Здавалка
Главная | Обратная связь

І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇСАМОСТІЙНА РОБОТА

1. Визначити молярні маси гідроксиду калію, фосфату кальцію і ортофосфорної кислоти.

2. Визначити масу 1 м3 вуглекислого газу за н.у.

3. Яка буде маса 100 л аміаку за н.у.?

4. Яка кількість атомів знаходиться в 46 г натрію?

5. Яка кількість молекул знаходиться в 9 г води?

6. Який об'єм займає 34 г аміаку при температурі 300 К і тиску 100 кПа.

7. При якому тиску 14 г азоту займе об'єм 1 л, якщо температура 300 оК?

8. З гідроксиду металу (ІІ) добуто 2,85 г сульфату цього металу. Визначити молярну масу еквівалента металу.

9. Молярна маса еквівалента тривалентного металу дорівнює 9г/моль. Визначити молярну масу металу, молярну масу еквівалента оксиду цього металу.

10. За рахунок відновлення воднем 10,17 г оксиду двохвалентного, металу утворилася 2,25 г води; молярна маса еквівалента його дорівнює 9г/моль. Визначити молярну масу еквівалента оксиду і металу. Чому дорівнює молярна маса металу?

11. 2,48 г оксиду двохвалентного металу містить 1,84 г металу. Визначити молярну масу еквівалента металу і оксиду.

12. Обчислити молярну масу еквівалента кислоти в реакціях утворення: а) ортофосфату; б) гідрофосфату; в) дигідрофосфату.

13. Надлишком соляної кислоти подіяли на розчини Са(ОН)2 і АlОНСl2. Написати рівняння цих реакцій і визначити молярні маси еквівалентів продуктів реакцій.

14. При взаємодії 3,24 г тривалентного металу з кислотою утворилось 4,03 л водню. Визначити молярну масу еквівалента металу та його оксиду.

15. Визначити молярну масу еквівалента марганцю в сполуках: МnО, Mn2О3, МnО2 і Mn2O7.

16. Визначити молярну масу еквівалента фосфору, кисню і брому в сполуках: РН3, Н2О, НВг.

17. В якій масі NaOH знаходиться стільки моль еквівалентів, скільки в 140 г КОН?

18. Оксид тривалентного елемента містить 31,56 % кисню. Визначити молярну масу еквівалента елемента, його оксиду та молярну масу елемента.

19. При згорянні 1,5 г двовалентного металу витрачається 0,69 л кисню /н.у./. Визначити молярну масу еквівалента металу, молярну масу його оксиду.

20. Визначити молярні маси еквівалентів Н24 і Al(OH)3 в реакціях:

Аl(ОН)3 + 2НСl = АlOНС12 + 2Н2О

Аl(ОН)3 + ЗHNO3 = Аl(NО3)3+ЗН2О

21. Визначити молярну масу еквівалента перманганату калію, якщо окислювально-відновні реакції відбуваються за рівняннями:

2КМnО4 + 5К23 + ЗН24 = 2МnSО4 + 6К24 + ЗН2О

2КМnО4 + ЗК23 + Н2О = 2МnО2 + ЗК24 + 2Н2О

22. Речовина масою 1,11 г в газоподібному стані займає об'єм 0,365 л при температурі 293 К і тиску 102,6 кПа. Визначити її молярну масу.

23. Аналізом встановлено, що 1 г хлориду заліза (III) містить 0,344 г заліза. Визначити молярну масу еквівалента заліза цієї сполуки.

24. Балон об'ємом 20 л (н.у.) містить 3 кг кисню. Визначити тиск кисню при температурі 293 К.

25. Газоподібна речовина масою 0,5 г при тиску 102,65 кПа і температурі 300 К займає об'єм 0,38 л. Визначити молярну масу речовини.

26. Метеорологічний шар-зонд об'ємом 265 л заповнений гелієм під тиском 12 атм і температурі 298 К. Визначити масу гелію.

27. При якій температурі 2 л кисню будуть мати масу 1 г, якщо тиск 101,325 кПа?

28. Визначити масу 100 л вуглекислого газу при температурі 295 K і тиску 150 кПа.

29. Який об'єм водню (н.у) умов виділиться при взаємодії 5 г металу з кислотою, молярна маса еквівалента якого дорівнює 20 г/моль?

30. При взаємодії 3,27 г цинку з сульфатною кислотою утворилось 1,12 л гідрогену (н.у.). Чому дорівнює молярна маса еквівалента цинку?

31. Визначити молярну масу еквівалента сірки в сполуках: SО2, SО3, H2S.

32. У скільки разів збільшився б об’єм води, якби вона перетворилася у водяну пару в нормальних умовах?

33. В результаті дії цинку на соляну кислоту добуто 4,48 л водню (н.у.). Скільки цинку прореагувало?

34. Спалили 15,5 г фосфору. Який об’єм (н.у.) кисню при цьому прореагував і скільки молів оксиду фосфору (V) утворилось?

ІІ. БУДОВА АТОМА. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.