Здавалка
Главная | Обратная связь

Зворотного зв’язку означає, що бухгалтерський облік подає інформацію про фактичні параметри розвитку об’єкта управління, яка підлягає подальшому упорядкуванню.Дисципліни

«Бухгалтерський облік»

Назва теми Стор.
Загальна характеристика бухгалтерського обліку……………………………………………
Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку……………………………………………………..
Метод бухгалтерського обліку……………….…………………………………………………..
Бухгалтерський баланс…………………………………………………………………………..
Система рахунків бухгалтерського обліку……………………………………………………
Подвійний запис……………………………………………………………………………………
Узагальнення даних в бухгалтерському обліку……………………………………………….
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку………………………………………………
Документування господарських операцій…………………………………………………….
Організація документообігу та зберігання документів……………………………………….
Облікові реєстри……………………………………………………………………………………
Техніка облікової реєстрації……………………………………………………………………..
Форми бухгалтерського обліку…………………………………………………………………
Оцінка і калькуляції в бухгалтерському обліку………………………………………………
Інвентаризація в бухгалтерському обліку…………………………………………………….
Організація ведення обліку………………………………………………………………………
Завдання і функції працівників бухгалтерського обліку…………………………………….

Тема: Загальна характеристика бухгалтерського обліку

План

Бухгалтерський облік як галузь економічної науки.

Суть, функції та завдання бухгалтерського обліку.

Класифікація господарських засобів.

-1-

Становлення ринкової економіки в Україні, розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовлюють необхідність обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління бізнесом. Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу, тому, що він широко використовується в діловому світі для опису угод між різними підприємствами.

Управління будь-яким підприємством вимагає постійної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки з метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і народного господарства в цілому.

Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку в управлінні господарською діяльністю, німецький вчений-економіст І. Ф. Шерр ще наприкінці 19 ст. писав, що "Бухгалтерський облік - непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кожного підприємства".

Бухгалтерія - німецьке слово, яке в дослівному перекладі на українську мову означає книговедення, а за змістом означає - рахівництво. Видатний російський бухгалтер Є. Є. Сіверс запропонував практичну діяльність визначити як рахівництво - це наука, що досліджує способи і встановлює закони обліку майна в різних господарствах. Завдання бухгалтерського обліку як науки полягає в тому, щоб допомогти людині будь-який час бачити свій стан, як вона живе: збагачується чи бідніє, погіршується чи покращується її стан, на чому вона має збитки та на чому прибутки.

За своїм змістом бухгалтерський облік тісно пов’язаний з плануванням, економічним аналізом, аудитом, ревізією, правом. Так, за даними бухгалтерського обліку здійснюється контроль за виконанням планових завдань за звітний період і забезпечується інформація для планування і прогнозування розвитку господарства. Економічний аналіз на показниках плану і бухгалтерського обліку, вивчає причини відхилень від плану і виявляє резерви підвищення ефективності господарської діяльності. Відображаючи господарські процеси, бухгалтерський облік контролює дотримання законодавчих актів, юридичних норм, що регулюють господарські взаємовідносини.

Перехід України до ринкової економіки, розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовлюють удосконалення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. Нині в Україні з 1999 року прийнято національний План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", відповідні положення (стандарти) з бухгалтерського обліку - що на сьогодні є основним правовим регулюванням бухгалтерського обліку в Україні.

-2-

Відповідно до Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Відіграючи важливу роль в системі управління господарською діяльністю підприємства бухгалтерський облік виконує ряд наступних функцій:

1. Контрольна - полягає в простеженні фактичного виконання планів, тобто визначення того, наскільки дія відповідає плану. На цій стадії від бухгалтера можуть очікувати надання інформації про фактичні витрати і доходи та порівняння їх з плановими даними.

Інформаційна - одна з головних функцій бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, яка надходить до різних рівнів управління. На її підставі приймаються відповідні рішення. Для того, щоб отримана інформація задовольняла всіх користувачів, вона повинна бути правдивою, об’єктивною, своєчасною та оперативною, а також містити лише необхідні дані, що дозволяє приймати оптимальні управлінські рішення.

3. Забезпечення збереження майна - функція, яка має велике значення в умовах ринкових відносин та наявності різних форм власності. Виконання даної функції залежить від:

наявності спеціалізованих складських приміщень;

удосконалення самої системи обліку;

використання сучасних засобів обчислювальної техніки.

Зворотного зв’язку означає, що бухгалтерський облік подає інформацію про фактичні параметри розвитку об’єкта управління, яка підлягає подальшому упорядкуванню.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.