Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯЧлени Правління мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про БАНК, необхідну для виконання своїх функцій;

- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Банку;

- діяти від імені Банку на підставі довіреності, виданої Головою Правління;

- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;

- ініціювати скликання засідань Правління;

- надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;

- отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

Члени Правління зобов’язані:

- діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правління, актами внутрішнього регулювання Банку;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;

- дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є зацікавленість;

- дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну та банківську таємницю, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;

- завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління;

- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

Члени Правління несуть відповідальність:

- за збитки, які завдані Банку їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Банку відповідно до чинного законодавства України;

- за збитки, які завдані Банку внаслідок прийняття рішення Правлінням (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Банку, не несуть відповідальності за збитки, завдані Банку внаслідок прийняття такого рішення);

- за порушення покладених на них обов’язків, у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України;

- члени Правління, які виступають від імені Банку та порушують свої обов’язки щодо представництва, несуть відповідальність за збитки, завдані Банку, згідно з нормами чинного законодавства.

Банк має право звернутися з позовом до члена Правління про відшкодування завданих збитків на підставі рішення Наглядової ради.

Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

Голова Правління, члени Правління несуть персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Банку правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Правління, а також за забезпечення захисту та збереження банківської та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Правління Банку.

Правління Банку несе відповідальність за результати роботи перед Наглядовою радою Банку відповідно до Статуту Банку, рішень Загальних зборів акціонерів Банку та Наглядової ради Банку.

Голова Правління несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Банку.

ФУНКЦІЇ ПРАВЛІННЯ

Правління Банку вирішує всі питання поточної діяльності Банку, в тому числі:

- організовує і здійснює керівництво оперативною діяльністю Банку і забезпечує виконання всіх банківських операцій;

- приймає рішення щодо відкриття відділень Банку;

- забезпечує зберігання цінностей;

- організовує ведення обліку і складання звітності;

- вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів;

- затверджує внутрішні документи Банку, які регламентують здійснення банківських операцій та господарської діяльності Банку і розробляються згідно вимог чинного законодавства України, затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Банку;

- затверджує положення про структурні підрозділи Банку;

- встановлює розміри процентних ставок по активних і пасивних операціях Банку, а також розміри комісійних винагород за надані Банком послуги;

- встановлює і затверджує Тарифи по операціях Банку;

- визначає порядок діловодства і документообігу;

- розглядає попередньо питання, які виносяться на розгляд Наглядової ради Банку та Загальних зборів акціонерів і готує по них необхідні матеріали та пропозиції;

- організовує виконання законних та прийнятих в межах компетенції рішень Наглядової ради Банку та Загальних зборів акціонерів;

- вирішує інші питання, що винесені на розгляд Правління Банку Головою або членами Правління Банку.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та Положення про Правління або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

Голова Правління Банку призначається та звільняється за рішенням Наглядової ради Банку. Голова Правління Банку керує діяльністю Правління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління завдань. Голова Правління Банку заступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Банк в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Банку, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Банку в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Банку.

Голова Правління Банку:

- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Банку;

- видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку;

- затверджує за погодженням з Наглядовою радою кошторис витрат Банку, його філій та представництв;

- затверджує посадові інструкції працівників Банку;

- у встановленому порядку приймає на посади та звільняє працівників Банку, заохочує працівників, які відзначились, накладає дисциплінарні стягнення;

- розподіляє обов’язки проміж заступниками Голови Правління Банку;

- подає пропозиції Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Банку з питань вдосконалення діяльності Банку;

- приймає рішення з інших питань, якщо це не суперечить чинному законодавству України, Статуту Банку та Положенню про Правління;

- приймає участь в Загальних зборах акціонерів Банку та засіданнях Наглядової ради Банку з правом дорадчого голосу.

Голова Правління Банку може виконувати інші функції за дорученням Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Правління може доручити виконання окремих питань, які входять до його компетенції, своїм заступникам, членам Правління, керівникам структурних підрозділів Банку.

Голова Правління Банку відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку несе особисту (у тому числі кримінальну, адміністративну, дисциплінарну) відповідальність за результати діяльності Банку.

Тарифний комітет

Метою створення Комітету є забезпечення сприятливих фінансових умов захисту інтересів вкладників та інших кредиторів, а також застосування додаткових заходів щодо управління ризиками.

Комітет щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів.

Комітет відповідає за політику Банку з питань операційних доходів.

Комітет уповноважений:

визначати механізм встановлення процентних ставок за активними та пасивними операціями Банку;

приймати рішення щодо методики визначення тарифів за послугами, що надаються банком;

розглядати прогнози та визначати напрямки оптимізації тарифної політики Банку;

контролювати відповідність дійсного рівня дохідності операційної діяльності запланованому та визначати дії по його забезпеченню;

розглядати прогнозування тенденцій зміни ринкових відсоткових ставок та робити пропозиції щодо оперативного реагування на ринкову ситуацію відповідно до стратегічних та тактичних завдань Банку;

контролювати дотримання банком вимог нормативних актів щодо питань, пов’язаних з тарифною політикою Банку.

Комітет заслуховує звіти керівників окремих структурних підрозділів Банку з питань операційних доходів та приймає відповідні рішення.

Склад Комітету затверджується Правлінням Банку. До складу Комітету входять: Голова, заступник Голови, секретар і члени Комітету, які обираються з числа керівників основних структурних підрозділів Банку.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.