Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРОГРАМА КУРСУ «КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ»Тема 1. Загальні питання курсу (1 год.)

Зміст і завдання курсу. Значення прийняття Конституції для утвердження укра­їнської державності. Конституційні традиції України. Основні етапи конституційного процесу в незалежній Україні (1991-1996 рр.).

Тема 2. Основи сучасної теорії Конституції Основного Закону держави (2 год.)

Поняття конституції та його історична еволюція. Фактична і юридична консти­туції держави, реальна і фіктивна конституції. Класифікація конституцій за юридични­ми ознаками (писані та неписані, жорсткі та гнучкі, федеративні та унітарні).

Основні юридичні властивості сучасних конституцій: установчий, програмний та ідеологічний характер, найвища юридична сила, підвищена стабільність, юридична база поточного законодавства, специфічний предмет правового регулювання, особли­вий порядок розробки і прийняття, високий рівень захисту з боку держави. Способи прийняття сучасних конституцій: одностороннім актом виконавчої влади (октрою­вання), спеціальним установчим органом, парламентом або референдумом.

Тема 3. Структура і загальні засади Конституції України (2 год.)

Структура Конституції України. Призначення і зміст преамбули Конституції Укра­їни. Характеристика України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

Визначення форми держави Україна (форми правління, державного устрою і політичного режиму). Народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні. Визнан­ня людини найвищою соціальною цінністю.

Поділ державної влади в Україні. Принцип верховенства права. Пряма дія нору Конституції України. Засади правового порядку в Україні. Міжнародні договори і національне законодавство України.

Конституційне закріплення єдиного громадянства, державності української мови . вільного застосування мов національних меншин, державного сприяння консолідації та розвиткові української нації. Поняття політичної, економічної та ідеологічної багато­манітності суспільного життя. Основи конституційного режиму права власності. Забез­печення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги. Захист суверенітет. і безпеки держави. Засади зовнішньополітичної діяльності України. Державні символи України.

Тема 4. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина (3 год.)

Основи конституційного статусу громадян України: невідчужуваність і непо­рушність прав і свобод людини, рівність прав громадян, гарантованість конституційних прав і свобод, єдність прав і обов'язків, непримиримість до порушення прав і свободи інших людей. Права іноземців та осіб без громадянства в Україні. Розширення переліг гарантованих прав і свобод у новій Конституції України.

Права людини на життя, на повагу до її гідності, на свободу та особисту недоторканність, на недоторканність житла, на таємницю листування, телефонних розмов, те­леграфної та іншої кореспонденції. Недопустимість антиконституційного втручання в особисте і сімейне життя. Свобода пересування і вільного вибору місця проживання Політичні свободи і права. Економічні права. Конституційне закріплення права приват­ної власності і права на підприємницьку діяльність. Наповнення новим змістом консти­туційного права на працю, закріплення права на страйк. Право на достатній життєвий рівень й інші соціальні права. Охорона державою сім'ї, дитинства, материнства і батьківства. Культурні права. Новий зміст конституційного права на освіту.

Конституційні гарантії захисту прав і свобод людини. Права людини в галузі правосуддя і конституційні вимоги до законів та інших нормативно-правових актів. Випад­ки правомірного обмеження конституційних прав і свобод. Обов'язки громадян Укра­їни.

Тема 5. Безпосередня демократія в Україні (1 год.)

Конституційні форми безпосередньої демократії. Право голосу на виборах і референдумах. Основи виборчого права. Порядок призначення або проголошення референ­думів. Питання, які вирішуються референдумом. Повноваження Верховної Ради України та Президента України щодо призначення референдумів.

Тема 6. Парламент — Верховна Рада України (1 год.)

Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади. Особливості правово­го статусу народних депутатів України у Конституції України. Організація роботи і структура Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради України. Питання, які ви­значаються або встановлюються виключно законами України. Законодавчий процес в Україні. Конституційні основи бюджетної системи і грошово-кредитної політики. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини й грома­дянина. Уповноважений Верхової Ради України з прав людини.

Тема 7. Президент України — глава держави (1 год.)

Зміни в конституційному статусі Президента України. Порядок обрання Президен­та України. Підстави і наслідки дострокового припинення повноважень Президента Ук­раїни. Імпічмент і порядок його здійснення. Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони України.

Тема 8. Органи виконавчої влади в Україні (1 год.)

Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади. Склад, порядок призначення і повноваження Кабінету Міністрів України. Консти­туційний статус місцевих державних адміністрацій. Нормативно-правові та інші акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої вла­ди, рішення голів місцевих державних адміністрацій.

Тема 9. Прокуратура і правосуддя в Україні (1 год.)

Конституційне закріплення зміни функцій прокуратури України. Порядок призна­чення на посаду, звільнення з посади або відставка Генерального прокурора України.

Органи, які здійснюють судочинство в Україні. Система судів загальної юрисдикції. Незалежність і недоторканність суддів. Порядок призначення суддів на посади або звільнення їх з посад. Основні засади судочинства. Склад, порядок призначення, повно­важення й особливості організації та діяльності Конституційного Суду України. Компе­тенція Вищої ради юстиції.

Тема 10. Територіальний устрій України.

Конституційний статус Автономної Республіки Крим

і основні засади місцевого самоврядування в Україні (1 год. і

Засади територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою. Спеціальний статус міст Києва та Севастополя.

Автономна Республіка Крим — невід'ємна складова частина України. Органи державної влади в Автономній Республіці Крим. Питання, які належать до відання Автономної Республіки Крим. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіка Крим.

Поняття місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування і порядок їх утворення. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Повноваження територіальних громад. Взаємне делегування повноважень органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади.

Тема 11. Порядок набуття чинності

Конституцією України і внесення змін до неї (1 год.)

Призначення прикінцевих і перехідних положень Конституції України. Порядок її набуття чинності Конституцією України. Забезпечення наступності у діяльності держаних органів. Порядок внесення змін до Конституції України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.