Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 3. Організація державних запозичень на внутрішньому ринку1. Цінні папери, що розмішуються на національному фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України відшкодувати власнику номінальну вартість з виплатою доходу у відповідності до умов випуску (випускалися, як правило, у бездокументарній формі, емітент — Міністерство фінансів України), називаються:

а) облігації внутрішньої державної позики;

б) казначейські зобов'язання;

в) облігації зовнішньої державної позики;

г) муніципальні облігації.

2. Специфічним реквізитом цільових облігацій внутрішньої державної позики є:

а) плаваюча ставка розрахунку купонних виплат;

б) виключно довгостроковий характер позики;

в) напряму використання залучених коштів;

г) платником виступає кінцевий отримувач коштів.

3. Функції пов'язані із обліком коштів, що надходять від первинного розміщення державних цінних паперів, та списанням коштів на виконання зобов'язань перед інвесторами виконує:

а) Міністерство фінансів України;

б) Національний банк України;

в) Державна казначейська служба;

г) Уповноважені комерційні банки.

4. Який орган здійснює обслуговування обігу ОВДП, в тому числі про­вадив депозитарну діяльність щодо цих паперів?

а) Національний банк України;

б)Уповноважені банки;

в) торговці цінними паперами, які мають дозвіл на зберігання та об­слуговування обігу цінних паперів.

г) зазначене у пунктах а, б, в.

5. Глобальний сертифікат — це:

а) похідний цінний папір;

б) документ, що засвідчує право власності на зазначену у ньому кіль­кість цінних паперів;

в) документ, що складається під час дострокового погашення інстру­ментів;

г) документ, що передається у депозитарій на весь випуск цінних па­перів.

6. Обіг бездокументарних цінних паперів на ринку відбувається в на­ступному виді:

а) сертифікатів цінних паперів;

б) записів на електронних носіях;

в) виписок з рахунку в цінних паперах;

г) бездокументарні цінні папери не є ринковим інструментом.

7. Іменні цінні папери передаються шляхом:

а) простого вручення;

б) виконання запису в реєстрі власників іменних цінних паперів;

б) виконання індосаменту на самому цінному папері;

г) всі відповіді не правильні.

8. Погашення облігації передбачає:

а) перехід права власності на облігації за умов купівлі-продажу на біржі.

б) виплату номінальної вартості облігації та доходу у строки, передба­чені умовами емісії.

в) виплату номінальної вартості облігації та доходу у будь-який строк за рішенням емітента.

г) виплату емітентом власнику ринкової вартості облігації на день, ви­значений умовами емісії.

9. Відрізна частина боргового цінного папера, що дає право її власнику на отримання суми процентів (використовується замість розписки під час отримання суми процентів):

а) купон;

б) стріп;

в) алонж;

г) чек.

10.Діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними визначається як:

а) депозитарна діяльність;

б) діяльність з управління цінними паперами;

в) діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів;

г) розрахунково-клірингова діяльність;

д) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

11. Діяльність із надання послуг щодо зберігання цінних паперів, від­криття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів визначається як:

а) розрахунково-клірингова діяльність;

б) управління цінними паперами;

в) депозитарна діяльність;

г) ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

12. Зберігачі на ринку цінних паперів мають право здійснювати такі види діяльності:

а) збереження й обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах і операцій емітента з випущеними ним цінними паперами;

б) кліринг і розрахунки за договорами щодо цінних паперів;

в) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

г) усі відповіді правильні.

13. Особи, які користуються послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах, визначаються як:

а) афілійовані особи;

б) депоненти;

в) реальні держателі цінних паперів;

г) номінальні держателі цінних паперів.

14. Первинний ринок цінних паперів — це:

а) ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випущени­ми в обіг цінними паперами;

б) ринок, на якому здійснюється емісія цінних паперів та її розміщення;

в) ринок довгострокових боргових зобов'язань та акціонерного капіталу;

г) ринок короткострокових зобов'язань із терміном погашення менш як за один рік.

15. Вторинний ринок цінних паперів — це:

а) ринок, на якому здійснюються операції купівлі-продажу цінних па­перів, що вже були об'єктом подібних угод;

б) ринок, на якому емітенти залучають капітал через розміщення цін­них паперів;

в) ринок довгострокових боргових зобов'язань та акціонерного капіталу;

г) ринок короткострокових зобов'язань із терміном погашення менш як за один рік.

16. Особливість неконкурентних заявок на покупку ОВДП полягає в тому, що вони:

а) виконуються за середньозваженою ціною аукціону;

б) подаються із вказівкою ціни покупки й кількості;

в) виконуються тільки у випадку зниження аукціонної ціни до ціни відсікання;

г) немає правильної відповіді.

17. Операція, яка складається з двох частин і при якій укладається єди­на генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін або заздалегідь обумовленою ціною, — це:

а) операція з дисконтом;

б) операція репо;

в) операція з фіксованим прибутком;

г) операція з премією.

18. Якщо процентні ставки на кредитному ринку ростуть, то ринкові ціни облігацій із фіксованим доходом:

а) зростають;

б) падають;

в) між ними немає зв'язку;

г) не змінюються.

19.Дисконт — це різниця між:

а) ринковою вартістю цінного папера і його номіналом, якщо він про­дається дорожче номіналу.

б) номінальною вартістю цінного папера і його ринковою ціною, якщо він продається дешевше номіналу.

в) емісійною вартістю цінного папера і його номіналом, якщо він на первинному ринку продається дорожче номіналу.

г) всі відповіді не правильні.

20. Номінальна доходність інструментів з фіксованим доходом коригу­ється:

а) змінами процентних ставок на ринку позикового капіталу;

б) змінами обсягів операцій на ринку;

в) змінами ринкової вартості інструментів;

г) відхиленнями реальної інфляції від інфляційних очікувань.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.