Здавалка
Главная | Обратная связь

Роль курсу загальної екології в вищих навчальних закладах технічного напрямку.Вже друге десятиріччя вивчення основ загальної екології стало обов’язковим для всіх середніх і вищих навчальних закладів будь якого профілю. Але найважливішу роль вивчення цього предмету відіграє саме в технічних навчальних закладах, які готують кадри для промисловості країни та житлово-комунального господарства. Промислове виробництво - це найпотужніше джерело забруднення всіх частин біосфери, тому наявність на промисловому підприємстві екологічно грамотних фахівців-інженерів – це залог майбутньої екологізації виробництва, створення нових безвідходних і маловідходних технологій, обережного відношення до навколишнього середовища.

Особливу увагу щодо одержання екологічних знань треба приділити майбутнім інженерам-будівельникам та фахівцям житлово-комунального господарства, тому що будівництво та комунальне господарство займають одне з перших місць у забрудненні біосфери. Майбутні фахівці в галузі комунального господарства та будівництва повинні мати уяву про види антропогенної дії при будівництві та експлуатації житлових та виробничих будівель і споруд на природу, а також про заходи щодо захисту навколишнього середовища за допомогою будівельних рішень. В склад заходів з охорони навколишнього середовища в процесах будівництва входять: захист та допомога в раціональному розвиткові повітряного, геологічного та гідрологічного середовища; боротьба із забрудненнями – матеріальними та енергетичними; економні витрати невідновних ресурсів Землі (енергоносіїв в першу чергу); збереження та відновлення ґрунтів для сільського господарства; утилізація відходів; охорона геологічних та культурних пам’ятників; створення екологічно чистих споруд, що перебувають у злагоді з природним середовищем.

Містобудівні питання повинні вирішуватися з точки зору збереження або перетворення ландшафту з врахуванням охорони природних ресурсів території (рельєф, гідрогеологія, мінерально-сировинні ресурси, повітря, вода, ґрунт, рослинний і тваринний світ). Інженер-будівельник та фахівець комунального господарства повинен вміти створювати просторовий екологічний каркас розселення, розробляти природоохоронні та гігієнічні заходи, екологічну компенсацію інженерно-технічними засобами, використовувати стійкі до антропогенних навантажень ландшафти.

Будівлі і споруди повинні проектуватися з максимальним збереженням придатного для сільськогосподарського використання і природного функціонування ґрунту, з максимально замкненим безвідходним циклом функціонування, щоб в природне середовище не надходили забруднення. Житлові та громадські споруди повинні проектуватися з повною утилізацією всіх відходів – теплових, хімічних, біологічних, фізичних; виробничі об’єкти – із замкненими технологічними циклами.

Інженер-будівельник та фахівець комунального господарства повинні передбачити при будівництві та експлуатації об’єкта повне використання відходів, що утворюються при виготовленні конструкцій, видобуванні копалин, у виробничих процесах з метою виробництва заповнювачів, добавок, в’яжучих, вторинної сировини, а також передбачити використання вторинної енергії – тепла енергоносіїв. Для цього повинні використовуватися основні види відходів промисловості у вигляді газів, пилу, рідин, вскришних порід, побутових відходів, відходів будівництва (будівельні конструкції і елементи, які залишилися невикористаними), відходів обробки сировини і матеріалів.

Основним напрямком діяльності інженера-будівельника та фахівця комунального господарства є перетворення будь-якої урбанізованої системи в систему, яка наближена до природної технологічними та соціальними засобами, щоб ця нова система відповідала вимогам природного середовища і якості життя людини. Їй повинні бути властиві висока продуктивність і стабільність в широкому діапазоні зовнішніх впливів, висока швидкість обміну речовини і енергії, а звідси й висока швидкість самоочищення газоподібних, рідких та твердих відходів, здатність до швидкої перебудови при змінені зовнішнього середовища. Для цього потрібна взаємодія соціальних, природничих та технічних наук. Інженер повинен не тільки володіти комплексом екологічних знань і способів створення ресурсозберігаючих рішень – містобудівних, архітектурно-планувальних, конструктивних, технологічних, але й бути зацікавленим в екологізації урбанізованого середовища. А це неможливо без знання фундаментальних законів еволюції біосфери, які й розглядає загальна екологія.

 

Контрольні запитання

1.1 Чим характеризується початок практичної екології на Землі?

1.2 Що є предметом вивчення екології як науки?

1.3.Що є характерною рисою третього періоду сучасної екологічної кризи на планеті?

1.4. В чому полягають основні принципи розвитку теорії і практики раціонального природокористування?

1.5. Як, з екологічної точки зору, повинні вирішуватися містобудівні питання в наш час?

1.6. Які основнінапрямки діяльності інженера-будівельника та інженера комунального господарства для збереження довкілля?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.