Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ1. Розчин, який містить 1,22 г бензойної кислоти C6H5COOH та 100 г сірковуглецю, кипить при температурі 46,629 °С (температура ки­піння сірковуглецю 46,3 °С). Обчисліть ебуліоскопічну константу сірко­вуглецю.

2. Розчин, який містить 11,04 г гліцерину C3H8O3 в 800 г води, кристалізується при температурі T= -0,279 °С. Обчисліть молекулярну масу гліцерину. Кріоскопічна константа для води 1,86.

3. Обчисліть температуру кристалізації й кипіння 20%-го водного розчину глюкози C6H12O6. Кріоскопічна й ебуліоскопічна константи для води дорівнюють відповідно:1,86 і 0,52.

4. Обчисліть масову частку етиленгліколю C2H6O2 у водному розчині, якщо температура кристалізації цього розчину -0,465 °С. Кріоскопічна константа для води 1,86.

5. Чому дорівнює концентрація іонів водню в розчинах, водневий показник яких 7, 4, 10, 2?

6. Температура кристалізації розчину не електроліту, який містить 66,3 г речовини в 500 г води, дорівнює T= -0,558 °С. Обчисліть мо­лярну масу розчиненої речовини (кріоскопічна константа води 1,86).

7. Обчисліть температуру кристалізації 30%-го водного розчину гліцерину C3H8O3, знаючи, що кріоскопічна константа води 1,86.

8. Розчин, що містить 25,65 г не електроліту в 300 г во­ди, кристалізується при температурі T= -0,465 °С. Обчисліть моляр­ну масу розчиненої речовини. Кріоскопічна константа води 1,86.

9, Розчин, що містить 0,512 г не електроліту в 100 г бензолу, кристалізується при температурі Т - 5,296 °С. Температура кристалізації бензолу 5,5 °С, кріоскопічна константа 5,1. Обчисліть молярну масу розчиненої речовини.

10. Обчисліть температуру кристалізації розчину, що містить 90 г глюкози C6H12O6 в 1 літрі води. Кріоскопічна константа води 1,86.

11. Скільки грамів етиленгліколю C2H6O2 треба додати до 5 л во­ди, щоб температура замерзання розчину була T= -10 °С. Кріоскопічна константа води 1,86.

12. На скільки знизиться тиск водяної пари, якщо в 1000 г води розчинити 100 г цукру C12H22O11? Тиск пари чистої води при температу­рі 25 °С 3,17 кПа.

13. У скільки разів концентрація гідроксид-іонів у розчині з рН=12 більша, ніж концентрація іонів водню?

14. Чому дорівнює pH 0,01 молярного розчину оцтової кислоти при температурі 22 °С? Ступінь дисоціації кислоти 1%.

15. Обчисліть температуру замерзання й кипіння розчину, що складається з 200 г етиленгліколю і 800 г води. Кріоскопічна й ебуліоскопічна константи для води дорівнюють відповідно:1,86 і 0,52.

16. Обчисліть pH 0,2 молярного розчину сірчаної кислоти, вважаючи, що ступінь дисоціації її 90%.

17. Обчисліть температуру кипіння та температуру замерзання 5% розчину Na3PO4. Кріоскопічна й ебуліоскопічна константи для води дорівнюють відповідно:1,86 і 0,52.

18. Обчисліть pH 0,001 молярного розчину KOH, вважаючи дисоціацію його повною.

19. Обчисліть pH 0,005 молярного розчину сірчаної кислоти, вважаючи дисоціацію її повною.

20. Чому дорівнює осмотичний тиск при температурі 27 °С для розчину, в 2 л якого міститься 90 г глюкози C6H12O6?

21. Визначте температуру замерзання розчину, який містить 20 г цукру C12H22O11 в 400 г води. Кріоскопічна константа для води 1,86.

22. Кислу чи лужну реакцію має розчин, в якого pH - рOH = 1? Чому дорівнює концентрація водневих іонів цього розчину?

23. Розчин 0,324 г сірки в 40 г бензолу кипить при температурі, на 0,082 °С вищій, ніж чистий бензол. Чому дорівнює молекулярна маса сірки? Скільки атомів міститься в її молекулі? Ебуліоскопічна констан­та для бензолу 2,61.

24. Як зміниться pH 0,3 М розчину азотної кислоти, якщо додати до нього однаковий об’єм води?

25. Обчисліть температуру замерзання розчину, що містить 1 г нітробензолу C6H5NO2 в 10 г бензолу, враховуючи, що чистий бензол замерзає при температурі 6 °С. Кріоскопічна константа для бензолу 5,1.

26. Визначити температуру кристалізації розчину, в якому міститься 5 г (NН4)2СО3 та 150 г води. Кріоскопічна константа для води 1,86.

27. Визначити молекулярну масу не електроліту знаючи, що розчин, в якому міститься 2,25 г цієї речовини в 250г води, кристалізується при -0,279 °С. Кріоскопічна константа для води 1,86.

28. Розчин, в якому міститься 25,65 г не електроліту в 300 г води, кристалізується при -0,465 оС. Розрахувати молярну масу цієї речовини. Кріоскопічна константа для води 1,86.

29. Температура кристалізації розчину, в якому міститься 66,3 г не електроліту в 500 г води, дорівнює -0,558оС. Визначити молярну масу розчиненої речовини. Кріоскопічна константа для води 1,86.

30. Визначити температуру кристалізації розчину етилового спирту С2Н5ОН з масовою часткою 2%. Кріоскопічна константа для води 1,86.

31. Обчисліть pH 0,002 молярного розчину LiOH, вва­жаючи дисоціацію його повною.

32. Як зміниться pH 0,1 М розчину NaOH, якщо розчин розбавити вдвічі?

33. У скільки разів концентрація іонів водню у розчині з рН=5 більша, ніж концентрація гідроксид-іонів?

34. Визначте температуру кипіння розчину, який містить 10 г цукру C12H22O11 в 500 г води. Кріоскопічна константа для води 1,86.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.