Здавалка
Главная | Обратная связь

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З ПРАВОЗНАВСТВА В ШКОЛІЗначущих результатів у правовій освіті та вихованні учнів школи можна досягти лише за умови оптимального поєднання навчальної роботи на уроках та позакласне навчально-виховної діяльності учнів. Адже школи України мають значний досвід в орга­нізації позакласної роботи з правознавства.

Розглянемо найпоширеніші форми позакласної роботи, які застосовуються в школах України.

Одним з ефективних засобів позакласної роботи є участь учнів у роботі відділенях Малої академії наук. Учні готують наукові роботи з їх наступним захистом. Тематик: робіт щорічно пропонується територіальними відділеннями МАН, але цей перелік не є вичерпним - кожен учень може запропонувати власну тему, яка цікавить саме йог: Важливо забезпечити науково-педагогічний супровід учнівських робіт на всіх етапах роботи — обрання теми (при цьому слід врахувати можливість доступу до відповідної літератури, одержання консультацій від науковців або практиків тощо), написання роботи, її рецензування, підготовки до захисту та написання контрольних тестових зав­дань, що є складовою конкурсу робіт МАН. При написанні робіт необхідно враховувати вимоги щодо їх оформлення (обсяг роботи, наявність наукового апарату — посилань, бібліографії тощо) (див. С. 354-355 цього посібника).

Значного поширення в школах України набуло проведення правових лекторіїв, до яких залучаються народні депутати України, депутати органів місцевого самоврядуван­ня, науковці, юристи-практики. Важливою умовою успіху таких лекторіїв є системність їх роботи, врахування особливостей аудиторії, вікових особливостей учнів, ретельний підбір гостей. Бажано не обмежуватися лише читанням лекцій, але й давати можливість учням поставити запитання лекторові, висловити власну думку. Запрошуючи лектора, необхідно завчасно погодити склад аудиторії (її вік, рівень підготовки тощо) та тему виступу, визначити регламент.

Зустріч з юристами може відбутися не лише в школі, а й під час екскурсії до органів правосуддя, міліції тощо. Проте таку екскурсію слід ретельно готувати з тим, щоб вона виявилася максимально корисною для учнів, а, з іншого боку, не створювала проблем для нормальної діяльності відповідних органів. Зокрема, можна порадити поділити клас на невеликі групи школярів, які відвідають різні юридичні установи; а потім обміняють­ся враженнями на своєрідній мікроконференції. Не слід, зрозуміло, приводити на судові процеси у масовому порядку учнів молодших класів, а ось відвідування групою (з 5 осіб) старшокласників-відмінників судового засідання, на якому, скажімо, розглядається справа їх однолітків, може виявитися дуже корисним.

Якщо поблизу школи є вищий юридичний навчальний заклад, бажано налагодити з ним постійні творчі зв'язки. Йдеться не лише про відвідування «днів відкритих дверей», а й про періодичні, незаформалізовані зустрічі школярів, студентів (бажано, з числа ви­пускників школи) і викладачів-правознавців. В окремих спеціалізованих юридичних класах, які входять до єдиного навчального комплексу з Вищою школою права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, наприклад, використовується така форма роботи, як «Один день у студентській аудиторії». Учень школи впро­довж одного дня за попередньою домовленістю з адміністрацією вузу повністю живе студентським життям, відвідує на правах вільного слухача лекції, семінари тощо.

Але найбільш ефективними є заходи, в яких можуть брати активну участь самі діти. Це юридичні турніри, вікторини, брейн-ринги, дебати тощо. Можливе використання найрізноманітніших форм активізації учнів у позакласній роботі. При використанні відомих з телевізійних передач форм не слід бездумно наслідувати їх зовнішню форму, структуру. Запозичивши ідею, важливо адаптувати її до наявних умов та можливостей. Мабуть, найпростішою формою правової позакласної роботи є вікторини. В них мо­жуть брати участь учні різних класів — від молодших до випускних за умови відповідно­го до віку та рівня знань складання запитань. Важливо забезпечити кваліфіковане та об'єктивне суддівство, рівні можливості для учасників вікторини. Форми їх проведення можуть бути різні. Це й усна вікторина з активною участю всіх бажаючих школярів, і проведення вікторини шляхом вивішування газети із завданнями та збором відповідей упродовж певного часу до скриньок з наступним оцінюванням.

Цікавою формою роботи може стати юридичний турнір або КВК. Готуючись де нього, командам можна запропонувати розіграти на сцені певні ситуації, юридичну оцінку яких повинні будуть згодом дати їх суперники, підготувати цікаві юридичні за­питання до команди-супєрниці. Серед конкурсів, що можуть бути запропоновані — кон­курс капітанів, який можна провести у формі аукціону юридичних термінів або назв за­конів України (капітани почергово називають термін або закон, той, хто перший не зможе продовжити своєрідну «перекличку», програє). Також можливий конкурс, в яко­му командам пропонується прокоментувати певні відомі фрази з літературних творів які мають юридичний зміст. Для глядачів можна запропонувати конкурс, в якому їм тре­ба назвати відомі їм фільми (літературні твори), присвячені діяльності міліції, іншихправоохоронних органів. Кожний вчитель, певно, виходячи із власного досвіду, може запропонувати для такого турніру й інші завдання.

Не варто, мабуть, забувати і про таку перевірену форму роботи, як гурток юних правознавців. На відміну від лекторіїв подібні гуртки орієнтують на індивідуальну роботу, на поглиблене вивчення правознавства з одночасним прищеплюванням навичок ак­тивної правомірної поведінки. Такі шкільні юридичні осередки не повинні бути занад­то формалізовані, ґрунтуватися, мають насамперед, на інтересі, а не на примусі. Вони можуть навіть офіційно не називатися гуртком, а проходити у вигляді постійного неформального позакласного спілкування вчителя з кращими учнями. Один із можливих варіантів це, коли вчитель або професійний юрист -«куратор» класу запрошує до себе «на чай» групу учнів (6-10 осіб) для невимушеної розмови про право і справедливість нашому житті, про особливості професії юриста тощо. Звичайно, ефективність цієї форми значною мірою залежить від особистості керівника гуртка, від його авторитет, серед учнів та обопільного бажання до спілкування.

Для старшокласників можна запропонувати і таку форму роботи, як гурток (об'єднання, загін) юних охоронців правопорядку. Не секрет, що значна частина молоді мріє про майбутню службу в міліції або органах безпеки. З їх числа можна створити об'єднання, яке взяло б на себе (за допомогою дорослих) підтримання порядку в школіводночас поглиблено вивчаючи основи правових знань, прийоми самооборони тощо. Правове виховання тут може успішно поєднуватися з військово-патріотичним. (До речі бажано, щоб правове виховання стало неодмінним компонентом діяльності різно­манітних шкільних дитячих організацій типу «Юні козаки», «Пласт», «Скаути» тощо).

Правову освіту та виховання не слід обмежувати роботою лише з учнями старших класів. Ця активність має розпочинатися вже в молодшій школі. І до проведення цієї роботи бажане залучення старших учнів. Так, учні 9-11 класів здатні проводити в молод­ших класах ігрові заняття з вивчення прав людини та дитини. При цьому можна вико­ристати елементи лялькового театру, звертання до відомих дітям казок (пропонуючи наприклад, з'ясувати, які права казкових героїв порушені і як їх можна поновити та за­хистити). Так само старші учні можуть стати організаторами конкурсів малюнків та інших творчих робіт «Мої права», «Я і закон» тощо.

Позакласна робота з правознавства має проводитися у тісному поєднанні з організацією роботи шкільного самоврядування. Так, у складі шкільних учнівських рад можливе створення спеціальних юридичних (правових) комісій. їх завданням є надан­ня юридичної допомоги учням, зокрема консультацій щодо стосунків з батьками, однолітками, відносин з державними органами. Зрозуміло, що створення такого органу можливе, здебільшого, лише за наявності учнів, які вивчають право поглиблено, мають достатній рівень підготовки, а також за умови постійного керівництва та допомоги з бо­ку вчителя правознавства або залучених юристів (це можуть бути батьки, випускники школи тощо). Крім того, цей орган може взяти на себе розроблення необхідних ма­теріалів, які регламентують роботу шкільних органів самоврядування, забезпечення їх відповідності чинному законодавству України.

Чимало цікавих форм позакласної роботи сьогодні пропонують різноманітні громадські організації правозахисного та загальноправового спрямування. Це, зокрема "Модель ООН", ігровий «Міжнародний суд» тощо. Значне місце в таких формах роботи належить елементам ділових (рольових) ігор, які можуть бути використані не лише у позакласній роботі, але й на уроках. Ми свідомо не зупиняємося докладно на цих формах, зважаючи на те, що вони описані в інших виданнях, які побачили світ останніми роками (див. наприклад «Права людини. Методичні рекомендації для вчителів загально­освітніх шкіл, гімназій та ліцеїв» — К: УПФ, 1996).

Слід використати також можливості участі учнів у різноманітних конкурсах, які проводяться цими організаціями. Так, вже кілька років поспіль Міжнародний центр прав людини проводить конкурс творів-есе учнів з прав людини. Цим самим комітетом та Харківським центром прав людини проводиться конкурс творчих робіт учнів молод­ших та середніх класів (1-8) з прав людини. Конкурс творчих робіт з прав людини ого­лошено Дитячим фондом України. Новою цікавою формою роботи є проведення дис­танційних олімпіад з правознавства з використанням можливостей електронної пошти.

Організація позакласної роботи з правознавства є однією з важливих складових правової освіти та виховання, її проведення значно підвищує інтерес учнів до вивчення правознавства, є чинником успішного оволодіння правовими знаннями та навичками.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.