Здавалка
Главная | Обратная связь

ШКІЛЬНА ПРАВНИЧА БІБЛІОТЕЧКА І НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ ПРАВОЗНАВСТВАДля успішного викладання курсів «Основи правознавства» та «Конституція України» вчителеві бажано мати невелику бібліотечку необхідної літератури. Така бібліотеч­ка повинна складатись з Основного Закону (Конституції України), чинного консти­туційного та галузевого законодавства, а також з літератури теоретичного характеру, яка озброює знаннями про основні юридичні категорії, поняття та правові інститути. Дещо меншою за переліком видань, але більшою за кількістю примірників має бути шкільна юридична бібліотечка для учнів. Ця бібліотечка повинна містити насамперед текст Конституції України (бажано, щоб він був у кожного учня), підручник Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997 та тексти найваж­ливіших конституційних і галузевих законодавчих актів. Непогану підбірку норматив­них актів для учнів містить, зокрема, видання Хрестоматія з правознавства. Збірник нормативних документів/Укладачі: І. П. Козінцев, Л. М. Козаченко.— К.: Юрінком Інтер, 1998.

Корисним для вчителів може стати також експериментальний підручник для 9 кла­су вчителя Наровлянського О.Д. Основи правознавства.— К: Магістр-5, 1997- Разом з підручником до навчального комплексу входить також робочий зошит В. Ф. Дубровського та О. Д. Наровлянського, який допоможе учням засвоїти основні поняття право­знавства та інститути вітчизняного права.

Доцільно також мати різні юридичні довідкові видання — довідники, словники, енциклопедії. Наприклад, Юридичний словник-довідник / Редкол.: Ю. С. Шемшучвнко та ін.— К: Феміна, 1996. Крім того, Інститутом держави і права НАН України започат­коване багатотомне видання «Юридична енциклопедія», перший том якого вже побачив світу 1998 р.

Минулому і сучасному юридичної науки та наукових і освітніх установ присвяче­но видання Юридична наука і освіта в Україні— К: Наук, думка. 1992. Цікавою для вчителів і учнів може виявитися пращ Академічна юридична думка.— К: Ін Юре, 1998. яка містить підбірку класичних творів, праць кращих вітчизняних правознавців.

Для більш поглибленого й правильного з'ясування низки теоретичних питань і понять викладачеві бажано було б мати підручник з вузівського курсу теорії держави і права. Зокрема, можна рекомендувати підручники таких відомих в Україні авторів: Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копейчикова.— К.,1997; Котюк В. 0. Теорія держави і права— К, 1997; Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави.— К, 1995.

Досить популярними є видані в Росії підручники відомих російських правознавців Алексєєва С. С, Лазарєва В. В., Комарова С. А., Хропанюка В. П. Зокрема, заслуговують на увагу такі підручники: Алексеев С. С. Теория права — М., 1994; Лазарев В. В. Теория госу-дарапва и права — М., 1992; Теория государапва и права / Под ред. В. М. Корельского и В.Д. Перевалова.— М., 1997; Теория государшва и права/Под. ред. М. Н. Марченко — М. 1998.

Конституція України є основним джерелом конституційного права. Сьогодні не­має проблеми у придбанні тексту Конституції, який вільно продається у торговельній мережі в необмеженій кількості. Найважливіші її норми і положення роз'яснюються у Коментарі до Конституції України.— К, 1998.

Поглибити теоретичні знання з конституційного права та відповісти на питання, що таке конституція та які її юридичні властивості, які бувають види конституцій, що таке безпосередня демократія та її форми, що означають поняття незалежна, демократич­на, правова, соціальна й унітарна держава та на багато інших допоможуть підручники з конституційного права: Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчи­кова.— К, 1997; Погорічко В. Ф. Нова Конституція. Огляд, коментарі і текст Основно­го Закону.— К, 1997р. До речі, в обох виданнях надрукований повний текст Конституції України. Опанувати категорійний апарат науки конституційного права допоможе слов-ник-довідник авторів В. В. Молдовани і В. Ф. Мелащенко Конституційне право. Опорні конспекти.— К, 1996.

А найгрунтовнішим з подібних видань є підручник для студентів-юристів Консти­туційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — К, 1999.

Вивченню конституційного законодавства України може істотно допомогти ви­дання Конституція незалежної України. У 3-х книгах. Документи, коментарі, статті— К, 1995- До книги увійшли документи, прийняті протягом першого (від16 липня 1990 р. до 26 жовтня 1993 р.) та другого (від 20 вересня до 8 червня 1995 р.) етапів новітнього конституційного процесу в Україні. Тут представлені концепція та проекти нової Конституції України, Конституція України 1978 р. зі змінами та допов­неннями, Декларація про державний суверенітет України, Конституційний Договір, укладений між Президентом України і Верховною Радою України (від 8 червня 1995 р.). та інші джерела конституційного права.

Для вивчення окремих найважливіших галузей права бажано було б мати у бібліотеці відповідні кодекси — систематизовані законодавчі акти, в яких вміщено ма­теріальні або процесуальні норми певних галузей права. Протягом 1996—1997 рр. вийшло багатотомне видання Кодекси України. Крім того, окремими виданнями вийшли Кримінальний кодекс України,— К, 1994, Цивільний кодекс України.— К, 1984; Гражданский кодекс Украинской ССР/Авт. комментарий В. И. Тертьшнжова.— X.: Кон-ім. 1997 та ін. Слід пам'ятати, що тексти кодексів постійно оновлюються, тому бажано тримати для бібліотеки найостанніші видання. (В юридичних виданнях прийнято вка­зувати дату, на яку враховано зміни законодавства.) Допоможуть у засвоєнні спеціаль­них юридичних знань і підручники з окремих галузей правознавства. Зокрема, можна рекомендувати такі підручники: Історія держави і права України. У 2-х т. / За ред. АЙ. Рогожина.— К, 1996; Цивільне право. Ч. 1 -2./Шдопригора О. А., БоброваД.А.,Дзера ' 3. та ін.— К: Вентурі, 1997; Гражданское право Украйни. В 2-х ч./Подред.А.А.Пуш-ана,В.М. Самойленка.— X.: Основа, 1996; Фінансове право / Алісов Є. О., ВороноваЛ. та ін.— X.: Консул, 1998 та ін.

Кожному вчителеві правознавства доводиться постійно слідкувати за появою но-дах законів і зміною вже чинних. Найпростіше це робити за виданням «Офіційний вісник України». Це офіційне видання, яке можна передплатити чи придбати у роздрібній торгівлі, являє собою щотижневий збірник актів законодавства та міжнарод­них договорів, ратифікованих Верховною Радою України. Але, оскільки передплатна ціна цього видання досить висока, можна також послуговуватись бюлетенем «Відомості Верховної Ради України» (офіційне видання Верховної Ради України, яке надходить до багатьох бібліотек) та передплачувати газети «Голос України» та «Урядовий кур'єр», які є офіційними виданнями відповідно Верховної Ради України та органів виконавчої влади України. Крім того, з 1996 р. Інститут законодавства при Верховній Раді України видає збірник «Закони України». До 1998 р. включно вийшло 12 томів збірника, які можна знайти в бібліотеках та придбати у книгарнях. У збірнику вміщені закони України в хро­нологічному порядку з липня 1990 року, а також алфавітно-предметний покажчик.

Прихильникам новітніх комп'ютерних технологій слід пам'ятати, що сьогодні користувачам пропонуються десятки баз даних сучасного законодавства, що постійно оновлюються. Існують також досить повні підбірки нормативних актів на компакт-дис­ках, які можна придбати за помірними цінами.

Окремої уваги потребує важливе питання вивчення прав людини та їх захисту в Україні. Цій проблемі присвячено досить багато літератури. На увагу вчителів і учнів за­слуговують такі видання:- Збірник Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко — К: Наук, думка, 1992, в якому вміщено тексти ратифікованих Україною міжнародних договорів, що регламентуватимуть дії та співробітництво дер­жав у забезпеченні та захистові основних прав і свобод людини: Декларацію про дер­жавний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, Декларацію прав національностей України, Звернення до парламентів і народів світу, Міжнародну хартію прав людини, Конвенцію прав жінок і дітей та ін.

Права людини. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв / За ред. Л. Грузінової, Л. Заблоцької, І. Усенка, Г. Цвікальської— К: Право, 1996. Ця книга стане добрим порадником насамперед для тих вчителів, які викладатимуть відповідний спеціальний курс.

Підручник Права людини для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій / За ред. М. Буроменського, В. Євінтова, Л. Заблоцької, П. Рабіновича, В. Селено­ва.— К: Право, 1997- Підручник надасть не тільки інформацію та навчальний матеріал. а й допоможе учням сформувати навички захисту своїх прав у житті.

Книга Рабіновича П. М. Права людини і громадянина у Конституції України.— X.: Право, 1997, яка присвячена коментуванню чинного законодавства, що стосується прав, свобод та обов'язків громадян України. У ній роз'яснюються закріплені в Конституції України вихідні засади, які визначають правове становище особи в українському суспільстві й обов'язки держави щодо особи.

Вчителям корисно знати, що з питань прав людини загалом і викладання відповідного курсу в школі зокрема багато літератури дається і перекладається Харківською правозахисною групою (310002, Харків-2, а/с 10430). Особливу увагу вар­то звернути на періодичний бюлетень ХПГ «Права людини. Громадянська освіта».

Оптимально поєднує теоретичні питання та аналіз чинного законодавства науко­во-популярна серія Нова Конституція України, яка видана у 1997 році київським видав­ництвом «Ін Юре» і містить в собі такі брошури:

1. Погорілко В. Ф. Основи конституційного ладу України.

2. Сірий М. І. та ін. Права та свободи людини і громадянина в Україні.

3. Бурчак Ф. Г. Президент України.

4. Кривенко Л. Т. Верховна Рада України,

5. Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні.

6. Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні.

7. Шемшученко Ю. С, Мурашин Г. О. Конституційний Суд України.

8. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні.

9. Ставнійчук М. І. Вибори в Україні.

10. Мироненко О. М. Історія Конституції України.

11. Семчик В. І. Право власності за Конституцією України.

12. Семенов В. С, Прагнюк О. Я. Міжнародно-правові аспекти Конституції України та інші.

Певну допомогу вчителю й учням можуть надати посібники для абітурієнтів, які щорічно випускаються провідними юридичними вузами і юридичними факультетами України. Але слід зауважити, що ці видання не можуть замінити підручники з основ правознавства.

Слідкувати за науковими дискусіями та вирішенням практичних ситуацій, що ви­никають у процесі реалізації положень нової Конституції України також допоможуть такі періодичні журнали: "Право України», «Українське право», «Правова держава", «Віче» та інші.

Досвід роботи кращих вчителів свідчить про важливість і необхідність створення в школі навчального кабінету правознавства. У такому кабінеті зручно проводити як уроки, так і позаурочні заходи. Саме тут доцільно розмістити і шкільну правничу бібліотечку. Крім навчальної і наукової літератури, про яку йшлося вище, в кабінеті мають бути збірники текстів, диференційованих навчальних завдань для учнів, різний інший методичний матеріал. Зокрема важливим елементом обладнання кабінету є тематичні папки по кожному з уроків навчального курсу. Саме тут вчителеві потрібна допо­мога учнів, які разом з ним наповнюватимуть їх вирізками з газет, ілюстраціями, карикатурами, які в подальшому використовуватимуться на уроках з конкретних тем як додатковий матеріал. Тематичні папки, як правило, використовуватимуться вчителем для підготовки до уроків, а учні можуть користуватися ними, готуючи реферати, доповіді, інформації тощо. Бажано, щоб назви тематичних папок збігалися з темами, визначени­ми програмою вивчення предмета. В окремій тематичній папці вчитель зосереджує інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти України, місцевих органів освіти, які безпосередньо стосуються викладання правових предметів. Доцільним є оформлення окремої тематичної папки «Пам'ятки правової культури України і світу».

У зовнішньому інтер'єрі кабінету правознавства слід уникати зайвої перевантаженості різними стендами зі стабільним змістом. Досвід свідчить, що, звикаючи до постійних раз і назавжди оформлених видів настінної наочності, учні перестають звер­тати на них увагу, і тоді втрачається навчальний зміст, покликаний розвивати їх уявлен­ня про предмет. Можна порекомендувати оформлення стенду під назвою «Вивчаємо правознавство», де розміщувати плани наступних семінарських занять, тематику учнівських конференцій, список учнівського активу кабінету, рекомендації вчителя що­до вивчення поточних і підготовки до вивчення наступних тем, тематику рефератів, норми оцінювання знань, план роботи юридичного гуртка та інші, визначені вчителем матеріали, що зручно помістити на стенді і після використання зняти. В багатьох шко­лах практикують розміщення на такому стенді картонної кишеньки для запитань учи­телю.

У деяких кабінетах учителі з учнями оформляють ще інформаційний стенд, змістом якого є поточні оголошення, списки вищих і середніх навчальних закладів України, де організована підготовка з юридичних спеціальностей, іноді для учнів вміщу­ють як певний еталон кращі реферати і письмові роботи, де під рубрикою «Афоризми» періодично, раз на тиждень, вміщуються крилаті вирази, цитати видатних філософів, юристів, письменників, народні прислів'я і приказки про право, виставляються новин­ки юридичної літератури.

Окремо в шафах кабінету зберігаються дидактичні матеріали, картки опитування, рукописні альманахи кращих учнівських досліджень, підшивки юридичних газет і журналів. У спеціальних пакетах доцільно зберігати аудіовізуальні матеріали, магнітофонні записи кращих відповідей учнів, слайди, набори плівок, інші матеріали, які використо­вуються вчителем у процесі викладання.

Саме кабінет правознавства є тим місцем, де слід вивішувати стінні газети типу «Юридичний дайджест», «Голос Феміди», «Закон і ми», «Майбутній юрист» або під іншою назвою, яку оберуть учні разом з учителем. У рекреації біля кабінету основ правознав­ства в деяких школах вивішують на стінах портрети видатних юристів стародавніх часів та сучасних діячів правової науки.

Нині в багатьох школах підготовлені, комп'ютерні програми для тестування учнів, тому бажаною є наявність у кабінеті комп'ютера і принтера для видрукуваний опорних

конспектів, комплектів навчальних завдань, інших матеріалів. Незамінним порадником для учнів може стати і комп'ютерна база даних.

Необхідною умовою успішної діяльності вчителя в кабінеті правознавства є забез­печення відкритого доступу учнів до літератури, тематичних папок, до всього, що є н кабінеті. Тільки за дотримання цієї умови він слугуватиме ґрунтовною основою для ви­користання наочності і технічних засобів навчання, а не буде простим сховищем напрацьованих вчителем спільно з учнями матеріалів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.