Здавалка
Главная | Обратная связь

Головний бухгалтер Т.С. ТарасенкоВик. Коломійченко Н.О.

' 461-82-80


 

Додаток 3

 

Звіт про рух грошових коштів ПАТ "УПБ"
за станом на 31 грудня 2011 року
(непрямий метод)
        (тис.грн.)
Рядок Найменування статті Примітка 2011 рік 2010 рік
  І. Операційна діяльність      
Чистий прибуток (збиток) поточного періоду 27,29 87 659 52 833
  Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:      
Амортизація 10,25,29 6 409 6 162
Чисте збільшення (зменшення) резервів за активами 6, 7, 8 11, 12 1 676 21 368
Нараховані доходи 4,5, 6, 7, 8, 11 17 014 (5 307)
Нараховані витрати 13, 14, 15 5 829 5 833
Торговельний результат   4 922 10 047
Нарахований та відстрочений податок   3 250
Прибуток (збиток) від продажу інвестицій   (28) (15)
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань   124 047 94 171
  Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:      
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (4 136) 10 119
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках (140 196) (273 691)
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам (346 706) (368 742)
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами (1 524)
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами (11 269) (6 944)
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 446 447 (309 409)
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів   127 082 574 976
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 19 718 (28 778)
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями 18,19 3 289 (1 993)
Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання 17,18,19 (1 324) (9 102)
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)   217 109 (320 917)
  Грошові кошти від інвестиційної діяльності      
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 22 415 40 282
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж   (4 922) (10 047)
Придбання основних засобів (20 496) 2 343
Дохід від реалізації основних засобів  
Придбання інвестиційної нерухомості -
Придбання нематеріальних активів - -
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)   (2 975) 32 603
  Грошові кошти від фінансової діяльності      
Отримані інші залучені кошти 3 604 -
Емісія звичайних акцій - 120 000
Дивіденди виплачені та інші виплати (49 995) (37 236)
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)   (46 391) 82 764
Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів   167 743 (205 550)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 91 080* 296 630*
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 258 823** 91 080**

 

*На виконання вимог Листа НБУ за №12-111/1791-24239 від 29/12/2009 року "Роз’яснення щодо порядку складання
фінансової звітності банків України за 2009 рік", до загальної суми р.33 "Звіту про рух грошових коштів" за 2011 рік
(91080 тис.грн.) не включено кошти обов’язкових резервів банку в НБУ (10920 тис.грн.) з примітки 4 "Грошові
кошти та їх еквіваленти" (102000 тис.грн.)      
       
**На виконання вимог Листа НБУ за №12-111/1791-24239 від 29/12/2009 року "Роз’яснення щодо порядку складання
фінансової звітності банків України за 2009 рік", до загальної суми р.34 "Звіту про рух грошових коштів" за 2011 рік
(258823 тис.грн.) не включено кошти обов’язкових резервів банку в НБУ (10060 тис.грн.) з примітки 4 "Грошові
кошти та їх еквіваленти" (268883 тис.грн.)      

28 березня 2012 року

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.