Здавалка
Главная | Обратная связь

МОДУЛЬ 1 Загальні принципи екологіїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

 

 

Кафедра «Прикладна екологія і хімія»

 

 

Конспект лекцій

З ДИСЦИПЛІНИ

“ ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ ”

(для бакалаврів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»)

№ кода

 

Склали: проф. Сердюк О.І., доц. Петренко Т.В.

Затверджено на засіданні кафедри

“Прикладна екологія та хімія”

Протокол № 1 від 27.08.09 року

Зав. кафедри Сердюк О. І.

 

 

 

Макіївка, 2009 р.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЇ
Розділ 1 Становлення та розвиток екологічної науки
1.1 Історія екології
1.2 Історія сучасних взаємовідносин людини й природного середовища
1.3 Роль курсу загальної екології в вищих навчальних закладах технічного напрямку
Розділ 2 Екосистеми, їх структура та властивості
2.1 Концепція екосистеми, її компоненти
2.2 Властивості екосистем та їх розвиток
2.3 Екосистема сучасного міста
Розділ 3 Екологічні фактори
3.1 Класифікація екологічних факторів
3.2 Лімітуючи фактори
3.3 Антропогенні фактори
Розділ 4 Енергія в екологічних системах
4.1 Перетворення енергії в екосистемах
4.2 Харчові ланцюги
4.3 Енергетика та навколишнє середовище
Розділ 5 Потоки речовини в екосистемах
5.1 Фотосинтез
5.2 Біогеохімічні кругообіги
5.3 Шляхи замкнення ациклічних процесів в будівельній промисловості та житлово-комунальному господарстві
МОДУЛЬ 2. Основи глобальної екології (неоекології)
Розділ 6 Біосфера – глобальна екосистема Землі
6.1 Структура та властивості біосфери
6.2 Природні ресурси
6.3 Раціональне використання ресурсів
Розділ 7 Система “Біосфера – людина”
7.1 Еволюція біосфери
7.2 Цивілізація і біосфера
7.3 Антропогенні зміни в середовищі
Розділ 8 Джерела, види та масштаби забруднень навколишнього середовища
8.1 Види антропогенного впливу
8.2 Забруднення людиною природи та знешкодження відходів
8.3 Контроль і управління якістю природного середовища
8.4 Встановлення сплати за природні ресурси.
Розділ 9 Прикладні та технологічні аспекти екології
9.1 Екологічні наслідки забруднення атмосфери
9.2 Основні види забруднення природних вод та ґрунтів
9.3 Санітарно-гігієнічне нормування
ДОДАТКИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Список використаної літературИ

 

 


ПЕРЕДМОВА

 

Не одне десятиріччя не тільки вчених, а й усю світову громадськість не перестають непокоїти симптоми неблагополуччя у відношеннях між людством та природою Землі. Господарча діяльність людей, яка стала за виразом академіка В.И. Вернадського “геологічною силою”, зрівнялася за розмахом та інтенсивністю зі стихійними силами. Діяльність людини на планеті, хоч вона є раціональною і в основному несе благо, в той же час набуває риси стихійного лиха, яке спроможне призвести до деградації атмосфери, до розповсюдження згубних нафтових плівок на великій поверхні Світового океану, до повного забруднення річок та озер, до утворення антропогенних пустель на місці степів та лісів, підвищення температури планети та рівня Світового океану. Негативні наслідки потепління на планеті за наступні 100 років порівнюють з третьою світовою війною.

Екологічне майбутнє тривожить нас давно. Проте якщо в 70-ті роки спостерігалася всього лише зростаюча стурбованість станом природного середовища, то в 80-ті роки стало зрозумілим, що людині не вистачає глибоких екологічних знань, щоб розумно діяти в системі природи в нових вимірах, що виникли внаслідок гіпертрофованого росту промисловості та міст, зростання засобів зв’язку та комунікацій. Від тривоги та жадоби знань до освоєння теорії – це гарний шлях. Відповіді на зростаючі питання починає підказувати сама природа, характер опору якої, людській діяльності виявився досить повчальним. Виявилося, що фронтально та генерально наступати на природу неможливо, бо сама мала ланка, яка була вийнята з екологічного ланцюга, часто рве весь ланцюг; що природні цінності – це також і життєво важливі людські цінності; що ці цінності потребують збереження та накопичення; що природа не може бути без кінця поглинати відходи цивілізації.

Будь яке виробництво, тим більш зростаюче, потребує енергетичних витрат. І людство знов і знов звертається до Сонця, як це завжди робила і робить жива природа Землі: Сонце – це енергетична основа усіх її харчових пірамід. Земля, цей гігантський космічний корабель, розкинула ще більш гігантські панелі “сонячних батарей” – світ рослин з їх фотосинтезуючим принципом засвоєння сонячної енергії і з їх зеленою поверхнею, яка дорівнює площі Юпітеру. Проектується та впроваджується масове збирання сонячного тепла і світла на Землі за допомогою батарей та рефлекторів, а також енергії вітру, геотермальної енергії з глибин планети.

Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення на Землі, обсягів виробництва та його відходів проблема стосунків між природою та людиною дедалі загострюється. Екологічна криза грізно нависла над усім світом.

Ліквідація глобальної екологічної кризи є сьогодні найважливішим завданням людства. Для його вирішення насамперед необхідна організація всебічної екологічної освіти, виховання екологічної свідомості всього населення Землі. З позицій цього підходу до проблеми має бути організовано екологічну освіту студентів усіх спеціальностей з використанням матеріалів майже всіх дисциплін, з урахуванням взаємозв’язків, що відбуваються в біосфері.

Особливо гостро стоїть питання екологічної освіти студентів будівельних спеціальностей, тому що величезна шкода природі від розростання міст до багатомільйонних мегаполісів стала відомою відносно недавно порівняно з іншими видами антропогенного впливу, наприклад, вирубкою лісів, розорюванням степів, знищенням окремих видів рослин та тварин. В світі нині вже понад 160 міст з мільйонним населенням, які дуже негативно впливають на природу в радіусі багатьох десятків кілометрів: отруюють атмосферу величезною кількістю пило-газових забруднень від промислових об’єктів, котлоагрегатів, що працюють для обігрівання житлових та службових приміщень, автотранспорту. При цьому виводяться з користування тисячі гектарів орних земель із-за будівництва житлових масивів, промислових комплексів, доріг та аеродромів.

Цей курс саме і розрахований на екологічну освіту студентів спеціальностей промислове та цивільне будівництво та міське будівництво і господарство, а також економістів та менеджерів цього напряму.

МОДУЛЬ 1 Загальні принципи екології

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.