Здавалка
Главная | Обратная связь

Підстави виникнення, зміни і припинення рибальстваРибальство — один з основних видів користування об'єктами тваринного світу, метою якого є

одержання різноманітних видів харчової, кормової, технічної та медичної продукції для задоволення

потреб населення і народного господарства.

У сучасному розумінні рибальством охоплюється процес вилучення (вилову, добування, збирання) не

лише риб, а всіх водних живих ресурсів, тобто організмів, життя яких неможливе без перебування

(знаходження) у воді.

Основні вимоги щодо ведення рибного господарства та здійснення рибальства

4. Ведення рибного господарства та рибальство повинні здійснюватись з додержанням таких основних

вимог:

недопущення погіршення умов існування водних живих ресурсів;

забезпечення охорони водних живих ресурсів від браконьєрського та іншого використання, що

проводиться з порушенням правил;

сприяння природному відтворенню водних живих ресурсів шляхом проведення біотехнічних та

рибницько-меліоративних робіт, спрямованих на поліпшення умов їх існування, здійснення заходів

щодо штучного відтворення водних живих ресурсів;

виконання встановлених норм, лімітів (квот), термінів і правил використання водних живих ресурсів;

забезпечення управління і контролю у галузі охорони, використання і відтворення водних живих

ресурсів та збереження середовища їх перебування;

виконання норм і вимог міжнародного права щодо здійснення рибальства;

забезпечення науково обгрунтованого раціонального використання водних живих ресурсів.

10. Спеціальне використання водних живих ресурсів здійснюється за спеціальним дозволом і за плату,

порядок визначення якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

11. Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів - це офіційний документ суворої

звітності, який засвідчує право користувача на спеціальне використання визначених водних живих

ресурсів у межах затверджених лімітів (виділених квот).

12. Ліміти спеціального використання водних живих ресурсів у розрізі річкових басейнів, районів

морського промислу, основних типів і категорій водойм щорічно затверджуються Мінекобезпеки за

поданням Мінрибгоспу на підставі обгрунтувань науково-дослідних установ та організацій, а на

водоймах, де наукові дослідження не проводяться, - на підставі обгрунтувань органів рибоохорони.

1З. Правила розроблення, розгляду, погодження та затвердження лімітів (квот) спеціального

використання водних живих ресурсів встановлюються Мінрибгоспом та Мінекобезпеки.

14. Розподіл затверджених лімітів (квот) між окремими користувачами і доведення розподілених лімітів

(квот) до них здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

15. Видача дозволів на спеціальне, в тому числі промислове, використання водних живих ресурсів

загальнодержавного значення, за винятком тих, що перебувають у межах територій та об'єктів

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, та видів, занесених до Червоної книги

України, здійснюється Мінрибгоспом відповідно до законодавства.

16. Дозволи на промислове рибальство, промислове добування інших водних живих ресурсів у

водоймах, що належать до природно-заповідного фонду, видаються Мінрибгоспом за погодженням з

Мінекобезпеки в межах затверджених лімітів (квот) за умови, що така діяльність не суперечить

цільовому призначенню його діяльності.

19. Дозволи на здійснення промислового рибальства, добування водних живих ресурсів для утримання і

розведення їх у неволі чи в напіввільних умовах для комерційних та інших цілей, а також

любительського та спортивного рибальства, що здійснюється в порядку спеціального використання за

межами рибницьких водойм чи споруд або водойм (їх ділянок), де любительське та спортивне

рибальство організовується товариствами мисливців і рибалок або іншими користувачами, видаються

за плату, розмір якої визначається Мінрибгоспом за погодженням з Мінфіном.

20. Капітани суден для ведення промислу у виключній (морській) економічній зоні України, відкритому

морі, крім дозволу, повинні мати рибальські квитки за формою, затвердженою Мінрибгоспом, а для

ведення промислу в економічних зонах інших держав також усі інші документи згідно з міжнародними

договорами України.

23. Рибальство здійснюється на основі відповідних правил, що розробляються органами рибоохорони

Мінрибгоспу на основі наукових обгрунтувань за басейново-територіальним принципом і

затверджуються Мінрибгоспом за погодженням з Мінекобезпеки.

26. Припинення права на спеціальне використання водних живих ресурсів здійснюється шляхом

анулювання спеціального дозволу органами, які ці дозволи видали, у разі:

закінчення терміну, на який цей дозвіл було видано;

добровільної відмови користувача від нього або коли потреба у його використанні відпала;

припинення діяльності користувачів, які здійснювали використання водних живих ресурсів;

систематичного чи грубого порушення користувачами визначеного порядку спеціального використання

водних живих ресурсів, умов дозволів на їх використання, норм, правил рибальства та інших вимог або

договірних зобов'язань щодо охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів;

Істотні зміни в організації спеціального використання водних живих ресурсів (різка зміна промислової

обстановки, підвищення обсягів прилову цінних видів риб тощо) тягнуть за собою скасування раніше

виданих дозволів на спеціальне використання цих ресурсів. Нові дозволи видаються користувачам в

установленому порядку.

Припинення права на спеціальне використання водних живих ресурсів не звільняє користувачів цих

ресурсів від зобов'язань щодо відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства з

питань охорони і використання водних живих ресурсів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.