Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Метод бухгалтерського обліку.План

Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.

Способи бухгалтерського обліку.

- 1 -

Методологія (від грецького "methodos" - шлях дослідження і "logos" - навчання) як вчення про принципи, методи та засоби дослідження розкриває правила бухгалтерського обліку, засоби його практичного та теоретичного вивчення. Інакше, методологія - вчення про методи, за допомогою яких людина пізнає об'єкт дослідження або предмет науки.

Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша наука, будується на певних принципах, має свій метод, що об'єднує сукупність способів і прийомів, за допомогою яких він виконує свої функції. Предмет бухгалтерського обліку не можливо розкрити без допомоги його методу.

Під методом науки розуміють те, як та за допомогою яких прийомів дана наука вивчає свій предмет. Методом обліку в практичному розумінні є використання різних прийомів обробки отриманих даних, які зафіксовані документально (агрегування, групування, нагромадження тощо). Методом науки бухгалтерського обліку, в широкому розумінні цього слова, виступає моделювання реальної дійсності господарської діяльності. В обліку за допомогою моделювання досліджуються, обмірковуються, аналізуються та пізнаються факти господарського життя. Дуже важливо зрозуміти, що моделювання - надбання бухгалтерського обліку, але результати, які отримані в процесі моделювання, повинні одержати практичну апробацію в обліку, в його процедурах.

Під методом обліку розуміють сукупність способів дослідження, які дозволяють всебічно вивчити зміст науки про бухгалтерський облік. Систему способів і прийомів, за допомогою яких об'єкти обліку відображаються та узагальнюються у грошовій оцінці за економічно однорідними ознаками з

метою контролю за виконанням статутних вимог, ефективним використанням виробничих ресурсів підприємства, для забезпечення збереження власності і досягнення найбільшої ефективності господарської діяльності, називають методом бухгалтерського обліку.

Метод бухгалтерського обліку залежить від предмету обліку, тобто від об'єктів, які відображаються та контролюються, а також поставлених перед обліком завдань та вимог.

Кожний спосіб або прийом бухгалтерського обліку називається елементом його методу.

Основними елементами методу бухгалтерського обліку є: документація і інвентаризація, оцінка і калькуляція; рахунки і подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність. Ці елементи складають метод бухгалтерського обліку лише в сукупності, єдності і взаємному зв'язку.

- 2 -

Бухгалтерський облік, що є безперервним, відображає різноманітні засоби і процеси. Для групування і об'єднання різнорідних господарських явищ необхідно зробити їх оцінку. Оцінка це спосіб вираження в єдиній грошовій формі господарських засобів та процесів.

Оцінка як спосіб ведення бухгалтерського обліку передбачає порядок оцінки активів підприємства для відображення їх в обліку. У загальному розумінні, оцінка - це процес усвідомлення позитивної чи негативної значимості будь-яких господарських явищ, результатів праці, форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних подій, здобутків господарювання для задоволення людських потреб, інтересів, цілей суб'єкта.

З методологічної точки зору оцінка є одним з найважливіших аспектів обліку. Вона має велике значення для всього облікового процесу, реальності звітності й аналізу діяльності підприємства з метою одержання реальних висновків, ефективного управління підприємством.

Оцінка є способом вираження об'єктів бухгалтерського обліку в узагальнюючому грошовому вимірнику і представляє собою один з елементів методу бухгалтерського обліку. Облік вивчає різноманітні об'єкти (основні засоби, нематеріальні активи, грошові кошти, капітал, різні зобов'язання тощо), зміни, які відбуваються в результаті фактів господарського життя, що мали місце і описані кількісними показниками. Оцінка передбачає присвоєння обліковому об'єкту грошового вираження. Без грошової оцінки немає і не може бути системи бухгалтерського обліку. Завдяки оцінці бухгалтери досягають неможливого: вони складають гроші, запаси, ліцензії, основні засоби, борги, витрати, крадіжки, недостачі в одну загальну суму - актив і працюють з нею; і все це завдяки єдиному вимірнику, умовному і безумовному одночасно.

Оскільки бухгалтерські звіти повинні представляти кількісну інформацію про фінансовий стан господарюючого суб'єкта на певну дату і величина активів тут є вирішальним фактором, оцінка (вимірювання) є вкрай важливою. Бухгалтерське спостереження охоплює лише ті об'єкти, які піддаються вартісній оцінці, а сам бухгалтерський облік є вартісним обліком.

Відповідно, передбачаються дії бухгалтера за вартісною оцінкою наслідків впливу здійснених фактів господарського життя на фінансовий стан підприємства. Перш, ніж записувати наявне майно до книг обліку, їх необхідно оцінити, знайти вартість. Кожен продукт повинен мати вартість. Вартістю називають властивість, якою наділений господарських предмет (у економіці), з огляду на те, що він повинен задовольняти потреби.

На величину вартості продукту впливає цілий ряд елементів оцінки: потреби, симпатії та економічний стан контрагентів ринку, придатність предмету для досягнення цілей і підтримання природи відносин, що виникають при купівлі-продажу.

Метою бухгалтерської оцінки завжди є визначення на певну дату фактичної собівартості здійсненого господарського факту. Різновидом такої оцінки вважається калькуляція, тобто обчислення собівартості одиниці придбаних запасів або виготовленої продукції на підставі даних облікової інформації.

Калькуляція. Основою для оцінки продукції є відображення і узагальнення витрат, пов'язаних з певним господарським процесом, що завершується калькулюванням. Калькулювання - це спосіб обчислення собівартості всього обсягу, а також одиниці виготовленої продукції. На промислових підприємствах калькулювання полягає в обчисленні собівартості придбаних матеріалів, випущеної та реалізованої продукції. Як спосіб обчислення собівартості, калькулювання забезпечує визначення суми витрат, пов'язаних із здійсненням процесів заготівлі (постачання), виробництва та реалізації, віднесення цих витрат на певний об'єкт обліку та його оцінку за фактичною собівартістю.

Оцінка і калькуляція тісно пов'язані між собою: точна калькуляція є необхідною умовою правильної грошової оцінки майна підприємства, і навпаки, використання реальної оцінки засобів, що витрачені на будь-який об'єкт, - необхідна передумова правильного обчислення його собівартості.

Рахунки. Операції, відображені в документах, реєструються за допомогою спеціальних таблиць, які називаються рахунками бухгалтерського обліку. Вони призначені для групування в поточному обліку однорідних господарських операцій.

Подвійним характером операцій зумовлена необхідність взаємопов'язаного відображення економічних явищ на бухгалтерських рахунках. На них всі господарські операції відображаються за допомогою подвійного запису.

Подвійний запис. Господарські операції відображаються на рахунках бухгалтерського обліку за допомогою подвійного запису, який полягає в тому, що кожна бухгалтерська операція записується двічі: один раз - на одному рахунку, а другий раз - на іншому. Наприклад, придбання запасних частин включає, з однієї сторони, операцію надходження цінностей на підприємство, тобто збільшення його активів, з другої - операцію розрахунків за них, тобто виникнення зобов'язань.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.