Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема «Цивільно-правова відповідальність»План теми:

1. Цивільно-правова відповідальність: поняття та особливості.

2. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності.

3. Види цивільно-правової відповідальності: дольова, солідарна та субсидіарна; договірна та позадоговірна (деліктна) відповідальність.

4. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небез­пеки.

5. Звільнення від цивільно-правової відповідальності.

6. Особливості відповідальності неповнолітніх та їх батьків.

Мета уроку:Вивчити поняття та ознаки цивільно-правової відповідальності, особливості прав і обов'язків неповнолітніх у сфері цивільного права.

Засвоїти поняття, пов'язані з реалізацією прав і обов'язків у відносинах, пов'язаних цивільно-правовою відповідальністю, прав і обов'язків юридичних та фізичних осіб, яким завдано шкоди, види санкцій за правопорушення у майнових відносинах.

Вміти пояснити такі терміни:цивільно-правова відповідальність, збитки, втраче­навигода, неустойка (пеня, штраф), моральна шкода, дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність, право зворотної вимоги (регресу), договірна та позадоговірна відповідальність, делікт, деліктна відповідальність, джерело підвищеної небезпеки, непереборна сила (форс-мажорні обставини) казус.

1. Цивільно-правовою відповідальністю визнається одна із форм юридичної відповідальності, суттю якої є застосування встановленого цивільним законодавством заходу примусового впливу (санкції) до порушника цивільних прав і обов'язків.

Характерні риси:

майновий характер;

— компенсаційний характер;

— додатковий характер для порушника, оскільки, як правило, боржник не звільняється від виконання зобов'язання в натурі.

2. Умови цивільно-правової відповідальності:

а) заподіяння майнової шкоди потерпілому;

б) протиправність діянь заподіювача шкоди;

в) причинний зв'язок між протиправними діями заподіювача шкоди і заподіяними збитками;

г) вина заподіювача шкоди.

3. Види цивільно-правової (майнової) відповідальності:

а) за підставами:

1) договірна — виникає на підставі цивільно-правового договору (див. §28А) — встановлюється законом і договором;

2) позадоговірна, якщо між сторонами немає цивільно-правового договору — встановлюється законом.

Видом позадоговірної відповідальності є деліктна — зобов'язання, які виникають внаслідок заподіяння шкоди.

б) за розподілом відповідальності між кредиторами:

1) дольова — кожен із боржників відповідає перед кредитором лише у тій долі, яка припадає на нього;

2) солідарна — кредитор вправі притягти до відповідальності як усіх боржників ра­зом, так і кожного із них окремо, причому як повністю, так і в частині боргу;

3) субсидіарна — субсидіарний боржник несе відповідальність перед кредитором лише в тому випадку, коли його вимоги не задовольнив основний боржник.

4. Відповідальність за заподіяну шкоду. Джерелами підвищеної небезпеки є ме­ханізми, технічні пристрої, транспортні засоби, дикі та деякі домашні тварини, еко­логічно небезпечні виробництва тощо, тобто ті речі, які в силу своєї специфічної особ­ливості не піддаються повному контролю людини. У таких ситуаціях відповідальність покладається на володільця джерела підвищеної небезпеки навіть без його вини. Винят­ками тут можуть бути тільки непереборна сила або умисел потерпілого.

5. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності:

— доведення тим, хто заподіяв шкоду, того, що подія стала не з його вини;

— правомірне заподіяння шкоди (затримання злочинця);

— непереборна сила;

— вина кредитора;

— крайня необхідність;

— необхідна оборона.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.