Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура дипломного проектуДипломний проект випускника ОКР «бакалавр», «спеціаліст» присвячується створенню нових або поліпшенню існуючих технологій, конструкцій, схем, технічних, інформаційних, екологічних, організаційних, економічних та інших систем, моделей тощо та застосуванню відповідних розробок, існуючих у світовій та вітчизняній практиці модерних рішень, результатів наукових досліджень автора при проектуванні нових або реконструкції існуючих виробництв, систем тощо, поліпшенні їх техніко–економічних та інших показників. Структура дипломного проекту наведена у таб-

лиці 1.1.

 

Таблиця 1.1–Структура дипломного проекту

№ п/п Частина пояснювальної записки Обсяг,* стор. Характеристика, примітки
Титульний аркуш
Завдання на дипломний проект Заповнюється з двох сторін і враховується як дві сторінки
Відомість дипломного проекту 1–2 Перелічуються: пояснювальна записка, конструкторські, технолого–економічні або інші документи, які розроблені або використані при виконанні даної кваліфікаційної роботи та представляються як графічна частина  
Реферат Стисла характеристика сутності та обсягу дипломного проекту

Продовження таблиці 1.1

Зміст 1–2 Перелік розділів і підрозділів, а також пунктів і підпунктів, якщо вони мають заголовки, з вказівкою сторінок, з яких вони починаються
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 0–2 Наводиться за рішенням керівника дипломного проекту
Вступ 1–2 Наводяться дані про: об’єкт розробки, мету розробки, її актуальність, методи вирішення задачі
Аналітична частина 15–20 Аналіз існуючої технології виробництва, її впливу на навколишнє се-редовище; конструкції агрегату, технічної, організаційної, економічної або іншої системи, стану сировинної бази, характеристик продукції, техніко–економічних показників, інформаційних і фінансових потоків, форм звітності тощо; встановлення недоліків, «вузьких» місць. Постановка задачі проектної роз-робки
Основна частина а) Основний зміст 20–35   Теоретичне, технічне, експеримен-тальне обґрунтування вдосконалення технології виробництва, властивостей продукції, конструкції агрегату, технічної, інформаційної, екологічної, економічної, організаційної або іншої системи, інформаційних і фінансових потоків, техніко–економічних показників; опис розроблених або рекомендованих тех-

 

 

Продовження таблиці 1.1

  Основна частина а) Основний зміст (продовження)   нологій, агрегатів, технічних або інших схем, даних наукових досліджень, проектних рішень, інформаційних і фінансових потоків тощо. Рекомендації з впровадження або результати впровадження  
  б)Допоміжні матеріали   За рішенням керівника матеріали основної частини можуть бути доповнені непрофільними розробками, наприклад, з організації виробництва, енергозбереження, екології, автоматизації та ін. За рішенням випускаючої кафедри ці розробки можуть бути виділені в окремий розділ
Економічна частина** 5–10 Укрупнені типові економічні розрахунки
Охорона праці 5–10 Типові розрахунки з охорони праці, оформлення документації з охорони праці для об’єкта, що розробляється
Висновки 1–2 Стислі підсумки виконання проекту, галузі використання результатів, значущість
Перелік посилань 1–4 Перелік джерел, на які є посилання в тексті пояснювальної записки  
Додатки 0–10 Результати проміжних розрахунків, технологічні та інші схеми, що не увійшли до основного тексту пояснювальної записки; документи, що підтверджують оригінальність, технічний рівень розробок, практичну цінність, результати апробації; специфікації графічної частини тощо  
         

 

Продовження таблиці 1.1

Загальний обсяг пояснювальної записки (без додатків) 70–100 Дивись розділ 3
Графічна частина Дивись розділ 3

______________

*Комп’ютерний друк

**В дипломних проектах випускників економічних спеціальностей відповідні матеріали входять до основної частини, і цей розділ до пояснювальної записки не включають. За його рахунок збільшується обсяг аналітичної та основної частин.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.