Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ І ПРАВОВА ОСВІТА В 1 —8 КЛАСАХСьогодні більшість фахівців схиляється до того, що правове виховання у школі має починатися не з вивчення основ правознавства у 9 класі, а вже тоді, коли дитина впер­ше переступила шкільний поріг. Тому в сучасній школі не просто бажано, а й необхідно мати продуману систему навчально-виховних засобів, яка б сприяла правовому вихо­ванню молодих громадян України. В даному випадку виховання передбачає і правову освіту, оскільки існують певні юридичні принципи і поняття, які дитина має засвоїти ще задовго до початку систематизованого вивчення основ правознавства. Власне кажучи, йдеться про інтегроване морально-правове виховання, оскільки мораль не суперечить праву, а виконує роль своєрідної передумови і підґрунтя останнього.

У проекті державного стандарту загальної середньої освіти в Україні передбачено, що на рівні початкової школи учні повинні мати: «Поняття про державу і право, їх зна­чення для розвитку людства. Загальне уявлення про державотворчі традиції України і її боротьбу за власну державність. Назва нашої держави. Державна символіка. Поняття про загальновизнані права людини і рівність прав громадян. Права і обов'язки учнів. Понят­тя про взаємні обов'язки батьків і дітей. Поняття про основні правопорушення, поши­рені серед молоді, і юридичну відповідальність за них».

Результатом правової освіти на цьому етапі має стати: «Вміння пояснити, що таке держава і право, усвідомлення їх цінності для суспільства. Формування поваги до історії вітчизняної державності. Знання правильної юридичної назви своєї держави, її сим­воліки. Формування поваги до атрибутів державності. Вміння пояснити, що таке права людини і рівність прав. Формування поваги до прав інших людей. Знання основних правил внутрішнього розпорядку школи. Усвідомлення необхідності їх додержання. Знання основних моральних і правових норм щодо поведінки в сім'ї. Знання найнебезпечніших правопорушень, поширених серед молоді. Усвідомлення необхідності утри­муватися від їх скоєння».

/ Див.: Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь «Суспільствознавство». Проект.— К.: Генеза, 1997.- С.29-32.

У наступних класах (в основній школі, але до початку вивчення систематизовано­го курсу основ правознавства, який відповідно до проекту державного стандарту запла­новано для старшої школи, а зараз вивчається у 9 класі) учні мають знати: «Конкрстно-історичні особливості основних етапів розвитку вітчизняної і зарубіжної державності. Загальне поняття про незалежну, правову, соціальну і демократичну державу. Поняття про народ як єдине джерело державної влади. Загальне поняття про призначення вищих органів влади (Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України). Розвиток прав людини в історії людства і українського народу. Історичне значення Великої хартії вольностей 1215 р., Нареаз Согріїх Асі 1б79 р., Конституції США 1787 р. і Білля про права 1789-1791 рр., Декларації праи людини і громадянина 1789 р. Права людини в Руській правді, Литовських статутах, Магдебурзькому праві, козацькому праві та інших пам'ятках вітчизняного прана. Перелік основних прав людини в Конституції України. Правовий статус учнів. Основи шкільного самоврядування. Загальне поняття про трудовий договір як основу трудових відносин. Основні поняття сімейного права (шлюб, сім'я, розлучення, усиновлення, опіка, піклування. Поняття про основні види злочинів, передбачені українським законодавством. Необхідна оборона і крайня необхідність як обставини, що виключають кримінальну відповідальність. Правові наслідки заподіяння шкоди майну громадян і юридичних осіб».

Відповідно результатом правової освіти у цих класах основної школи мають стати: «Знання основних історичних етапів розвитку вітчизняної і зарубіжної державності, Вміння пояснити сучасні вимоги до цивілізованих держав. Знання загального призначення вищих органів державної влади в Україні, усвідомлення їх відповідальності перед народом. Знання основних етапів розвитку уявлень про права людини, найважливіших пам'яток політико-правової думки, в яких ці права закріплювалися. Усвідомлення пріоритетності прав і свобод людини в сучасній українській державі. Усвідомлення важливої ролі права в житті людей. Знання свого власного правового статусу як члена сім'ї і учня школи. Знання, які правопорушення є найнебезпечнішими для суспільства. Формування свідомого негативного ставлення до злочинів і іншої антигромадянської поведінки. Формування навичок активної протидії злочинам (необхідної оборони)"

Зазначений вище мінімальний перелік основних знань, вмінь і навичок, па пашу думку, може бути уточнений, але загалом дає оптимальне уявлення про завдання правового виховання й освіти у 1—8 класах, які ще не перейшли до систематизованих.

Крім того, окремі теми можуть бути висвітлені на уроках історії, народознавства, української літе­ратури тощо. У світлі зазначеного актуальним завданням стає передбачити і узгодити все це на рівні конкретних навчальних програм, що досі ще фактично не зроблено.

В інтересах правового виховання можна використати також виховні години, зустрічі з юристами та інші заходи у позаурочний час. Зокрема, пропонується така орієнтовна тематика виховних бесід правового змісту, що пройшла апробацію у Львівській приватній школі бізнесу «777».

5 клас

1. Людина людині — друг.

2. Що таке справедливість?

3. Що означає «Берегти честь змолоду»?

4. Твої права в школі.

5. Твої права поза школою.

6. Обов'язки учнів.

7. Символіка і життя.

Клас

1. Людина — найвища цінність.

2. Права учня.

3. Для чого існують закони?

4. Обов'язки учнів.

5. Я обираю телепередачу.

7 клас

1. Виховувати в себе дисциплінованість — готуватись до майбутнього життя,

2. Конвенція про права дитини.

3. Що таке правопорушення?

4. Права і обов'язки семикласника.

5. Самовиховання і життєві плани.

6. Лінощі — мати всіх людських вад. ...

Клас

1. Людина як результат взаємодії природи і суспільства.

2. Життя людини — найвища моральна цінність.

З-Діяльність як спосіб існування та самоорганізації людини.

4. Пам'ятати своїх предків — обов'язок людини.

5. Місце людини в суспільстві.

6. Бережливість, щедрість і марнотратство.

7. Мораль і право.

8. Правопорушення.

9. Право людини на екологічно чисте середовище.

10. Ідеали людини.

11. Народна мудрість..

12. Людина в сім'ї.

13. Підліток в сім'ї.

Проте бесіди і лекції малоефективні у молодшій школі. Тут, на нашу думку, слід віддати перевагу ігровим формам навчання. Так, скажімо, можна провести змагання :і метою виявлення кращих знавців правил поведінки учнів або правил дорожнього руху, вікторину, яка допоможе вивчити основи державного ладу, державну символіку та адміністративно-територіальний устрій України, тощо.

Зауважимо, що існує численна література про викладання прав людини у молодшій і основній школі. Зокрема деякі методичні розробки уроків періодично друкуються в бюлетені Харківської правозахисної групи «Права людини. Громадянська освіта, До волі цікавий посібник «Права людини. Розробки уроків для вчителів 2-3 класів загальноосвітніх шкіл» вийшов нещодавно у м. Луцьку. (Замовлення на останнє видання можна надсилати за адресою: 263026, Волинська область, м. Луцьк, вул. Кравчука, 30, ЗОШ № 26, В. Півницькому).

На завершення слід нагадати, що існує також ще одна проблема юридичного характеру, з якою може стикнутися вчитель будь-якого класу. Йдеться про необхідність створення у ряді випадків системи педагогічних засобів, спрямованих на виправлення і перевиховання учнів, схильних до правопорушень та ігнорування загальні і прийнятих норм поведінки. Щодо таких учнів рекомендується ретроспективне вивчення особистості школяра з урахуванням обставин його виховання в сім'ї, в школі та мікро середовищі; складання зведених психолого-педагогічних характеристик па їх нові матеріалів особової справи та інформації, одержаної від осіб, що здійснювали виховно-профілактичну роботу з учнем; розроблення комплексної програми педагогічного впливу на підлітка з урахуванням усіх попередніх успіхів і прикріплення громадського вихователя та застосування інших загальнопедагопчпих та спеціальних заходів впливу з метою викорінення негативних якостей особистості.

Загалом більшість питань правового виховання і правової освіти у 1-8 класах ПО требує кардинального вирішення на рівні принаймні Міністерства освіти України. Про тс брак відповідних нормативних документів не знімає гостроти проблеми і не дає ним права на самозаспокоєння. Досвід багатьох педагогічних колективів і кращих вчителів України свідчить, що з кожним роком ці питання набувають все більшої ваги, а разом З тим активізуються і відповідні творчі пошуки наших колег.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.