Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 2. Теоретичні основи державного боргу України1. Сума заборгованості по випущених і непогашених внутрішніх державних позик це є:

а) призначення державного боргу;

б) визначення державного боргу;

в) роль державного боргу;

г) значення державного боргу.

2.Державний борг має покриватися за рахунок:

а) національного багатства;

б)державного бюджету та коштів центрального банку;

в) державного бюджету та спеціальних державних фондів;

г) нових запозичень.

3.Державний борг гарантується:

а) золотовалютними резервами країни;

б)майном, що перебуває у державній власності;

в) фінансовими ресурсами усіх резидентів;

г) спеціальними державними фондами.

4.Величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати:

а) 70 % фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту;

б) 65 % фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту;

в) 60 % фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту.

5. Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запози­чень належить державі в особі:

а) Голови Верховної Ради;

б)Міністра фінансів за дорученням Кабінету Міністрів;

в) Президента;

г) Міністра економіки.

6. Гарантовані державою позики — це позики, що свідчать про:

а) отримання кредитних ресурсів урядом країни наданих під заставу конкретного майна;

б) отримання кредитних ресурсів суб'єктами господарювання під га­рантію комерційних банків;

в) формування прямого боргу держави;

г) отримання кредитних ресурсів суб'єктами господарювання під гара­нтію уряду країни.

7. Внутрішній державний борг складається з:

а) запозичень уряду та запозичень, здійснених при безумовній гарантії уряду;

б) запозичень уряду та місцевих органів влади;

в) запозичень, здійснених за допомогою розміщення боргових зо­бов'язань, що не можуть обертатися на національному фондовому ринку;

г) боргу місцевих органів влади та боргів підприємств, установ органі­зацій державної форми власності.

8. Внутрішній державний борг — це борг, сформований перед:

а) національними інвесторами;

б) національними та іноземними інвесторами в національній валюті;

в) національними та іноземними інвесторами за рахунок випуску дер­жавних боргових зобов'язань;

г) іноземними інвесторами.

9. Борги перед іноземними державами охоплюють:

а) заборгованість органів державного управління перед органами управління інших країн та їхніми агентами, враховуючи кредитні органі­заційні, ресурси яких формуються за рахунок державних коштів;

б) борги, надані кредитними організаціями та урядами іноземних держав;

в) заборгованість за надходження техніки та обладнання від іноземних інвесторів;

г) заборгованість національних господарюючих суб'єктів перед суб'єк­тами господарювання інших країн.

10. Умовний державний борг формується як:

а) наслідок виконання певних соціально-економічних програм позича­льником;

б) наслідок надання державних гарантій суб'єктам господарювання для залучення ними кредитних ресурсів;

в) наслідок переоформлення приватною боргу суб'єктів господарю­вання в державний;

г) наслідок залучення урядом кредитних ресурсів для фінансування певних соціально-економічних програм.

11. Прямий державний борг відображає:

а) загальні обсяги кредитних ресурсів, що надійшли до країни у бю­джетному році;

б) обсяги кредитних ресурсів, що отримані суб'єктами господарюван­ня країни для фінансування ними капітальних витрат;

в) обсяги залучених кредитних ресурсів, що надійшли у розпоряджен­ня уряду країни;

г) загальні обсяги кредитних ресурсів, що інвестуються іноземними ін­весторами в конкретні кредитні проекти.

12.Борг, що відображає обсяги залучених кредитних ресурсів, що на­дійшли у розпорядження уряду країни — це:

а) пасивний державний борг;

б) внутрішній державний борг;

в) прямий державний борг;

г) умовний державний борг.

13. Активний державний борг:

а) виникає внаслідок дискретних заходів уряду щодо залучення додат­кових ресурсів;

б) виникає як результат недосконалих дій уряду з використання бю­джетних коштів;

в) створюється автоматично при виникненні пасивного бюджетного дефіциту;

г) виникає внаслідок існування прихованого бюджетного дефіциту.

14. Капітальний державний борг — це:

а) сукупність усіх раніше випущених і непогашених на даний момент боргових зобов'язань разом із нарахованими відсотками;

б) сукупність державних витрат на капіталовкладення в матеріальній та нематеріальний сферах;

в) борг за раніше випущеними борговими зобов'язаннями держави;

г) основний державний борг (принципал).

15. Поточний державний борг — це:

а) борг, що складається з щорічних витрат по сплаті відсотків за рані­ше сформованим боргом;

б) сума поточних витрат, спрямованих на погашення основного боргу та відсоткових платежів за сформованим боргом;

в) борг, сформований у поточному бюджетному році;

г) борг, погашений у поточному бюджетному році.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.