибуток, то частка інвестора буде відображатися записами:

1) Дт 141 Кт 72;

2) Дт 143 Кт 72;

3) Дт 96 Кт 141;

4) Дт 96 Кт 143.

 

55. Амортизація дисконту при придбанні довгострокових фінансових інвестицій (оцінка інвестицій – за амортизованою собівартістю) в обліку відображається:

1) у складі доходів;

2) у складі витрат ;

3) не відображається;

4) списується на фінансовий результат.

 

56. Якщо об’єкт інвестування (оцінка інвестицій за методом участі у капіталі) збільшив свій додатковий капітал, то балансова вартість ДФІ у інвестора:

1) збільшиться;

2) зменшиться;

3) не зміниться;

4) зменшиться пропорційно питомій вазі частки інвестора.

 

57. Інформація про довгострокові фінансові інвестиції в балансі наводиться:

1) у складі необоротних активів;

2) у складі оборотних активів ;

3) у складі витрат майбутніх періодів;

4) у складі поточних зобов’язань.

 

58. Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій визначаються:

1) П(С)БО 12;

2) П(С)БО 10;

3) П(С)БО 27;

4) П(С)БО 3.

 

59. Еквіваленти грошових коштів належать до:

1) поточних фінансових інвестицій;

2) довгострокових фінансових інвестицій;

3) капітальних інвестицій;

4) деривативів.

 

60. Фінансові інвестиції, придбані для продажу, на дату балансу оцінюються:

1) за справедливою вартістю;

2) за амортизованою собівартістю;

3) за первісною вартістю;

4) за методом участі у капіталі.

 

61. Метод обліку інвестицій, за якою балансова вартість збільшується або зменшується на суму збільшення та зменшення частки інвестора це:

1) метод обліку участі у капіталі;

2) метод амортизації собівартості;

3) метод справедливої вартості;

4) метод дисконтування.

 

62. Якщо підприємство-інвестор не має суттєвого впливу (наприклад, менше 20% голосів акцій, що дають право голосу) на об’єкт інвестування, то довгострокові фінансові інвестиції у такий об’єкт обліковуються на субрахунку:

1) 142;

2) 143;

3) 141;

4) 144.

 

63. Запис Дт 373 Кт 731 має економічний зміст:

1) нараховано суму дивідендів до отримання;

2) визнано доходи від утримання облігацій;

3) здійснено до оцінку боргових цінних паперів;

4) здійснено уцінку боргових цінних паперів;

 

64. Уцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу в обліку відображається записом:

1) Дт 975 Кт 14;

2) Дт 14 Кт 73;

3) Дт 14 Кт 72;

4) Дт 952 Кт 14.

 

65. Визначення амортизованої собівартості фінансових інвестицій характерне для:

1) довгострокових інвестицій;

2) поточних інвестицій;

3) деривативів;

4) цінних паперів.

 

66. Вартість послуг брокера при придбанні поточних фінансових інвестицій:

1) включається до їх собівартості;

2) відноситься на адміністративні витрати;

3) відноситься на інші витрати операційної діяльності;

4) списується на зменшення сальдо нерозподіленого прибутку звітного періоду.

 

67. Облік поточних фінансових інвестицій ведеться на рахунку:

1) 22;

2) 35;

3) 14;

4) 15.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.