Здавалка
Главная | Обратная связь

сурет, 2ГУЦ-400 цементтеу басыБұл қондырғы саға қысымы 40 МПа-ға дейінгі ұңғыны цементтеу кезінде, байланыстыру үшін колданылады. Цементтеу басы тұрқыдан (2), бөлгіш тетігі бар кақпақтан (3), үш жолды ысырмадан манометрден, екі бекіткіш винттен (7), тығын ысырмасынан (5), цементтеу тығынынан (6), байланыстыру элементі (1) және қосалқы гайкадан (4) тұрады.

Цементтеу тығыны шегендеу тізбектрін цементтеу кезінде бұрғылау сұйығы мен басып айдау сұйықтарын цемент ерітіндісінен бөлу, цементтеу процессінің аяқталу туралы мәлімет алу мақсатында қолданылады. Төменде (15.5-сурет) цементтеу тығындарының бірнеше түрлері көрсетілген.

15.5-сурет, Цементтеу тығындары

а- ортасы қуыс төменгі тығын; б- жоғарғы тығын; в- өздігінен тығындалатын резина тығын.

Библиографиялық тізім

1 Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы. Учебник для вузов. М: НЕДРА, 1988. 501 с.

2 Буровое оборудование. Справочник в 2-х томах./ Абубакиров В.Ф., Архангельский В.Л. и др./-М: НЕДРА, 2000.

3 Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению. В 4-х томах. –М: НЕДРА, 1993-1996.

4 Северинчик И.А. Машины и оборудование для бурения скважин.-М: НЕДРА, 1986. 368 с.

5 Ильинский А.Л., Шмидт А.П. Буровые машины и механизмы. Учебник для техникумов. –М: НЕДРА, 1989. 395 с.

6 Ратов Б.Т. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау: Оқулық–Алматы: ҚазҰТУ, 2010–342 б.

7 Мусанов Ә. Ұңғыларды бұрғылау: Оқулық: Геолгия және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандығына арналған. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2013. – 372 б.

8 Нұрсұлтанов Ғ.М., Абайылданов Қ.Н. Мұнай және газды өндіріп, өңдеу.: ЖОО-ға арналған оқулық. - Алматы.: ҚазҰТУ, 2003.

9 Қарманов Т.Д. «Бұрғылау жабдықтары», Оқу әдістемелік кешен. ҚазҰТУ 2011. 138 б.

Мазмұны

Кіріспе3

1-ТАРАУ ҰҢҒЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ.4

1.1 Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау 4

1.2 Бұрғылау қондырғылары құрылымы 8

1.3 Бұрғылау қондырғыларын сыныптау 10

1.3.1 Қолданбалы және терең барлама бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғылары 13

1.4 Бұрғылау қондырғылары түрлері мен негізгі параметрлерін таңдау 17

1.5 Бұрғылау қондырғысы жабдықтарының сұлбасы мен сәйкес орналасуын таңдау 19

2- ТАРАУ ТАУ ЖЫНЫСТАРЫН БҰЗУШЫ АСПАПТАР23

2.1 Қашаулар 23

2.2 Арнайы қашаулар 35

2.3 Колонкалық бұрғылауға арналған бұрғы құрылымы және бастары 40

2.4 Калибратор 44

3-ТАРАУ БҰРҒЫЛАУ ЖӘНЕ ШЕГЕНДЕУ ТІЗБЕКТЕРІ47

3.1 Бұрғылау тізбектері 47

3.2 Құбырлардың бұрандалы байланысы 58

3.3 Бұрғылау құбырлары материалы 61

3.4 Шегендеу тізбектері 62

3.5 Ұңғы конструкциясы және шегендеу құбырлары өлшемдері 66

4- ТАРАУ ҰРШЫҚ 70

4.1 Ұршық конструкциясының негізгі элементтері 71

4.2 Жоғарғы күштік жетек 76

5-ТАРАУ БҰРҒЫЛАУ РОТОРЛАРЫ80

5.1 Бұрғылау роторы құрылымы 80

5.2 Пневматикалық сыналы тұтқыш 88

6- ТАРАУ ТҮПТІК ҚОЗҒАЛТҚЫШТАР91

6.1 Турбобұрғылар 91

6.2 Турбобұрғылар құрылымы жұмыс жасау принципі 91

6.3 Бір секциялы турбобұрғы 94

6.4 СТ түріндегі секциялы турбобұрғылар 96

6.5 Шпиндельді турбобұрғылар 97

6.6 Жоғарғы шектік моментті турбиналы турбобұрғылар 99

6.7 Түптік бұрандалы қозғалтқыштар 105

6.8 Электрбұрғылар 111

7-ТАРАУ КӨТЕРІП-ТҮСІРУ КЕШЕНІ117

7.1. КТО кешеніне арналған кинематикалық сұлба 120

7.2. Тәл жүйесі 125

7.3. Тәл жүйесіне арналған болат арқандар 127

7.4. Кронблоктар және тәл блоктары 134

7.5. Бұрғылау ілмегі және ілмектіблок 137

8-ТАРАУ БҰРҒЫЛАУ ШЫҒЫРЛАРЫ141

8.1 Бұрғылау шығырлары, функциялары,структурасы 141

8.2. Шығырлардың кинематикалық сұлбалары, құрылымы және техникалық мінездемелері 146

8.3 Шығырлардың негізгі параметрлері 156

8.4 Бұрғылау шығырларының тежегіш жүйесі 157

8.4 Таспалы тежегіштер 158

8.5 Гидродинамикалық тежегіш 164

8.6 Электромагнитті тежегіштер 169

10-ТАРАУ БҰРҒЫЛАУ СОРАПТАРЫ173

10.1 Екі поршеньді бұрғылау сораптары 174

10.2 Біржақты әсерлі үшцилиндрлі бұрғылау сораптары 182

10.3 ОАО «Уралмашзавод» және ВЗБТ бұрғылау сораптары. 186

10.4 Сораптардың негізгі техникалық көрсеткіштерін таңдау 190

10.5 Манифольд 193

11-ТАРАУ ЦИРКУЛЯЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ196

11.1. Циркуляциялық жүйелердің құрамы туралы түсінік 197

11.2. Циркуляциялық жүйе блоктары 199

10.3 БПР -1 арнайы сұйықты және бұрғылау ерітіндісін дайындау

блогы 200

11.4 Араластырғыштар 203

11.5 Бұрғылау ерітіндісін шламнан тазалауға арналған жабдықтар 206

11.6 Бұрғылау ерітінділеріне арналған дегазаторлар 211

11.6 Бұрғылау ерітіндісін центрифуга базасында өңдеуге

арналған қондырғы ......................................................................................... 213

12-ТАРАУ БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ КҮШТІК

ЖЕТЕКТЕРІ214

12.1 Жетек түрлері 214

12.2 Бұрғылау қондырғыларының қозғалтқыштары 216

12.3 Күштік берілістер және агрегаттар 222

12.4 Муфталар 236

13-ТАРАУ ЛАҚТЫРУҒА ҚАРСЫ ЖАБДЫҚТАР245

13.1 Превенторлар 246

13.2 Бұрғыланып жатқан ұңғылардың сағалық жабдығы 255

13.3 ОКК тізбек басы 258

13.4 ОКМ тізбек басы 260

14-ТАРАУ БҰРҒЫЛАУ МҰНАРАЛАРЫ263

14.1 Бұрғылау қондырғыларының негізі. 271

15-ТАРАУ ҰҢҒЫНЫ ЦЕМЕНТТЕУГЕ

АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚТАР273

15.1 Бірсатылы цементтеу 273

15.2 Цемент араластырғыш машиналар 275

Библиографиялық тізім 276

Оқу басылымы

 

Қарманов Тоғыс Досмырзаұлы

 

БҰРҒЫЛАУ ЖАБДЫҚТАРЫ

 

Оқу құралы

 

РО НТИЦ бастығы

Редактор

Техн. редактор

Компьютерлік теру

және жинақтау

 

 

Таралымы дана. Пішіміт 60 х 84 № 1/16 . Типографиялық қағазы №1.

Көлемі 1,0 б.т. Тапсырыс №. Бағасы келісімді.

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің басылымы,

Ақпараттық баспа орталығы Алматы қ., Сәтбаев к., 22©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.