Здавалка
Главная | Обратная связь

Згідно з Податковим кодексом України основні засоби поділяються на1) 16 груп;

2) 3 групи;

3) 4 групи;

4) у податковому обліку поділ на групи не передбачено.

 

83. Витрати на здійснення поточного ремонту виробничих основних засобів:

1) збільшують балансову вартість основних засобів;

2) включаються до виробничої собівартості продукції;

3) відносяться на інші операційні витрати;

4) збільшують розмір заборгованості перед постачальниками.

 

84. Витрати на модернізацію основного засобу, що використовується для адміністративних потреб відображаються в обліку записом:

1) Дт 15 Кт 66,65,20;

2) Дт 92 Кт 66,65,20;

3) Дт 91 Кт 66,65,20;

4) Дт 10 Кт 66,65, 20.

 

85. Безоплатно отримані основні засоби оцінюються:

1) за залишковою вартістю;

2) за справедливою вартістю;

3) за вартістю, погодженою із засновниками підприємства;

4) за договірною вартістю.

 

86. Запис Дт 105 Кт 46 складається у випадку:

1) одержання від засновника підприємства автомобіля у якості внеску до статутного капіталу;

2) одержання від засновника підприємства машин чи обладнання у якості внеску до статутного капіталу;

3) безоплатного одержання автомобіля як об’єкту основних засобів;

4) одержання автомобіля у результаті обміну на подібний об’єкт.

 

87. Які із згаданих витрат збільшують балансову вартість основних засобів:

1) виконання ремонтних робіт вартістю більше 1000 грн.;

2) поточний ремонт;

3) добудова та реконструкція;

4) зменшення корисності.

 

88. Аналітичний облік основних засобів організується з використанням:

1) інвентарних карток;

2) карток обліку руху основних засобів;

3) книг складського обліку;

4) актів приймання-передачі та прибуткових накладних.

 

89. Якщо об’єкт основних засобів було придбано 10 січня слід починати його амортизацію у бухгалтерському обліку:

1) 1 січня;

2) 10 січня;

3) 1 лютого;

4) 1 квітня.

90. Якщо об’єкт основних засобів реалізовано 15 лютого, слід припинити нарахування амортизації на нього:

1) 15 лютого;

2) 1 березня;

3) 1 квітня;

4) 31 грудня.

 

91. За кредитом рахунка 13 відображається:

1) сума нарахованих амортизаційних відрахувань;

2) сума списаних амортизаційних відрахувань;

3) сума уцінки вартості основних засобів;

4) балансова вартість нестач основних засобів.

 

92. У підсумок валюти балансу основні засоби включаються:

1) за первісною вартістю;

2) за залишковою вартістю;

3) за ліквідаційною вартістю;

4) за амортизованою собівартістю.

 

93. Отримані в операційну оренду об’єкти основних засобів в обліку орендаря відображаються:

1) за Дт 10;

2) за Кт 10;

3) за Дт 15;

4) за Дт 01.

 

За якою вартістю зараховують на баланс підприємства придбані або виготовлені виробничі запаси?

1) Первісною вартістю;

2) Чистою вартістю реалізації;

3) Справедливою вартістю;

4) Ваша відповідь.

Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи

1) Витрати на поліпшення необоротних активів;

2) Витрати на придбання матеріальних активів;

3) Витрати на будівництво, реконструкцію модернізацію, виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів;

4) Ваша відповідь.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.