Здавалка
Главная | Обратная связь

Припинення окремих видів банківських операційЗа 2011 рік ПАТ “УПБ” не припиняв здійснювати банківські операції, визначені ліцензіями та дозволами, рішеннями, угодами та договорами Банку.

Обмеження щодо володіння активами

ПАТ “УПБ” не має обмежень щодо володіння активами.

Корпоративне управління

 

Організаційна структура корпоративного управління

Склад, відповідальність, функції Наглядової ради, Правління, виконавчих комітетів

Наглядова рада

Склад: Наглядова рада складається не менше ніж з 5 (п’яти) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради Банку.

Відповідальність:Голова та члени Наглядової ради Банку несуть персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на них обов’язків.

Функції: До виключної компетенції Наглядової ради Банку належить:

1) здійснення контролю за роботою Правління Банку по дотриманню ним чинного законодавства України. Члени Наглядової ради Банку повинні бути інформовані про діяльність Правління Банку, мати доступ до всієї інформації, що підтверджує діяльність Банку, можуть приймати участь у роботі Банку та його органів (Правління, робочих груп, комітетів);

2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;

3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

5) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;

6) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;

9) обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління;

10) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;

13) затвердження організаційної структури та штатного розкладу Банку;

14) за зверненням Правління затвердження договорів (угод);

15) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

17) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України “Про акціонерні товариства”;

19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства” та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України “Про акціонерні товариства”;

20) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, затвердження їх статутів і положень;

21) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України “Про акціонерні товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України “Про акціонерні товариства”;

23) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

26) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України “Про акціонерні товариства”, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України “Про акціонерні товариства”;

27) призначення та звільнення начальника Відділу внутрішнього аудиту Банку;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавстом або Статутом Банку.

Правління

Склад: . Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

Голова та члени Правління Банку призначаються зі складу акціонерів або осіб, які перебувають з Банком у трудових відносинах.

Голова Правління призначається Наглядовою радою Банку. Члени Правління Банку (крім Голови Правління) призначаються та звільняються з посад Наглядовою радою Банку за поданням Голови Правління.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа (з урахуванням вимог щодо кваліфікації та бездоганної ділової репутації, встановлених чинним законодавством України), яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління Банку.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.