Здавалка
Главная | Обратная связь

Аналітична функція полягає в процесі вивчення всієї системи прийняття рішень з метою її удосконалення.6. Планова передбачає процес формування порядку дій, який включає постановку цілей, пошук шляхів їх досягнення і вибір найкращої альтернативи. Для перспективного планування важлива інформація про майбутній прибуток і потреби в грошових коштах.

Завданням бухгалтерського обліку є інформаційне забезпечення управління підприємством, контроль за збереженням власності та виконанням загальнодержавних завдань (своєчасність, повнота і стабільність сплати податків).

Для відображення різнобічної діяльності підприємств і організацій з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю, використовують три види господарського обліку:

Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими організаціями і процесами, дає можливість швидко одержати необхідну інформацію для найбільш ефективного управління підприємством та його структурними підрозділами. Оперативний облік спостерігає і відображає в записах тільки окремі факти, окремі операції господарської діяльності. За допомогою цього обліку можна здійснювати контроль за ходом виконання договорів з постачальниками, витрачання матеріалів, використання робочого часу, обладнання і техніки.

Бухгалтерський облік відображає діяльність підприємств, організацій, установ. Він охоплює всі засоби господарства і джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності. У бухгалтерського обліку господарські операції відображаються систематично і послідовно, в міру їх здійснення, чим забезпечується суцільне і безперервне спостереження за господарською діяльністю. Цим бухгалтерський облік відрізняється від оперативного і статистичного, які застосовують метод вибіркового спостереження і контролю.

Статистичний облік вивчає і узагальнює масові явища і процеси на підприємстві. Об’єктами статистичного обліку, який здійснюється на підприємстві є чисельність працівників, кадровий потенціал, використання робочої сили, втрати робочого часу, обсяг виробництва продукції, її собівартість. Дані статистичного обліку разом з даними бухгалтерського обліку використовують для складання статистичної звітності.

Всі господарські факти, явища та процеси для того щоб одержати відображення в обліку повинні вимірюватись. Для цього в обліку застосовують три види вимірників:

Натуральні вимірники дають змогу отримати інформацію про господарські засоби і процеси в їх натуральному вираженні:

- одиниця ваги (г, кг, т, ц)

- одиниця об’єму (метр кубічний, літр)

- одиниця площі (га, ар, квадратний метр)

- одиниця довжини (м, км)

Трудові вимірники використовуються для визначення кількості витраченої праці та виражаються в одиницях часу (робочий день, година тощо). З їх допомогою розраховують продуктивність праці, заробітну плату, контролюють норми, виробітку працівників.

Грошовий вимірник застосовують для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності. Гроші - це всезагальна міра вартості. За допомогою грошового (вартісного) вимірника обчислюють загальний розмір наявного на підприємстві майна, собівартість придбаних запасів, виробленої продукції тощо.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.