Здавалка
Главная | Обратная связь

Пам'ятка абітурієнту1. Працюючи над навчальним матеріалом, роби виписки, складай поширені плани відповіді, виділяй головне текстуально або у вигляді схем, таблиць. Голов­но запам'ятовуй.

2. У будь-якому випадку затруднення слід консультуватись з учителем.

3. Усвідомлено засвоюй юридичну термінологію. Для цього постійно використовуй енциклопедії, словники, щоденники.

4. Не забувай про вміння підкріплюч їхи юридичними фактами теоретичні по­ложення. Це свідчить про широкі можливості знань, вміння пояснювати факти, події і явища суспільного життя. При цьому не забувай про міжпредметні зв'язки з історією, географією, літературою, іншими предметами.

5. Формуй у собі дужо важливе вміння послідовно і аргументовано будувати свою відповідь. Уникай слів типу «ну-у-у», «так», «е-е-е...» тощо. Знай і вмій засто­совувати такі способи усного мовлення, як порівняння, опис, аналіз, синтез, співставлення, аналогії тощо.

6. Постійно переглядай телевізійні передачі правового змісту, читай юридич­ну пресу. В засобах масової інформації ти знайдеш безліч фактів та дискусійних питань, що дасть тобі додатковий матеріал для розширення світогляду.

7. Дай сам собі відповідь на запитання «Яка з багатьох юридичних професій у майбутньому стане моєю?» Готуючись до вступних екзаменів з правознавства, докладай вольових зусиль до глибокого й усвідомленого засвоєння предмета, пам'ятаючи, що саме зараз починається твоє становлення як фахівця-юриста.

Вчитель може удосконалити наведену пам'ятку, додати до неї окремі положення або зміни, в залежності від конкретних умов своєї роботи з абітурієнтами та рівня їх підготовленості.

При всіх видах спрямування учнів на підготовку до вступу у юридичні вузи або на правничі факультети, слід врахувати важливість розвитку вмінь і навичок застосовувати засвоєні знання для пояснення фактів суспільного життя. В деяких вузах (Львівський держуніверситет) вступ на юридичний факультет залежить від вирішення певного набору тестів різної складності, і в такому випадку до загальних проблем абітурієнта до­дається ще одна — вміння вирішувати тести, а без допомоги вчителя учень сам не змо­же засвоїти цей спосіб навчальної дії. Такий вид вступних екзаменів не вимагає високих якостей усного мовлення, а навпаки зорієнтований на «тренування» у вирішенні тестів і прагнення будь-якою ціною «дістати» ці тести і, запам'ятавши правильні відповіді, ма­ти надію на успішний вступ до вузу.

У підготовці абітурієнтів важливо враховувати всі можливості для професійно-орієнтаційної роботи. Це — і залучення школярів, що готуються до вступу до юридич­них навчальних закладів, до різних конкурсів, правничих олімпіад, «Днів відкритих две­рей» у вузах, проведення доступних учням соціальних досліджень (наприклад, про ста­влення учнів до скасування або збереження смертної кари в Україні), роботи творчого характеру, що проводяться спільно з учителями інших предметів тощо.

Важливу роль у розвитку абітурієнтів відіграють організовані для старшокласників зустрічі з юристами-професіоналами. Ці заходи дають можливість на основі власних особисті їх пражець мати більш чітке уявлення про спеціальності людей, зайнятих у різноманітних сферах практичної діяльності. Так, у Львівській приватній школі бізнесу "777" лише протягом 1997~1998 навчального року учні зустрічалися з відповідальними

працівниками обласної прокуратури, суддями обласного суду, працівниками Рава-Руської митниці, юрисконсультами приватних фірм, юристами обласної державної адміністрації, транспортної міліції, нотаріату. У результаті цих зустрічей, які були ор­ганічною частиною всього комплексу професійно-орієнтаційної роботи, учні зро­зуміли багатопрофільність юридичної діяльності і переконалися у величезній ролі за­гальних і спеціальних знань у їх майбутній професії: із 43 випускників школи 19 стали студентами Львівського університету, Комерційної академії, Національної академії уп­равління, Вищої школи права, а одна випускниця, пройшовши відповідальний конкурс, отримала стипендію на навчання у Делійському (Індія) національному правничому ко­леджі.

Особливого значення в процесі підготовки абітурієнта набуває психологічний фа­ктор. Саме він сприяє доволі впевненій поведінці сьогоднішнього учня на вступних ви­пробуваннях. У процесі набуття такого роду знань необхідно:

— сформулювати схему відповіді абітурієнта;

— наголосити на чіткості визначень та знанні нормативної бази України;

— визначити значення вміння розкрити зміст категорій у взаємозв'язку та взаємодією з іншими правовими явищами;

— чітко визначити принципи та форми відповіді абітурієнта на вступних іспитах, це і пов'язується з можливістю захищати свою точку зору та необхідністю поваги до екзаменаторів;

— роз'яснити можливість апеляції до спеціальної комісії у випадку незадоволення абітурієнтом оцінкою його знань.

Усе вищезазначене дає підстави для висновку про те, що робота з абітурієнтами — в певному розумінні, цілеспрямована діяльність учителя щодо підготовки нового покоління юристів України, яким належить бути учасниками правової реформи в нашій їжа ні, забезпечити реалізацію завдання перетворення її у правову.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.