Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Зовнішні державні запозичення України1. Єврооблігації — це боргові папери, що випускаються:

а) в одній чи декількох валютах інших країн;

б) у валюті емітента;

в) у валюті інвестора;

г) у міжнародних розрахункових одиницях.

2. Переважна більшість єврооблігацій випускається:

а) у доларах США;

б)у євро;

в) у фунтах стерлінгах;

г) у російських рублях.

3. Іноземні облігації — це...

а) середньо- та довгострокові боргові папери, які випускаються за ме­жами як країни-емітента, так і країни, у валюті якої вони деноміновані;

б) цінні напери, які випускають корпорації на строк від трьох до шести місяців зі змінною ставкою, яка базується на LIBOR;

в) боргові папери, що випускаються та розміщуються емітентом в пев­ній іноземній державі у валюті даної держави за допомогою синдикату андеррайтерів з даної держави;

г) міжнародні облігації, призначені для розміщення і на національно­му, і на євроринку.

4. До іноземних облігацій не належать:

а) облігації «Шибосай»;

б) облігації «Самурай»;

в) облігації «Сакура»;

г) облігації «Бульдог».

5. Глобальні облігації — це.

а) середньо- та довгострокові боргові папери, які випускаються за ме­жами як країни-емітента, так і країни, у валюті якої вони деноміновані;

б) міжнародні облігації, призначені для розміщення і на національно­му, і на євроринку;

в) боргові папери, що випускаються та розміщуються емітентом в пев­ній іноземній державі у валюті даної держави за допомогою синдикату ан- деррайтерів з даної держави;

г). цінні напери, які випускають корпорації на строк від трьох до шести місяців зі змінною ставкою, яка базується на LIBOR.

6. Приватне розміщення державних боргових паперів передбачає:

а) обмеженість кола інвесторів та банків, відсутність лістингу на фон­довій біржі;

б) необмеженість кола інвесторів та банків, участь боргових паперів у біржовій торгівлі;

в) наявність синдикату андеррайтерів;

г) публічне оголошення тендеру пропозицій паперів.

7. Відкрите розміщення державних боргових паперів передбачає:

а) обмеженість кола інвесторів та банків, відсутність лістингу на фон­довій біржі;

б) необмеженість кола інвесторів та банків, участь боргових паперів у біржовій торгівлі;

в) наявність синдикату андеррайтерів;

г) публічне оголошення тендеру пропозицій паперів.

8. «Роуд-шоу» — це.

а) презентація кінцевого одержувача коштів (позичальника) та умов випуску єврооблігацій;

б) допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі або позабіржовій торговельній системі після перевірки фінансового стану емітента;

в) отримання, звірка та поточні оновлення інформації, підготовка бух­галтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод що­до цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

г) всі відповіді вірні.

9. Андеррайтери — це агенти:

а) що не мають право повертати непродані боргові зобов'язання;

б) що мають право повернути непродані боргові папери за оговореною ціною;

в) що визначають цінові умови випуску міжнародних боргових зо­бов'язань;

г) немає правильної відповіді.

10. Суверенний кредитний рейтинг розробляється:

а) синдикатом андеррайтерів;

б) фондовими біржами;

в) міжнародними банками;

г) рейтинговими агентствами.

11. Кредитний рейтинг країни враховує:

а) політичний та економічний ризик у країні;

б) ситуацію на національному та фондовому ринку;

в) ситуацію на міжнародному фінансовому ринку;

г) всі відповіді вірні.

12. Кредитний рейтинг країни відображає:

а) можливість та бажання уряду обслуговувати накопичений борг;

б) ступінь ризику інвесторів;

в) рівень розвитку фондового ринку країни;

г) привабливість державних боргових паперів.

13. Отримання кредитних ресурсів від міжнародних фінансових орга­нізацій відрізняється:

а) умовами надання та строками кредитування;

б) наявністю пільгового періоду чи гранту;

в) відсотковими ставками;

г) все вищезазначене.

14. Специфічність функціонування ринку синдиційованих кредитів полягає:

а) у створенні банківського синдикату для надання кожного конкрет­ного кредиту;

б) у відсутності оподаткування прибутку інвесторів;

в) у необхідності здійснення біржової реєстрації боргових паперів;

г) у строках кредитування.

15. Валюта кредитування — це валюта:

а) в якій надаються кредитні ресурси;

б) в якій має бути погашено кредит;

в) в якій обліковуються боргові зобов'язання;

г) країни-позичальника.

16. Міжнародний Валютний Фонд створений для:

а) сприяння міжнародному співробітництву в сфері валютної політики, підтримки платіжних балансів країн-членів фонду;

б) урегулювання боргової кризи;

в) забезпечення економічного розвитку країн-членів за допомогою пе­рерозподілу фінансових ресурсів, зростання життєвого рівня та скорочен­ня безробіття населення;

г) кредитування країн-членів.

17. Розмір квоти країни у МВФ розраховується на основі оцінки:

а) економічного потенціалу окремих країн у світовому господарстві;

б) ресурсного потенціалу окремих країн у світовому господарстві;

в) політичного потенціалу окремих країн у світовому господарстві;

г) всі відповіді вірні.

18. Важливою умовою кредитування країни з боку ЄБРР є:

а) забезпечення кредитних ресурсів активами проекту;

б) самоокупність проекту;

в) фінансування банком не більше 35 % загальної вартості кредитного проекту;

г) все вищезазначене.

19. Які організації входять до Групи Світового банку?

а) МБРР, МАР, ЄБРР, МФВ, БАГІ;

б) МБРР, МАР, ЄБРР, МФВ, МЦУІК;

в) МБРР, МАР, ЄБРР, МФК, БАГІ;

г) МБРР, МАР, МЦУІК, МФК, БАГІ.

20.Офіційні цілі членів Групи Світового банку:

а) сприяння переходу до демократії і ринкової економіки та заохочен­ня підприємницької діяльності в країнах Центральної і Східної Європи, в тому числі країнах СНД та Балтії;

б) фінансування заходів, що належать до сфери бюджетно-податкової, кредитно-грошової політики, цінового механізму, зовнішньої торгівлі, міжнародних кредитних та валютно-розрахункових відносин;

в) зменшення бідності і підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічному розвитку останніх і залучення ресурсів з розвинутих країн до країн, що розвиваються.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.