Здавалка
Главная | Обратная связь

Рекомендації щодо проведення і тематика підсумкової учнівської конференції з курсу «Основи правознавства»Вчителеві добре відомі педагогічні вимоги до проведення заключної учнівської конференції. Серед них чільне місце посідають:

— значна пропедевтична робота, ознайомлення учнів з тематикою і формою проведення конференції;

— своєчасна підготовка учнівських рефератів, рецензування текстів, відбір кращих рефератів до виголошення (можливий на конкурсній основі);

— поєднання назв рефератів, визначених заздалегідь вчителем, і тих назв, які запропоновані учнями і є результатом їх власної творчості;

— продумане дозування часу, недопустимість його «затягування». Оптимальний час для виголошення реферат)' 10—15 хвилин, що створює можливість виступу 7-К учнів;

— доцільне унаочнення кожного реферату, виготовлення і використання учням таблиць, схем, плакатів тощо, які ілюструють положення і висновки рефератів;

— реалізація виступаючими міжпредметних зв'язків;

— активна участь учасників конференції в рецензуванні і обговоренні рефераті доповідей, повідомлень;

— формування в учнів навичок належного зовнішнього оформлення своїх рефератів і повідомлень (виконання на аркушах та виноски, наявність вступу і висновки тощо).

Але і за дотримання всіх педагогічних вимог для організатора конференції важли­вим завданням залишається забезпечення наукових вимогдо змісту і оформленні текстів, відповідність суті понять, які виголошуються, науковому рівню, який визначається текстом Конституції України, підручником, додатковими джерелами.

Неможливо дати «рецепт» проведення конференції та й потреби в цьому також ге існує. Кожен педагог з урахуванням рівня знань та їх засвоєння сам визначиться цьому. Тому, на нашу думку, є сенс порадити йому таку тематику:

Розділ І

- Роль української держави у реалізації інтересів її громадян.

- Внутрішні і зовнішні функції держави.

- Роль молоді і учнів у державотворчому процесі в Україні.

- Відображення взаємних зв'язків моралі, права і культури в Конституції України.

- Видатні юристи України про роль держави у формуванні правової системи і Україні.

- Український народ як носій суверенітету і джерело влади в його історично-правовому розвитку.

- Вирішення проблем територіальної цілісності і недоторканності кордонів у сучасному внутрішньополітичному житті та у міжнародних відносинах.

- Державна символіка України: традиції і сучасність.

- Забезпечення прав національних меншин в Україні і закріплення їх в Конституції.

- Ідея поділу влади у чинній Конституції України в порівнянні з конституціями іншихдержав.

- Реалізація прав на повагу людської гідності в житті колективу нашої школи.

- Принцип верховенства права і його реалізація в різних державах.

-Історико-правовий аналіз однієї з давніх пам'яток українського права.

- Аналіз рівня правової культури учнів нашої школи і пропозиції щодо його підвищення.

- Правові особливості історичних етапів української державності.

Розділ II

- Україна — незалежна демократична правова держава.

- Характерні риси етапів конституційного процесу в Україні.

- Конституція України — юридична база поточного законодавства.

- Основні риси адміністративно-територіального устрою України.

- Законодавство України про мови та його реалізація: здобутки і прогалини (на ма­теріалах своєї школи).

- Поняття і зміст народного і національного суверенітету, їх співвідношення з дер­жавним суверенітетом.

- Виборча система України в порівнянні з виборчими системами інших держав.

- Правовий статус народного депутата України.

- Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в порівнянні з виконанням функцій омбудсмана в зарубіжних країнах.

- Захист прав дитини в нашій школі, місті, районі: міжнародний стандарт і ре­альність.

- Правовий статус Президента України (порівняльний аналіз з іншими країнами).

- Способи врегулювання протиріч і конфліктів між різними гілками влади в Україні: факти і коментарі.

- Конституційні засади діяльності Кабінету Міністрів України.

- Функціонування місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади в нашому районі (місті).

- Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

- Основні принципи судоустрою та судочинства в Україні.

- Конституційний Суд України, його повноваження і діяльність (факти і аргумен­тація).

- Діяльність правоохоронних органів у сфері запобігання злочинності і правопору­шенням у нашій місцевості.

- Система митних органів України.

Розділ III

- Підстави набуття, припинення і позбавлення громадянства України.

- Громадянські права дітей в конституційному полі України (варіанти: їх реалізація в нашому регіоні, місті, школі).

- Правовий статус неповнолітніх.

- Захищеність особи у правовій державі.

- Реалізація конституційного права на свободу світогляду і віросповідання в наші;'; місцевості.

- Призначення політичних прав і свобод громадян України.

- Реалізація свободи думки і слова молоддю в Україні (можливості і фактичний стан).

- Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації.

- Забезпечення соціальних, економічних і культурних прав громадян України.

- Конвенція про права дитини і українське законодавство (порівняльний аналіз).

- Право на працю та його гарантії. Законодавство України про працю.

- Особливості праці молоді і жінок

- Способи розв'язання індивідуальних і колективних трудових спорів. Право н. страйк.

- Реалізація вимог Конституції і законодавства України про освіту (на матеріалах своєї школи, міста, району).

- Права і обов'язки учня школи.

- Державний захист сім'ї і дитинства: міжнародні стандарти та їх втілення в законо­давстві України.

- Взаємні обов'язки батьків і дітей.

- Конституційний захист права власності.

- Особливості реалізації права на інтелектуальну власність.

- Майнові права неповнолітніх.

- Види спадкування в Україні. Спадкові права неповнолітніх.

- Система захисту прав споживачів в Україні.

Приватна власність на землю. ,

- Громадянин України і податкова система.

- Обов'язок захищати Вітчизну.

- Державні символи України та їх роль у формуванні патріотичних якостей громадянина України.

- Берегти природу, культурну спадщину — конституційний обов'язок громадян.

Розділ IV

- Причини, що породжують правопорушення неповнолітніх. Завдання, види та підстави юридичної відповідальності.

- Необхідна оборона і крайня необхідність (на місцевих матеріалах і фактах).

- Наші пропозиції щодо подолання алкоголізму, наркоманії і токсикоманії.

- Завдання і види кримінального покарання.

- Особливості відповідальності неповнолітніх.

- Наш проект Закону України «Про запобігання хуліганству і посилення громадського порядку».

- Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

- Особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх та їхніх батьків. Матеріальна і дисциплінарна відповідальність.

Безперечно, наведений вище перелік тематики є доволі приблизний і не претендує на обов'язкове використання вчителем. Дана тематика може послужити вчителеві як основа для підготовки бесід, повідомлень, доповідей учнів на поточно-узагальнюючих уроках та при інших видах навчальної діяльності. Однак у випадку учнівської конференції доцільно спочатку виголосити вступне слово педагога і наприкінці конференції підвести її підсумки.

Важливу роль у підготовці до конференції відіграє робота учнів над додатковою літературою. У залежності від місцевих умов вчитель перед конференцією за допомогою кваліфікованого бібліографа (бібліотекаря) формує комплект літератури і список джерел, які може використати учень під час підготовки реферату.

Ще напередодні конференції слід подбати про її обладнання (трибуна, місце для учасників, оформлення приміщення тощо), а також, при можливості створити атмосфе­ру «дорослого» форуму, видрукувати програму, запрошення, забезпечити певний «цере­моніал» ведення, тобто розвивати учнів в напрямку культурної участі в такому важливому заході. У деяких школах напередодні такої конференції проводять «Тиждень права», який включає в себе цикл виховних бесід класних керівників з правових проблем, зустрічі учнів з правниками, випускниками школи, які обрали собі юридичну спеціальність, відзначення учнів, що протягом року проявили особливі успіхи в засвоєнні «Основ правознавства», випуск спеціального номера стінгазети, фотомонтажі і колажі, виставки дитячих малюнків тощо. Шкільна бібліотека організовує виставку новинок юридичної літератури, виставку газет і журналів юридичного спрямування, а також «Юридичний вісник школи» — рукописний альманах кращих рефератів, письмових творів учнів школи, доповідей в Малій Академії наук і т. д.

Учнівська конференція проходить в кінці навчального року і настроєві учнів відповідатиме веселий і захоплюючий вечір кмітливих і винахідливих, який завершить­ся дискотекою.

Заключний захід може відбуватися і в іншій формі, яку оберуть вчитель і учні, але головним є зробити так, щоб завершення вивчення курсу стало заходом, який надовго залишиться в пам'яті учнів.

Проблемні ситуації! практичні завдання до розділу IV

1. Під час відвідання зоопарку хлопчик необачно просунув руку в клітку панди роздратував тварину, яка і вкусила його. Батьки потерпілого звернулись з цього приве­ду до суду. Суд, розглянувши справу, визнав, що зоопарк не обладнав клітки з тварина­ми таким чином, щоб створити цілком безпечні умови для відвідувачів, які платять за те щоб подивитись на тварин. З цієї причини суд визнав вимоги батьків хлопчика обґрун­тованими і постановив стягнути з зоопарку витрати на лікування потерпілого, а також певну суму на відшкодування заподіяної потерплому та його батькам моральної шкоди. З яким видом юридичної відповідальності ми маємо справу в даному разі? Обґрунтуйте свою відповідь.

Відповідь: Суд притягнув зоопарк до цивільно-правової відповідальності. Про ш свідчить таке: суперечка точилася стосовно шкоди, заподіяної здоров'ю дитини, та мо­ральної шкоди, заподіяної внаслідок цього випадку як хлопчикові, так і його батькам При цьому ознак адміністративного правопорушення чи злочину немає. Відповідаль­ність покладено на зоопарк (як на Юридичну особу, яка відповідає за заходи безпеки).: проявилась ця відповідальність саме у покладенні на зоопарк відшкодування шкоди, за­подіяної здоров'ю дитини, та моральної шкоди.

2. Дериніс, маючи намір грабувати у вечірній час перехожих у безлюдних місцях, придбав іграшковий пістолет, який виглядав як справжня зброя. Взявши з собою цей пістолет, Дериніс о 22 годині зупинив у місцевому парку Чаиченка і, наставивши на нього пістолет, почав вимагати, щоб останній віддав йому гроші, перстень з руки, годинник пальто і шапку. Переляканий Чайченко зняв з голови шапку, поклав її на землю і кину» ся тікати, криком скликаючи людей на допомогу. Дериніс не переслідував його і не взявшапки. Біля виходу з парку він був затриманий з пістолетом у руках нарядом міліції.

На допиті Дериніс стверджував, що він добровільно відмовився від доведення зло­чину до кінця, оскільки дав Чайченку втекти, а шапку не взяв.

Чи справді у діях Дериноса є добровільна відмова від доведення злочину до кінця

Відповідь: Ні. Про добровільну відмову можна було б говорити, якби Дериніс сховав пістолет і сам відпустив Чаиченка. У даному ж випадку потерпілий почав тікати, і для д: ведення свого задуму до кінця Дериніс мав повторити спробу пограбування. Саме вії повторення спроби пограбування він і відмовився. Відмова ж від повторення спроб: вчинити злочин не визнається добровільною відмовою.

Чи слід розцінювати дії Дериноса як розбій?

Відповідь: Розбій — це напад із застосуванням насильства, небезпечного для життя або здоров'я потерплого чи погрози таким насильством. Якби пістолет у руках Дериноса був справжній, сумнівів би не виникало, однак пістолет був іграшковий, отже, реальної небезпеки для життя і здоров'я Чаиченка цей пістолет не являв. Тим не менш Дериноса є розбоєм, оскільки потерпілий не знав, що пістолет іграшковий і сприймав погрозу Дериноса як реальну. Спеціальне роз'яснення з приводу правової оцінки таких ситуаційдав Верховний Суд України (однак необов'язково, щоб учні у своїх відповідях посилались на це).

Запитання 2 потребує досить глибокого осмислення ситуації або ж правових знань, які виходять за межі підручника, тому бажано пропонувати його лише добре підготовленим учням, які цікавляться правознавством.

3. У романі Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» пройдисвіт, що називав себе королем», прийшов на молитовне зібрання мешканців маленького американського містечка Поквілл і розповів, що він нібито є колишнім піратом, але нині, почувши проповідь, розкаявся у гріхах і має намір навернути інших піратів Індійського океану на шлях істини та доброчесності, хоча до Індійського океану дуже далеко, і, щоб дістатись туди,потрібні чималі гроші. Почувши цю «історію», розчулені віруючі добровільно зібрали для «короля» значну (як на той час) суму грошей. Насправді пройдисвіт витра­тив ці гроші на власні потреби, не маючи ніякого наміру ані вирушати до Індійського океану, ані навертати піратів на шлях істини.

Чи були б дії «короля визнані злочином, якщо б вони оцінювались за правилами Кримінального кодексу України? Якщо так, то що це за злочин?

Відповідь: Дії «короля» слід вважати шахрайством, оскільки він вдався до обману, внаслідок чого люди добровільно передали йому свої гроші.

4. Працівники міліції затримали 17-річного Соловейка за те, що він лаявся нецен­зурними словами перед входом до театру, на зауваження громадян та працівників міліції не реагував. Начальник органу внутрішніх справ постановив: за вчинення дій, які є дрібним хуліганством, піддати Соловейка адміністративному арешту на 10 діб.

Чи допущені начальником органу внутрішніх справ порушення закону прийнят­тям цього рішення? Якщо допущені, то які саме?

Відповідь: Соловейко справді вчинив дрібне хуліганство, за яке згідно з законом мо­же накладатись адміністративний арешт. Однак, по-перше, справи про вчинення дрібного хуліганства розглядаються не органами внутрішніх справ, а суддями районних міських) судів, а, по-друге, закон забороняє застосовувати адміністративний арешт до неповнолітніх у разі вчинення ними адміністративних правопорушень. Таким чином, начальник органу внутрішніх справ допустив щонайменше два порушення закону.

5. Неповнолітній К, віком 17 років, який не мав власних прибутків, завдав шкоди майну громадянина С. на суму 1000 гривень. Суд зобов'язав відшкодувати громадянину С. завдану шкоду. Після початку виплат на відшкодування завданої шкоди неповнолітній К. був прийнятий на роботу і почав отримувати власний заробіток. Як це має позначи­тись на особах, які виплачують відшкодування, і хто ці особи?

Відповідь: Оскільки на момент заподіяння шкоди неповнолітній К. не мав майна або заробітку, достатнього для відшкодування заподіяної ним шкоди, згідно зі ст. 447 ЦК шкода у відповідній частині мала відшкодовуватись його батьками, якщо вони не доведуть, що шкода сталася не з їх вини. Однак цей їхній обов'язок припиняється у разі, ко­ли у К. до досягнення ним повноліття з'явиться майно або заробіток, достатній для відшкодування шкоди. Таким чином, до прийняття К. на роботу суми відшкодування зав­даної шкоди мають виплачувати батьки К, а після прийняття його на роботу — він сам.

6. Працівник Ні, заробітна плата якого становила 200 гривень у місяць, під час ігри на комп'ютері у робочий час пошкодив програмне забезпечення. За поновлення програмного забезпечення власник заплатив 300 гривень. Після цього звернувся до суду з позовом про стягнення з Ш. матеріальної шкоди у розмірі 800 гривень: 300 за понов­лення програмного забезпечення і 500 як неотримані ним прибутки за час, коли внаслідок вини Ш. комп'ютер не працював. Ш. погоджувався з притягненням до ма­теріальної відповідальності, але вважав, що він може бути притягнутий до відповідаль­ності лише у розмірі його середньомісячного заробітку. Яке рішення має прийняти суд?

Відповідь: Згідно з п. 7 ст. 134 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, коли шкоди завдано не у процесі виконання трудових обов'язків. Згідно зі ст. 130 КЗпП при покладенні ма­теріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду. Таким чином, суд має прийняти рішення про стягнення з Ш. прямої дійсної матеріальної шкоди, завданої ним майну підприємства, у повному розмірі, а отже про стягнення з нього 300 гривень.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.