Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Підвищення ефективності використання державних запозичень (5 год.)1. Спрямування державного кредиту на забезпечення розвитку національної економіки.

2. Класифікація інвестиційних проектів держави.

3. Вплив основних макропоказників на боргову політику держави.

4. Оцінка боргової стійкості України.

5. Оцінка макроекономічної стабільності України.

6. Поняття фінансової безпеки країни.

7. Формування боргової стратегії України у контексті пріоритетних векторів макроекономічного розвитку.

8. Удосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом України.

Література: 2,3,17,25,29,33,38,39,53,55,56.


Завдання для проміжного контролю

Варіант 1

1. Дайте відповідь на питання:

1.1.Державний кредит: сутність, необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Функції державного кредиту.

1.2.Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду.

2. Виберіть одну правильну відповідь:

2.1.До складу державної заборгованості включають:

а) поручительські зобов'язання;

б)видатково-бюджетні зобов'язання;

в) запозичені зобов'язання;

г) всі відповіді правильні.

2.2.Державний борг - це:

а) загальна заборгованість держави;

б) заборгованість держави перед національними та іноземними інвес­торами;

в) визнаний урядом країни борг за розміщеними і непогашеними бор­говими зобов'язаннями та наданими гарантіями;

г) борг, що виник внаслідок отримання кредитних ресурсів у розпоря­дження уряду країни.

2.3.Величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати:

а) 70 % фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту;

б) 65 % фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту;

в) 60 % фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту;

г) 60 % річного обсягу доходів державного бюджету.

2.4.Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запози­чень належить державі в особі:

а) Голови Верховної Ради;

б) Міністра фінансів за дорученням Кабінету Міністрів;

в) Президенту;

г) Рахункові палаті..

2.5.Гарантовані державою позики - це позики, що свідчать про:

а) отримання кредитних ресурсів урядом країни наданих під заставу конкретного майна;

б) отримання кредитних ресурсів суб'єктами господарювання під га­рантію комерційних банків;

в) формування прямого боргу держави;

г) отримання кредитних ресурсів суб'єктами господарювання під гара­нтію уряду країни.

 

Варіант 2

1. Дайте відповідь на питання:

1.1.Макроекономічні та соціальні наслідки державного боргу.

1.2.Контроль за станом реалізації кредитних проектів.

2. Виберіть одну правильну відповідь:

2.1.Державним боргом виступають:

а) випущені державою чи від її імені цінні папери;

б) випущені та непогашені боргові зобов'язання, що обертаються на національному та світовому фінансових ринках;

в) випущені державою чи від її імені та непогашені боргові зо­бов'язання держави перед кредиторами;

г) всі боргові зобов'язання, що обертаються на внутрішньому фінансо­вому ринку.

2.2.Внутрішній державний борг складається з:

а) запозичень уряду та запозичень, здійснених при безумовній гарантії уряду;

б) запозичень уряду та місцевих органів влади;

в) запозичень, здійснених за допомогою розміщення боргових зо­бов'язань, що не можуть обертатися на національному фондовому ринку;

г) боргу місцевих органів влади та боргів підприємств, установ органі­зацій державної форми власності.

2.3.Внутрішній державний борг — це борг, сформований перед:

а) національними інвесторами;

б) національними та іноземними інвесторами в національній валюті;

в) національними та іноземними інвесторами за рахунок випуску дер­жавних боргових зобов'язань;

г) іноземними інвесторами.

2.4.Борги перед іноземними державами охоплюють:

а) заборгованість органів державного управління перед органами управління інших країн та їхніми агентами, враховуючи кредитні органі­заційні, ресурси яких формуються за рахунок державних коштів;

б) борги, надані кредитними організаціями та урядами іноземних держав;

в) заборгованість за надходження техніки та обладнання від іноземних інвесторів;

г) заборгованість національних господарюючих суб'єктів перед суб'єк­тами господарювання інших країн.

2.5.Умовний державний борг формується як:

а) наслідок виконання певних соціально-економічних програм позича­льником;

б) наслідок надання державних гарантій суб'єктам господарювання для залучення ними кредитних ресурсів;

в) наслідок переоформлення приватною боргу суб'єктів господарю­вання в державний;

г) наслідок залучення урядом кредитних ресурсів для фінансування певних соціально-економічних програм.

 

Варіант 3

1. Дайте відповідь на питання:

1.1.Основні етапи розвитку кредитних відносин.

1.2.Управління державним боргом у країнах з трансформаційною економікою.

2. Виберіть одну правильну відповідь:

2.1.Державний борг охоплює:

а) борг центрального уряду країни;

б) борг уряду та місцевих органів влади країни;

в) борг уряду, місцевих органів влади та центрального банку;

г) борг уряду та національних суб'єктів господарювання.

2.2.Прямий державний борг відображає:

а) загальні обсяги кредитних ресурсів, що надійшли до країни у бю­джетному році;

б) обсяги кредитних ресурсів, що отримані суб'єктами господарюван­ня країни для фінансування ними капітальних витрат;

в) обсяги залучених кредитних ресурсів, що надійшли у розпоряджен­ня уряду країни;

г) загальні обсяги кредитних ресурсів, що інвестуються іноземними ін­весторами в конкретні кредитні проекти.

2.3.Цінні папери, що розмішуються на національному фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України відшкодувати власнику номінальну вартість з виплатою доходу у відповідності до умов випуску (випускалися, як правило, у бездокументарній формі, емітент - Міністерство фінансів України), називаються:

а) облігації внутрішньої державної позики;

б) казначейські зобов'язання;

в) облігації зовнішньої державної позики;

г) муніципальні облігації.

2.4.Специфічним реквізитом цільових облігацій внутрішньої державної позики є:

а) плаваюча ставка розрахунку купонних виплат;

б)виключно довгостроковий характер позики;

в) напряму використання залучених коштів;

г) платником виступає кінцевий отримувач коштів.

2.5.Функції пов'язані із обліком коштів, що надходять від первинного розміщення державних цінних паперів, та списанням коштів на виконання зобов'язань перед інвесторами виконує:

а) Міністерство фінансів України;

б)Національний банк України;

в) Державна казначейська служба України;

г) Уповноважені комерційні банки.

Варіант 4

1. Дайте відповідь на питання:

1.1.Вартість державних цінних паперів та доходність інвестування.

1.2.Сутність і складові системи управління державним боргом.

2. Виберіть одну правильну відповідь:

2.1.Державний борг відображає розміри:

а) боргів минулих років;

б) прострочених платежів;

в) новоутворених боргів;

г) боргів минулих років та новоутворених боргів.

2.2.Державний борг має покриватися за рахунок:

а) національного багатства;

б) державного бюджету та коштів центрального банку;

в) державного бюджету та спеціальних державних фондів;

г) нових запозичень.

2.3.Активний державний борг:

а) виникає внаслідок дискретних заходів уряду щодо залучення додат­кових ресурсів;

б) виникає як результат недосконалих дій уряду з використання бю­джетних коштів;

в) створюється автоматично при виникненні пасивного бюджетного дефіциту;

г) виникає внаслідок існування прихованого бюджетного дефіциту.

2.4.Капітальний державний борг — це:

а) сукупність усіх раніше випущених і непогашених на даний момент боргових зобов'язань разом із нарахованими відсотками;

б) сукупність державних витрат на капіталовкладення в матеріальній та нематеріальний сферах;

в) борг за раніше випущеними борговими зобов'язаннями держави;

г) основний державний борг (принципал).

2.5.Поточний державний борг — це:

а) борг, що складається з щорічних витрат по сплаті відсотків за рані­ше сформованим боргом;

б) сума поточних витрат, спрямованих на погашення основного боргу та відсоткових платежів за сформованим боргом;

в) борг, сформований у поточному бюджетному році;

г) борг, погашений у поточному бюджетному році.


Питання для підсумкового контролю

1. Державний кредит: сутність, необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

2. Функції державного кредиту.

3. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу, рівень банківської процентної ставки, виробництво і зайнятість населення.

4. Кредит як форма руху позикового капіталу.

5. Основні етапи розвитку кредитних відносин.

6. Основні форми державного кредиту України та принципи державного кредиту України.

7. Відмінності між державним і банківським кредитом.

8. Сутність та класифікація державного боргу.

9. Основні етапи розвитку боргових віднсин України.

10. Особливості та пріоритети боргової політики України.

11. Макроекномічні та соціальні наслідки державного боргу.

12. Інструментарій запозичення державою коштів на внутрішньому ринку.

13. Суб’єкти ринку державних цінних паперів та їх функції.

14. Вартість державних цінних паперів та доходність інвестування.

15. Проблеми розвитку ринку державних цінних паперів.

16. Державне запозичення коштів з міжнародного фінансового ринку.

17. Фінансові інструменти і фінансова інформація на міжнародному ринку.

18. Необхідність, сутність та призначення кредитних рейтингів.

19. Вплив зовнішнього державного боргу на фінансове становище держави.

20. Особливості механізму надання державних гарантій.

21. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями у сфері кредитних відносин.

22. Облік державного боргу та операції з його обслуговування.

23. Обслуговування і погашення державних боргів.

24. Сутність і складові системи управління державним боргом.

25. Інституційно-правове забезпечення управління державним боргом.

26. Поняття та основні причини боргової кризи.

27. Механізми врегулювання боргової кризи.

28. Вплив боргової кризи на бюджетну політику України.

29. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду.

30. Методи реструктуризації державного боргу та їх використання в Україні.

31. Державний борг у країнах з розвинутою ринковою економікою.

32. Управління державним боргом у країнах з трансформаційною економікою.

33. Державний борг Росії та його регулювання.

34. Світовий досвід врегулювання проблем зовнішньої заборгованості.

35. Роль МВФ у врегулюванні проблем державної заборгованості.

36. Розмір державного боргу і економічна (валютно-фінансова) безпека держави.

37. Формування оптимальної стратегії управління державними запозиченнями.

38. Спрямування державного кредиту на забезпечення розвитку національної економіки.

39. Контроль за станом реалізації кредитних проектів.

40. Оцінка боргової стійкості та макроекономічної стабільності України.

41. Формування боргової стратегії України у контексті пріоритетних векторів макроекономічного розвитку.

42. Удосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом України.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.