Здавалка
Главная | Обратная связь

Реакции IVтипа (опосредованные Т-лимфацитами) 6 страница



5.Jawetz, Melnic & Adelberg. Medical microbiology. Singapore. 2004.

6.Arora D.R. Text book of microbiology. CB. 2001.

7.William A. Stradit, Harriet Rouse, Bruce D. Fisher. Microbiology. 2001, Lippencott, Williams and Wilkins

8.Black Jacquelyn G. Microbiology. Principles & Applications, 1996 by Prentice-Hall, New Jersey

9.Medical microbiology. An introduction to Infectious Diseases. Ed. by Ryan Kenneth J. Appleton and Lange. Stamford, Connecticut, 1998.

10.Toni Hart, Paul Shears. Atlas de Roche de Microbiologie. - Paris., 1997.- 314р.

Бақылау ( сұрақтар,тесттер, есептер, т.б.):

Сұрақтар:

1. Бактерия ферменттері

2. Бактерия ферменттерін қандай мақсатпен зерттейді?

3. Бактериялардың қандай ферменттерін зерттейді?

4. Бактериялардың қандай ферментативтік қасиеттерін зерттейді?

5. Жұқпалы аурулардың диагностикасында микроорганизмдердің биохимиялық қасиеттерінің тәжірибелік қолданысы

6. Бактерия идентификациясының әдістері.

7. Гисстің"шұбар қатары" дегеніміз не?

8. Белоктарды ферменттеу қабілеттілігі немен анықталады?

9. Индол, күкіртсутек түзілісін қалай анықтауға болады?

10. Эндо, Левин, Плоскирев дифференциальды- диагностикалық орталарының әсер ету механизмі

11. Аэробты тыныс алу үрдісіне қандай ферменттер қатысады?

12. Микробтың таза дақылының идентификациясы қандай белгілері бойынша жүргізіледі?

13. Ферменттерді қандай ортада анықтайды?

Жағдайлық есептер:

1. 20% желатинге зерттелетін дақыл себілді. Бір тәуліктен кейін желатин бағанында разжижение байқалды. Қандай фермент анықталған?

Жауабы: Протеолитикалық фермент

2. Гисс ортасына микроб себілгеннен кейін, бір тәулік термостаттаудан соң, ортаның лайлануы байқалған, бірақ түсі өзгермеген. Қандай тұжырым жасауға болады?

Жауабы: Микроб өскен, бірақ сахаролитикалық ферменттері жоқ.

3. Гисс ортасына микробты сепкенде, глюкозой, лактозой, маннитом бар сынауықтардағы ортаның түсі өзгерген, газ анықталған. Бұл өзгерістер нені дәлелдейді?

Жауабы: Микробта көмірсуды қышқыл мен газға ыдырататын сахаролитикалық ферменттің барын.

4. Саруызды-тұзды агары бар табаққа ауаны седиментациялық әдіспен себінді жасау барысында, өзге колониялардың арасынан алтын түсті, тығыз, дөңес, жылтыр колониялар өскен. Қандай тұжырым жасауға болады?

Жауабы: Дифференциалды ортаға саруыз (лецитин) қосылған, ол микробтың лецитиназа ферментімен ыдырап, колонияға жылтырлық береді.

5. "Шұбар қатарға" дақылды себінді жасау барысында, 24 сағаттан кейін пептонды суы бар сынауықта ортаның лайлануы байқалады - индикаторлық қағаздар – біреуі алқызыл, екіншісі қарайған. Неліктен?

Жауабы: Дақыл өзінен протеолитикалық фермент бөледі, ол нәруызды соңғы өнімдеріне – индол, күкіртсутекке дейін ыдыратады. Индол – қағаз қырады, күкіртсутек - қараяды.

Тесттер:

1. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ АЭРОБОВ ПРЕДУМАТРИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

a) Свечей Шарберлена

b) Аппарата Аристовского

c)Термостата

d) Эксикатора

d) Свечей Омельянского

2. К СПОСОБАМ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ АНАЭРОБОВ НЕ ОТНОСИТСЯ:

a) Выращивание в трубках Вейон-Винъяля

b) Удаления воздуха с помощью химических веществ

c) Замены воздуха инертным газом

d) Повышенного давления

e() Выращивания в анаэростатах

3. ВЫДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ МИКРОБОВ-АНАЭРОБОВ ПРОИЗВОДЯТ ПО:

a) Д’Эрелю

b) Коху

c) Дригальскому

d) Цейсслеру

e) Фортнеру

4. ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ АНАЭРОБОВ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ:

a) Среды, содержащие редуцирующие вещества

b) Столбик агара на простых питательных средах

c) Кислород

d) Удаление свободного кислорода

e) Углекислый газ

5. ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ АНАЭРОБОВ:

a) МПА

b) Среда Китт-Тароцци

c) Среда Клауберга

d) Кровяной агар

e) Среда Эндо

6. ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ОБЛИГАТНЫХ АНАЭРОБОВ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ:

a) Выращивание в анаэростатах

b) Выращивание в трубках Вейон-Винъяля

c) Метод Фортнера

d) Поглощение кислорода пирагаллолом

e) Добавление в МПБ перекиси водорода

7. НА 2 ДЕНЬ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ МИКРОБОВАЭРОБОВ ПРОИЗВОДЯТ:

a) Посев на среду Гисса

b) Идентификацию культуры

c) Посев на скошенный МПА

d) Посев на МПА

e) Определение протеолитических ферментов

8. МЕТАБОЛИЗМ БАКТЕРИЙ ПРОИСХОДИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ:

a) Прогрессивного роста

b) Катаболизма

c) Не зависит от условий внешней среды

d) Анаболизма

e) Трансаминазы

9.НА КАКОЙ ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫДЕЛЕННОЙ КУЛЬТУРЫ:

a) Второй

b) Первый

c) Четвертый

d) Третий

e) Не проводится

10. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРОИСХОДИТ:

a) Выделение энергии

b) Потребление энергии

c) Аккумуляция энергии в молекулах АТФ

d) Расщепление органических веществ до минеральных

e) Усвоение азота из неорганических соединений

11. НАЛИЧИЕ ФЕРМЕНТОВ У БАКТЕРИЙ ВЫЯВЛЯЮТ ПО РАЗЛОЖЕНИЮ:

a) Углеводов

b) Протеинов

c) Желатины

d) Перекиси водорода

e) Всеми перечисленными методами

12. ИДЕНТИФИКАЦИЮ ВЫДЕЛЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ:

a) Морфологических

b) Тинкториальных

c) Культуральных

d) Биохимических

e) Всех упомянутых признаков

13. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ СЛУЖАТ ДЛЯ:

a) Идентификации бактерий

b) Обеспечения жизнедеятельности клетки

c) Транслокации химических групп

d) Всех упомянутых целей

e) Ни один из приведенных ответов не правильный

14. КАКОМУ ИЗ УКАЗАННЫХ ВИДОВ РАБОТЫ, ОБОЗНАЧЕННЫХ ЦИФРАМИ (ЛЕВАЯ КОЛОНКА), CООТВЕТСТВУЕТ ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕННЫЙ БУКВАМИ (ПРАВАЯ КОЛОНКА):

1. Посев на среду Гисса А. Работа 2 дня исследования

2. Идентификация культуры Б. Работа 1 дня

3. Посев на скошенный МПА В. Работа 4 дня

4. Посев на МПА Г. Работа 3 дня

5. Характеристика колоний

15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПРОИЗВОДЯТ ПРИПОСЕВЕ НА:

a) Желатину

b) Среду Левина

c) Среду Ру

d) Свернутую сыворотку

e) Среду Гисса

16. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САХАРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПОСЕВ ПРОИЗВОДЯТ НА:

a) Желатину

b) Среду Китт-Тароцци

c) Молоко

d) Кровяной агар

e) Ни на одну из упомянутых сред

17. С ПОМОЩЬЮ ФЕРМЕНТА КАТАЛАЗЫ БАКТЕРИИ РАЗРУШАЮТ:

a) Липиды

b) Углеводы

c) Белки

d) Перекись водорода

e) Воду

18. ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ГРИБОВ ИСПОЛЬЗУЮТ:

a) Щелочной агар

b) Сусло-агар

c) Среду Тинсдаля

d) Среду Плоскирева

e) Среду Рапоппорт

19. ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИЗУЧЕНИЕ:

a) Морфологии

b) Тинкториальных свойств

c) Культуральных свойств

d) Определение антибиотикочувствительности

e) Биохимических свойств

20. КОНСТИТУТИВНЫЕ ФЕРМЕНТЫ

a) Постоянно синтезируются в микробных клетках в определенных концентрациях

b) Концентрация резко вырастает при наличии соотвествующего субстрата

c) В отсутствии субстрата находятся в следовых количествах

d) Концентрация не зависит от наличия соотвествующего индуктора

e) Относятся к факторам роста микроорганизмов

21. ИНДУЦИБЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ:

a) Постоянно синтезируются в микробных клетках в определенных концентрациях

b) Концентрация резко вырастает при наличии соответствующего субстрата

c). В отсутствии субстрата находятся в следовых количествах

d) Концентрация не зависит от наличия соответствующего индуктора

e) Относятся к факторам роста микроорганизмов

22. ПИГМЕНТЫ МИКРООРГАНИЗМОВ:

a) Участвуют в получении энергии

b) Участвуют в биологическом окислении

c) Предохраняют от воздействия УФ-лучей

d) Являются источником углерода

e) Являются источником азота

23. ФЕРМЕНТЫ ПАТОГЕННОСТИ БАКТЕРИЙ:

a) Плазмокоагулаза

b) Гиалуронидаза

c) Лецитиназа

d) Стрептокиназа

e) Все перечисленное

24. НАЗОВИТЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, НЕ СПОСОБНЫЕ СИНТЕЗИРОВАТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

a) Прототрофы

b) Фототрофы

c) Хемоавтотрофы

d) Ауксотрофы

e) Хемогетеротрофы

25. НА ТРЕТЬИ СУТКИ ОТ МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ БОЛЬНОГО В ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИЗ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПОСТУПИЛ ОТВЕТ: ИЗ КРОВИ, ПРИСЛАННОЙ НА ИССЛЕДОВАНИЕ, ВЫДЕЛЕНА БРЮШНОТИФОЗНАЯ ПАЛОЧКА. КАКОЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ПОДОБНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

a) Биологический

b) Серологический

c) Биологический

d) Гистологический

e) Бактериологический

26. НА КАКОМ ЭТАПЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ БЫЛА ДОПУЩЕНА ОШИБКА:

a) Бактериоскопия исследуемого материала

b) Посев на МПА

c) Макро- и микроскопическое исследование выросших колоний

d) Определение сахаролитических свойств

e) Посев на скошенный МПА

27. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ФАЗАМ РОСТА БАКТЕРИЙ:

a) Экспоненциальная

b) Логарифмическая

c) Стационарная

d) Бактериостатическая

e) Отрицательное ускорение

28. МИКРООРГАНИЗМЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ ЗА СЧЕТ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ:

a) Фототрофы

b) Хемотрофы

c) Ауксотрофы

d) Прототрофы

e) Автотрофы

29. ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПРОИЗВОДЯТ ПРИ ПОСЕВЕ НА:

a) Среду Ресселя

b) Молоко

c) Среду Китт-Тароцци

d) Кровяной агар

e) Среду Гисса

30. ПЕРИОД ГЕНЕРАЦИИ ЭТО:

a) Время адаптации микробов к к изменившимся условиям среды

b) Период восстановления поврежденных структур

c) Объединение с бактериальной хромосомой

d) Период в течение которого осуществляется деление клетки

e) Период уменьшения скорости отмирания клеток

31. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДОЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПОСОБ:

a) Мореля

b) Кауфмана

c) Манту

d) Д’Эреля

e) Дригальского

32. ЧТО НЕ ВХОДИТ В РАБОТУ ВТОРОГО ДНЯ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ МИКРОБОВ-АЭРОБОВ:

a) Микроскопическое исследование колоний

b) Мазок – окраска по Граму

c) Посев на скошенный МПА

d) Анаэростат

e) Термостат

33. ПРИ ПОСЕВЕ КУЛЬТУРЫ В МПБ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ИНДИКАТОРНЫЕ БУМАЖКИ, УКРЕПЛЕННЫЕ ПОД ПРОБКОЙ В ПРОБИРКЕ, ИЗМЕНИЛИ ЦВЕТ – ОДНА – ПОРОЗОВЕЛА, ДРУГАЯ – ПОЧЕРНЕЛА. ЧТО НЕПРАВИЛЬНО В ОТВЕТАХ:

a) Одна бумажка смочена щавелевой кислотой, другая ацетатом свинца

b) Культура выделяет протеолитические ферменты

c) Наблюдается муравьинокислое брожение

d) Образуется индол

e) Образуется сероводород

34. ПРИ СНЯТИИ ПЕТЛЕЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ КОЛОНИИ С МПА УСТАНОВЛЕНО, ЧТО КОЛОНИЯ СЛИЗИСТАЯ, ТЯНЕТСЯ ЗА ПЕТЛЕЙ. ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О МИКРОБЕ:

a) Образует спору

b) Обладает слизистой капсулой

c) Выделяет ацетилметилкарбинол

d) Имеет фермент триптафаназу

e) Способна утилизировать цитрат

35. ПИГМЕНТЫ БАКТЕРИЙ:

a) Вызывают свечение

b) Используются для идентификации

c) Предохраняют от действия УФ-лучей

d) Имеются у капсульных бактерий

e) Участвуют в окислительно-восстановительных реакциях

36.АЭРОБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

a) Субстратное фосфорилирование

b) Брожение

c) Окислительное фосфорилирование

d) Гликолиз

e) Пентозофосфатный шунт

37. ПОД РОСТОМ БАКТЕРИЙ ПОНИМАЮТ:

a) Трансформацию

b) Координированное воспроизведение всех компонентов клетоки

c) Увеличение числа клеток в популяции

d) Увеличение массы клеток

e)Сегрегацию дочерних цепей ДНК

38. ПЕРИОД ГЕНЕРАЦИИ ЭТО:

a) Время адаптации микроба к изменившимся условиям среды

b) Период восстановления поврежденных культур

c) Объединения с бактериальной хромосомой

d) Период, в течение которого осуществляется деление клетки

e) Период уменьшения скорости отмирания клеток

39. ПИГМЕНТЫ МИКРООРГАНИЗМОВ:

a) Участвуют в получении энергии

b) Участвуют в биологическом окислении

c) Предохраняют от действия УФ-лучей

d) Являются источником углерода

e) Являются источником азота

40. МЕТАБОЛИЗМ - СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ:

a) Катаболизма и диссимиляции

b) Катаболизма и анаболизма

c) Катаболизма и ауксотрофности

d) Анаболизма и ассимиляции

e) Энергетического и пластического метаболизма

41. АЭРОБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

a) Субстратное фосфорилирование

b) Брожение

c) Окислительное фосфорилирование

d) Гликолиз

e) Пентозофосфатный шунт

42. АНАЭРОБЫ ОБРАЗУЮТ АТФ ПОСРЕДСТВОМ:

a) Клеточного дыхания

b) Фотосинтез

c) Цикла трикарбоновых кислот

d) Электрохимического градиента

e) Фосфорилирования субстратов

43. ПОД РОСТОМ БАКТЕРИЙ ПОНИМАЮТ:

a) Трансформацию

b) Координированное воспроизведение всех компонентов клеток

c) Увеличение числа клеток в популяции

d) Увеличение массы клеток

e) Сегрегацию дочерних цепей ДНК

44. ПОД ТЕРМИНОМ "РАЗМНОЖЕНИЕ" ОБОЗНАЧАЮТ:

a) Трансформацию

b) Координированное воспроизведение всех компонентов клеток

c) Увеличение числа клеток в популяции

d) Увеличение массы клеток

e) Сегрегацию дочерних цепей ДНК

45. К ФАКТОРАМ РОСТА БАКТЕРИЙ ОТНОСЯТ ВСЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ, КРОМЕ:

a) Аминокислот

b) Пуриновых и пиримидиновых оснований

c) Углеводов

d) Витаминов

e) Липидов

46. РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ ПРОИСХОДИТ:

1.Продольным делением

2Поперечным делением

3Почкование

4Экзоспорами

5Путем образования фильтрующихся форм

47. В СТАЦИОНАРНОЙ ФАЗЕ ПРОИСХОДИТ:

a) Максимальная скорость размножения клетки

b) Клетки адаптируются к питательной среде

c) С постоянной скоростью происходит гибель клеток

d) Наблюдается меньшая активность бактериальных клеток и удлиняется период генерации

e) Идет интенсивный рост клеток, но скорость размножения невысокая

48. ПОДБЕРИТЕ К КАЖДОЙ ФАЗЕ БАКТЕРИЙ (ОТМЕЧЕНО ЦИФРАМИ) ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С КЛЕТКОЙ (ОТМЕЧЕНО БУКВАМИ):

1. Стационарная А. Максимальная скорость размножения клетки

2. Задержки размножения Б. Клетки адаптируются к питательной среде

3. Экспоненциальная В. С постоянной скоростью происходит гибель

4. Отрицательного ускорения клеток

5. Логарифмической гибели Г. Наблюдается меньшая активность бактериальных

Клеток и удлиняется период генерации

Д. Интенсивный рост клеток, скорость размноже-

ния невелика

49. АКТИНОМИЦЕТЫ РАЗМНОЖАЮТСЯ ПУТЕМ:

a) Образования элементарных телец

b) Поперечным делением

c) Фрагментации

d) Репродукции

e) Образования выростов

 

50. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В ОСНОВНЫХ ФАЗАХ РОСТА БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ В ЖИДКОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ:

a) фаза отмираниня

b) фаза сохранения анабиоза

c) стационарная фаза максимума

d) лаг-фаза (период роста и адаптации клеток)

e) лог-фаза (период интенсивного размножения клеток)

51. ШТАММ ЭТО:

a) культура микроба, полученная из одной клетки

b) выращенная на искусственной питательной среде популяция одного вида микробов

c) культуры одного и того же вида микробов, выделенные из разных мест, или из одного и того же источника в разное время

d) совокупность микроорганизмов, имеющих единое происхождение и генотип, сходный по своим биологическим признакам, который в стандартных условиях проявляется сходными фенотипическими признаками

52. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫДЕЛЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ:

a) морфологических

b) тинкториальных

c) культуральных

d) биохимических

e) всех упомянутых признаков

53. РОСТ ЭТО:

a) потомство одной клетки на плотной среде

b) синтез необходимых компонентов и увеличение размеров клетки

c) самовоспроизведение, приводящее к увеличению количества особей в популяции

d) Совокупность особей одного вида, сформировавшаяся в определенных условиях внешней среды

54. ФЕРМЕНТ, КАТАЛИЗИРУЮЩИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ:

a) лигаза

b) изомераза

c) гидролаза

d) трансфераз

e) оксидоредуктаза

55. РАЗМНОЖЕНИЕ ЭТО:

a) потомство одной клетки на плотной среде

b) синтез необходимых компонентов и увеличение размеров клетки

c) самовоспроизведение, приводящее к увеличению количества особей в популяции

d) Совокупность особей одного вида, сформировавшаяся в определенных условиях внешней среды

56. ВИД ЭТО:

a) культура микроба, полученная из одной клетки

b) выращенная на искусственной питательной среде популяция одного вида микробов

c) культуры одного и того же вида микробов, выделенные из разных мест, или из одного и того же источника в разное время

d) совокупность микроорганизмов, имеющих единое происхождение и генотип, сходный по своим биологическим признакам, который в стандартных условиях проявляется сходными фенотипическими признаками

57. УСТАНОВИТЕ СООТВЕСТВИЯ:

Патогенные ферменты микроорганизмов:

1. гиалуронидаза

2. изомераза

3. оксидаза

4. фосфотаза

5. нейраминидаза

6. коллагеназа

А) 2, 3, 5

В) 1, 5, 6

С) 1, 5

D) 3, 4

Е) 5

58. БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

a) наличие внехромосомных факторов

b) способность к рекомбинации

c) ферментация углеводов

d) ферментация белков

e) ферментация жиров

59. СЕРОВАРЫ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИМЕР):

a) микроорганизмы одного вида, различающиеся по устойчивости к антибиотикам

b) микроорганизмы одного вида, различающиеся по антигенным свойствам (Shigellaflexneri, 1,11 и др.)

c) микроорганизмы, одного вида, различающиеся по биологическим свойствам (Vibriocholerae, биовары “classic”, “eltor”.)

d) культуры одного и того же вида микробов, выделенные из разных мест, или из одного и того же источника в разное время

e) микроорганизмы одного вида, различающиеся по чувствительности к разным типам бактериофага (Staphylococcus)

60. ФАГОВАРЫ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИМЕР):

a) микроорганизмы одного вида, различающиеся по устойчивости к антибиотикам

b) микроорганизмы одного вида, различающиеся по антигенным свойствам (Shigellaflexneri, 1,11 и др.)

c) микроорганизмы, одного вида, различающиеся по биологическим свойствам (Vibriocholerae, биовары “classic”, “eltor”.)

d) культуры одного и того же вида микробов, выделенные из разных мест, или из одного и того же источника в разное время

e) микроорганизмы одного вида, различающиеся по чувствительности к разным типам бактериофага (Staphylococcusaureus, фаговары 52, 12 и др.)

61. ЛАКТОЗА ВХОДИТ, В КАЧЕСТВЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕГО СУБСТРАТА, В СОСТАВ СРЕД:

a) Эндо

b) висмут-сульфит агар

c) кровяной агар

d) кровяно-сахарный агар

e) сывороточный агар

62. БИОВАРЫ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ , ПРИМЕР):

a) микроорганизмы одного вида, различающиеся по устойчивости к антибиотикам

b) микроорганизмы одного вида, различающиеся по антигенным свойствам (Shigellaflexneri, 1,11 и др.)

c) микроорганизмы, одного вида, различающиеся по биологическим свойствам (Vibriocholerae, биовары “classic”, “eltor”.)

d) культуры одного и того же вида микробов, выделенные из разных мест, или из одного и того же источника в разное время

e) микроорганизмы одного вида, различающиеся по чувствительности к разным типам бактериофага (Staphylococcusaureus, фаговары 52, 12 и др.)

63. ШТАММ ЭТО:

a) микроорганизмы одного вида, различающиеся по устойчивости к антибиотикам

b) микроорганизмы одного вида, различающиеся по антигенным свойствам (Shigellaflexneri, 1,11 и др.)

c) микроорганизмы, одного вида, различающиеся по билогическим свойствам (Vibriocholerae, биовары “classic”, “eltor”.)

d) культуры одного и того же вида микробов, выделенные из разных мест, или из одного и того же источника в разное время

e) микроорганизмы одного вида, различающиеся по чувствительности к разным типам бактериофага (Staphylococcusaureus, фаговары 52, 12 и др.)

64. ОПРЕДЕЛИТЬ ФЕРМЕНТ ЛЕЦИТИНАЗУ МОЖНО НА СРЕДE:

a) желатиновая

b) кровяной агар

c) желточно-солевой агар

d) среда Эндо

e)сывороточный агар

Вопросы блиц-опроса:

1. СОВОКУПНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ, ИМЕЮЩИХ ЕДИНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ГЕНОТИП, СХОДНЫЙ ПО СВОИМ БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ, КОТОРЫЙ В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СХОДНЫМИ ФЕНОТИПИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЭТО:_______________________________________________

2. РАСЩЕПЛЕННИЕ УГЛЕВОДОВ БАКТЕРИЯМИ (САХАРОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА) В АЭРОБНЫХ УСЛОВИЯХ С ОБРАЗОВАНИЕМ УГЛЕКСИЛОГО ГАЗА И ВОДЫ НАЗЫВАЕТСЯ _____________________________________

3. УКАЖИТЕ, ЧТО ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ «БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА»:

1) форма 8) споры

2) капсула 9) жгутики

3) величина 10) рост на средах

4) скорость роста 11) характер колоний

5) ферментация жиров 12) ферментация белков

6) взаиморасположение 13) ферментация углеводов

7) способность окрашиваться 14) особенности ультраструктуры

4.РАСЩЕПЛЕННИЕ УГЛЕВОДОВ БАКТЕРИЯМИ (САХАРОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА) В АНАЭРОБНЫХ УСЛОВИЯХ С ОБРАЗОВАНИЕМ УГЛЕКСИЛОГО ГАЗА И ВОДЫ НАЗЫВАЕТСЯ ___________________________________________

5. БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

a) рост на средах

b) характер колоний

c) ферментация белков

d) скорость роста

e) ферментация жиров

f) ферментация углеводов

6. СУЩНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ:

a) Получение энергии (АТФ), образующейся в процессе биологического окисления вещества кислородом или путем дегидрирования субтрата

b) Физико-химические, биохимические, эндотермические процессы, обеспечивающие синтез компонентов, необходимых для роста и размножения микробов

c) Изучение морфологических и физиологических свойств микроорганизмов в целях определения их таксономической принадлежности (род, вид, разновидности)

 

ТЕЗАУРУС (глоссарий):

Бактерия ферменттері

Таза дақылды идентификациялау әдістері

Таза дақылды бөліп алу

Микроорганизмнің биохимиялық қасиеттері

Бактерия пигменттері

 

Сабақтың болжасды жоспары:

№ р/н Сабақтың этабы Сабақ этабының мазмұны Оқу әдісі (оқытушының таңдауы бойынша ) Бақылау әдістері (оқытушының таңдауы бойынша ) Берілген уақыт, этап / мин
Кіріспе Сәлемдесу, белгілеу, тақырыпты, мақсаты мен міндеттерін айту, компетенцияларға тоқталу, мотивациялық сипаттама - - 10 мин.
Ақырғы білім деңгейлерін бақылау Тақырып бойынша ақырғы және ағымды білім деңгейлерін анықтау - Тестілеу Ауызша 5 мин. 25 мин.
Серпіндіру - Интерактивті - 5 мин.
Үзіліс - - - 5 мин.
Негізгі этап Аяқталмаған фагоцитоз жағындысын микроскопия лау. Алынған нәтиже бойынша бағалау. Зерттеу материалын Петри табақшасына себу. Менингококты инфекцияның диагностикалық алгоритмін салу. Пассивті (түсіндіру, демонстрация, бақылау). Белсенді (Тәжірибелік жұмыстарды орындау және талқылау, хаттамаларды, жұмыс дәптерін толтыру,мультимедиялық мәліметтер базасымен, компьютерлік моделдермен және бағдарламалармен жұмыс жасау.) Интерактивті (ситуациялық есептер, кроссвордтар шығару, кішігірім топтарда жұмыс жасау, блиц-сауал, ролдік ойындар, оймен штурм, критикалық ойлау, мини-зерттеулер) Жұмыс дәптерлерін тексеру 30 мин.
6. Сабақты қортындылау. Жеткен жетістіктерді талқылау және қойылған міндеттерді, үйренген компетенцияларды шешу. Бағаларын айту және жорналға қою Бағалау парағын толтыру Пассивті   - 5 мин
7. Үй тапсырмасына комментарии келесі сабақ тақырыбы бойынша - Пассивті   - 5 мин

 

7-тақырып. Аралық бақылау. Бактерияның морфологиясы мен физиологиясы.

Мақсаты: микроорганизмдердің морфологиясы мен физиологиясы бойынша алған білімін бақылау.

Оқытудың міндеттері:

-микроорганизмдердің морфологиясы бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау;

- микроорганизмдердің физиологиясы бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау;

- микроб-аэробтардың ВЧК негізгі кезеңдері бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау;

- микроб-анаэробтарды дақылдандыру әдістері мен негізгі ВЧК бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау;

- микробтың бөлінген таза дақылын идентификациялау принципі бойынша материалды меңгеру дәрежесін анықтау.

Оқытудың әдістері:тестілеу.

Бақылау ( сұрақтар, тесттер, есептер, т.б.):

№ 5 және 6 сабақтардың сұрақтары

Қосымша сұрақтар:

1. Бактерия метаболизмі туралы түсінік

2. Энергия көзі мен қоректік затына байланысты микробтардың қоректену типі бойынша жіктелуі

3. Микробтардың тыныс алу типі. Аэробтар, анаэробтар

4. Қоректік орталарға қойылатын негізгі талаптар, олардың жіктелуі

5. Қарапайым қоректік орталар, дайындалуы, қолданылуы

6. Күрделі қоректік орталар, мысалы, дайындалуы.

7. Элективті және дифференциалды-диагностикалық қоректік орталар, дайындалу принципі, мысалдар, қолданылуы

8. Синтетикалық қоректік орталар, қолданылуы. Мысалы.

9. Бактерия жасушасының химиялық құрамы

10. Бактерия физиологиясы нені зерттейді?

11. Бактерияның таза дақылы қандай мақсатпен бөлініп алынады?

12. Аэробты және анаэробты микробтардың таза дақылын бөліп алуды қалай жүргізеді?

13. Бактерияның өсуі және көбеюі. Бактерия жасушасының бөліну үрдісі. Сұйық қоректік ортада микроб популяциясының өсу фазалары

14. Бактерия пигменттері, олардың бактерия тіршілігіндегі рөлі.

15. Аэробтардың таза дақылын бөліп алудың әдістері, негізгі кезеңдері

16. Колония алудың әдістері

17. Анаэробтарды дақылдандырудың негізгі әдістері, қолданылатын орталар, аппаратура

18. Облигатты анаэробтарды бөліп алудың әдістері

19. Бактерияның қоректену механизмі.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.