Здавалка
Главная | Обратная связь

Третю групу об'єктів бухгалтерського обліку складають господарські процеси.Господарський процес являє собою частину кругообігу госпо­дарських засобів, який складається із певних господарських операцій.

В свою чергу господарська операція — це дія, яка призво­дить до змін в структурі господарських засобів і джерел їх утво­рення. Господарські операції можуть бути позитивними (опри­бутковано готову продукцію із цеху на склад) і негативними (зіпсовано об'єкт основних засобів або сировину, з якої повинна була вироблятися продукція).

Господарські процеси на підприємстві поділяються на:

1) постачальницько-заготівельний;

2) виробничий;

Реалізації.

Всі три процеси є взаємопов'язаними, постійно змінюють один одного. Завдяки цьому на підприємстві відбувається безпе­рервний кругообіг господарських засобів.

У різних галузях економіки облік господарських процесів має свої відміні особливості. Все визначається тим, який вид діяльності здійснює те чи інше підприємство: торгівля, вироб­ництво, постачання-збут, надання послуг і т. ін.

Постачальницько-заготівельний процес передбачає вит­рату підприємством певної частини грошей на закупівлю основ­них засобів (машин, обладнання та ін.), виробничих запасів (си­ровини, палива тощо). Об'єктами бухгалтерського обліку в про­цесі постачання виступають витрати на придбання засобів і пред­метів праці (обсяг придбаних предметів праці в натуральному і вартісному виразі), затрати на цей процес (що дозволяє визначи­ти фактичну собівартість придбаних засобів і предметів праці), а також розрахункові операції з постачальниками і підрядниками, які виникають в процесі постачання.

Виробничий процес складає основну фазу кругообігу госпо­дарських засобів, в якій створюються матеріальні блага. У процесі виробництва відбувається взаємодія засобів виробництва(засобів праці, предметів праці і робочої сили). Об'єктами бухгалтерського обліку в процесі виробництва є витрати підприємства на вироб­ництво продукції (амортизація засобів праці, вартість спожитої си­ровини і матеріалів, оплата праці працівників), що дозволяє визна­чити собівартість продукції і проаналізувати її структуру.

Процес реалізації є завершальною фазою кругообігу госпо­дарських засобів, який забезпечує відновлення і розширення виробництва. Кіп виражається у передачі виробленої готової продукції шляхом купівлі-продажу. Результатом реалізації є отримання підприємством прибутку, який набуває грошової форми і розраховує­ться як різниця між виручкою і собівартістю реалізованої продукції.

Об'єктами бухгалтерського обліку в процесі реалізації ви­ступають: обсяг реалізованої продукції (в натуральних і грошо­вих вимірниках), витрати, пов'язані з відвантаженням і збутом продукції, розрахунки з покупцями, визначення фінансового ре­зультату від реалізації (прибутку або збитку).

Виходячи із цього, можна зазначити, що у бухгалтерсько­му обліку відображаються не лише господарські процеси, але і їх результати.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.