Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 34 Матеріальна і дисциплінарна відповідальністьЦією темою завершується не лише вивчення тем Розділу IV, присвячених юридичній відповідальності за правопорушення, але й курсу «Основи правознавства» в цілому.

Провідною ідеєю уроку може стати конституційне положення про те, що власність зобов'язує, а також те, що дисциплінованість кожного члена суспільства у процесі праці — першооснова запобігання скоєнням інших видів правопорушень. У цьому плані даний урок є не заключним уроком курсу «Основи правознавства», а базовим для ро­зуміння юридичної відповідальності і формування відповідної поведінки учнів, що вик­лючає скоєння правопорушень.

Формуючи знання, навички і вміння учнів, вчитель спирається на обізнаність учнів з правом на працю, яке є зворотною стороною матеріальної і дисциплінарної відпові­дальності працівника. Слід також враховувати знання учнів, які були засвоєні під час вивчення тем, що стосуються майнових прав громадян, а також основ підприємницької діяльності.

Під час проведення уроку вчителеві необхідно зарезервувати невеликий обсяг часу для орієнтації учнів на проведення підсумкової конференції з курсу «Основ правознавства» в цілому. Саме тому проведення після вивчення даної теми повторювальні - узагальнюючого уроку є недоцільним, оскільки проблеми цієї теми органічно увійду» у тематику підсумкової конференції з усього курсу і буде створена можливість виділен­ня ще одного уроку для її проведення.

Мета уроку:Забезпечити засвоєння учнями особливостей матеріальної і дис­циплінарної відповідальності; розкрити відмінності обмеженої і повної матеріальної відповідальності; досягти усвідомлення учнями взаємного зв'язку матеріальної відповідальності працівника, а також підприємства за заподіяну шкоду; виховувати в учнів дбайливе ставлення до власності, яка є основою матеріального добробуту суспільства.

Формування на уроці навичок та умінь:

Розвивати навики і вміння, що забезпечують дотримання правил трудового розпорядку і, зрештою, формують дисципліновану особистість.

Тип уроку:Урок формування знань, вмінь і навичок.

Структура уроку:

1. Особливості матеріальної і дисциплінарної відповідальності.

2. Матеріальна відповідальність працівників і підприємств.

3. Дисциплінарна відповідальність працівників.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України.

2. Кодекс Законів про працю України.

3. Підручник, §34.

Основні терміни і поняття:матеріальна відповідальність, пряма дійсна шкода, обмеже­на матеріальна відповідальність, повна матеріальна відповідальність, відшкодування шкоди, заподіяної працівнику каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, втрачений заробіток, дисциплінарна відповідаль­ність, дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення, строк для застосування дисциплінарного стягнення.

Хід уроку:

Епіграфом уроку може стати вислів Льва Толстого ,- «Звільнення себе від праці зло­чинне». Доцільно помістити ці слова на класній дошці, або у вигляді плаката. Це положеннядозволяє учням глибше усвідомити те, що порушення у сфері трудового законодавства є правопорушенням. Важливо відзначити, що невиконання працівником обов'язків, закріплених у КЗпП (чесна і добросовісна праця, дотримання трудової дисципліни, тощо), тягне за собою матеріальну і дисциплінарну відповідальність працівника.

Учні повинні також зрозуміти, що праця кожного є основою не лише його достатнього рівня життя, але й добробуту суспільства і держави.

Викладаючи положення, пов'язані з особливістю матеріальної відповідальності працівника, слід звернути увагу учнів, передовсім, на те, що неповнолітній працівник не може бути матеріально відповідальною особою.

В умовах переходу до ринкових відносин відшкодування шкоди поступово домінує над дисциплінарними заходами.

Під час вивчення проблем дисциплінарної відповідальності працівників, вчителеві

можна порекомендувати звернути увагу на положення, які є важливими для кожного працівника:

— КЗпП України містить лише два види дисциплінарних стягнень (догана, звільнення), що свідчить про досить суворе ставлення держави до порушників трудового порядку;

— в умовах зростання безробіття і підвищення рівня вимог до працівників, не кожен роботодавець матиме бажання приймати на роботу працівника, який був звільнений з попереднього місця праці на таких підставах: прогул, систематичне невиконання працівником своїх обов'язків, поява працівника у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння на робочому місці тощо.

Завершуючи урок, слід підкреслити головну думку, що дотримання трудової дис­ципліни і дбайливе ставлення до майна підприємства окремого працівника, корисне для всього суспільства. Саме в цьому виявляється соціальна справедливість трудового права.

Домашнє завдання:

1. Підготуватися до заключної учнівської конференції відповідно до попередньо визначеної тематики.

2. Опрацювати запитання і завдання до §34 підручника.

Відповідь на завдання 7 до §34 підручника.

Відповідно до ст. 148 КЗпП дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Ди­сциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. Таким чином, якщо працівник мав прогул 1 червня, керівнику стало відомо про це 2 червня, то він мав притягнути працівника до відповідальності до 2 липня. У зв'язку з тим, що працівник був відсутній на роботі з 10 до 15 червня (вважаємо, що всі ці дні робочі) термін притягнення до відповідальності має бути збільшений на

відповідну кількість днів. Тому термін для звільнення має бути продовжений ще на 6 днів, але і в цьому випадку працівник має бути звільнений до 8 липня. За цих умов, як- і що працівник був звільнений 20 липня, він буде судом поновлений на роботі.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.