Здавалка
Главная | Обратная связь

ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИТема 18(20). Громадянство України

Єдність і відмінність понять «людина», «особа», «громадянин». Громадянство та підданство. Інститут громадянства в законодавстві України. Закон України «Про громадянство». Угоди про подвійне громадянство. (Співвідношення громадянина, суспільний та держави.)

Тема 19(21). Права людини і громадянина (загальні положення)

Рівноправність громадян. Єдність їхніх прав і обов'язків, неприпустимість зловживання правами та свободами, гарантованість прав і свобод, взаємна відповідальність держави та громадянина. (Поняття невід'ємних прав людини. Боротьба за юридичне закріплення прав людини в історії цивілізації. Права людини в нашій країні. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні.) Сучасні міжнародно-правові стандарти в галузі Прав людини. Загальна Декларація прав людини. Міжнародні пакти про громадянські та політичні права й про економічні, соціальні та культурні права. Класифікація конституційних прав. Основні обов'язки громадян України. Відповідність конституційного статусу громадян України міжнародним стандартам.

Тема 20 (22). Особисті (громадянські) права та свободи громадян України

Захищеність особи в правовій державі. Права людини на життя, повагу до його гідності, свободу та особисту недоторканність. Принцип презумпції невинності та праці і громадян па судовий захист. Недоторканність житла. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання. (Порядок в'їзду (виїзду) в державу чи за її межі.) Паспортний І.....мі прописка. Поняття свободи світогляду і віросповідання.

Тема 21 (23) Політичні права та свободи громадян України і свободи громадян України

Поняття свободи думки і слова. (Право на інформацію. Гласність. Закони України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», «ПроНаціональний архівний фонд і архівні установи». Захист державної й комерційні таємниці, прав, законних інтересів та гідності особи.) Свобода зборів, мітингів, походом і демонстрацій та її юридичні гарантії. Право на звернення до органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Право громадян об'єднуватись в політичні партії, професійні спілки та інші громадянські організації. Закон України «Про об'єднання громадян». Багатопартійність п Україні. (Законодавче закріплення департизації правоохоронних та деяких інших державних органів.) Право громадян брати участь в управлінні державними справами т. і. інші конституційні політичні права громадян України.

Теми 22-23 (24—25). Соціальні, економічні та культурні права громадян України. Право на працю і відпочинок

Призначення соціально-економічних прав громадян України. Право на працю та його гарантії. [Закон України «Про зайнятість населення».] Право на страйк. Право їм відпочинок.

Кодекс законів про працю. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Колективний договір. Умови та порядок прийняття на роботу. Підстави та порядок припини трудового договору. Оплата праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Трудова дисципліна. Особливості праці молоді й жінок. Порядок добровільної праці учнів. Розв'язання індивідуальних та колективних трудових спорів.

Тема 24 (26). Право на освіту

Гарантії права на освіту. [Закон України «Про освіту».] Обов'язковість навчання Правовий статус навчально-виховних закладів. [Форми освіти.] Права та обов'язки учнів. Самоуправління в навчально-виховних закладах.

Тема 25 (27). Право на соціальний захист і достатній життєвий рівень. Право на охорону здоров'я

Право на достатній життєвий рівень. Поняття соціального страхування та соціального забезпечення. [Закон України «Про пенсійне забезпечення».] Види пенсій і соціальних допомог. Юридичні гарантії права на охорону здоров'я. [Основи законодавства України про охорону здоров'я. Закон України «Про запобігання захворюванню на СПІД, ТІ соціальний захист населення». Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».]

Тема 26 (28). Право на житло та інші соціальні, економічні і а культурні права

Конституційне право на житло. Житлове право. [Житловий кодекс України, Головні принципи забезпечення громадян України жилими приміщеннями. Договір найму жилого приміщення. Ордер на житло. Права і обов'язки власників та наймачів житла. [Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»,]

Інші конституційні соціальні, економічні та культурні права громадян України

Тема 27 (29). Державний захист сім'ї та дитинства

Міжнародні стандарти в галузі охорони сім'ї та дитинства. Конвенція про права дитини. Законодавство про сім'ю і шлюб та державна політика в цій галузі. Порядок укладання шлюбу і створення сім'ї. Рівність прав і обов'язків подружжя. Взаємні права й обов'язки батьків та дітей. [Опіка і піклування.]

Тема 28 (ЗО). Охорона майнових прав громадян України

Право власності та його конституційний захист. Форми та види власності. Інтелектуальна власність. Цивільно-правові відносини. Цивільний кодекс України. Джерела цивільного законодавства України. Правоздатність і дієздатність. Майнові права неповнолітніх. Поняття юридичної особи. Поняття про зобов'язальне, спадкове та авторськеПраво.

Тема 28А (31). Цивільно-правові угоди

Поняття й види цивільно-правових угод. Умови дійсності угоди. Поняття й змістдоговору купівлі-продажу. Договір майнового найму (оренди). Договір позики. Договірдарування.

Тема 28Б (32). Основи спадкового права

Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша й друга черги спадкоємців за законом. Право на обов'язкову частку спадщини.

Тема 28В (33). Правові основи підприємницької діяльності

Поняття підприємницької діяльності. Конституційне право на підприємницькудіяльність, яка не заборонена законом. Основні організаційно-правові форми Підприємницької діяльності, Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності,Закон України «Про підприємництво», Закон України «Про підприємства в Україні» та захист прав споживачів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.