Здавалка
Главная | Обратная связь

Частина 3. Методичні рекомендації і завдання до самостійноїНавчально-методичний посібник

З курсу

“СТРАХУВАННЯ ”

для студентів денного відділення

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво ”

напряму підготовки 5.03050801

спеціальності “Фінанси і кредит ”

освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст ”

 

 

Одеса - 2012

 

Автор: Малікова І.П., ст. викладач кафедри фінансів,

грошового обігу та кредиту ОІФ УДУФМТ

 

 

 

Рецензент:Орлова О.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів,

грошового обігу та кредиту ОІФ УДУФМТ

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри

фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний рік Групи Протокол Завідувач кафедри д.е.н., професор А.М.Журлов
2011-2012 21-25   № 6 від 16.01. 2012 р.    
       
       
       
       

 

 

 

Зміст

Вступ............................................................................................................... …….

Частина 1. Короткий курс лекцій.......................................................................6

Тема 1. Сутність, принципи й роль страхування .............................................6

1.1. Історичні умови виникнення та розвитку страхування………………..

Організаційні форми (способи) формування страхового фонду...........................6

1.2. Економічна сутність страхування. Взаємозв’язок страхування з

іншими економічними категоріями та його специфічність........................... 7

1.3. Функції страхування ................................................................................. 9

1.4. Принципи страхування.............................................................................. 10

1.5. Питання для самоконтролю ...................................................................... 12

Тема 2.Класифікація страхування .............................................................. 12

2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Основні

класифікаційні ознаки у страхуванні .............................................................. 12

2.2. Класифікація страхування за об’єктами страхування ............................. 12

2.3.Класифікація страхування за формами проведення. Специфічні

принципи, на підставі яких реалізується добровільне та обов’язкове

страхування ...................................................................................................... 14

2.4.Основні терміни, які використовуються у страхуванні ............................ 15

2.5. Питання для самоконтролю ...................................................................... 19

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання ................................................. 20

3.1.Поняття ризику ........................................................................................... 20

3.2 Класифікація ризиків................................................................................... 20

3.3 Управління страховими ризиками ........................................................... 22

3.4 Питання для самоконтролю........................................................................ 24

Тема 4. Страховий ринок............................................................................... 24

4.1. Поняття страхового ринку. Суб’єкти страхового ринку......................... 24

4.2. Інфраструктура страхового ринку............................................................ 26

4.3. Об’єкт купівлі-продажу страхового ринку та його особливості............. 27

4.4. Етапи відродження та становлення страхового ринку України............. 28

4.5. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його

подальшого розвитку........................................................................................ 31

4.6. Питання для самоконтролю ...................................................................... 32

Тема 5. Страхова організація ....................................................................... 32

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності ........................... ……. 33

6.1.Необхідність та значення державного регулювання страхової

діяльності.......................................................................................................... …… 33

6.2. Завдання та функції органів державного нагляду за страхової діяльністю.......................................................................................................... . …..34

6.3. Порядок ліцензування страхової діяльності.....................................................34

6.4. Питання для самоконтролю ...............................................................................37

Тема 7. Перестрахування і співстрахування............................................ …… 37

7.1. Сутність співстрахування й механізм його застосування.............. …. …… 37

7.2. Необхідність і сутність перестрахування. Суб’єкти

перестрахування …………………………………………………………. ………..38

7.3. Основні види договорів перестрахувальних операцій за

формою взаємно взятих зобов’язань................................................................39

7.4. Методи проведення перестрахувальних операцій: пропорційне

та непропорційне перестрахування.......................................................... .. . 40

7.5. Питання для самоконтролю .............................................................. .. … 42

Тема 8. Доходи, витрати і прибуток страховика .................................. 42

8.1. Особливості грошового обігу страхових організацій............................. 42

8.2. Склад доходів страховика................................................................. …… 42

8.3. Витрати страховика: їх склад і економічний зміст ...................... ……..44

8.4. Фінансовий результат страхових організацій................................. ……44

8.5. Питання для самоконтролю ..................................................................... 46

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії ....................................46

9.1.Платоспроможність страховика та умови її забезпечення................. … 46

9.2 Фактичний і нормативний запас платоспроможності, порядок

їх обчислення…………………………………………………………….. 47

9.3.Страхові резерви страховика, їх значення та види. Порядок, ……….

формування розміщення та використання страхових резервів……… …..48

9.4. Показники ліквідності та платоспроможності................................ … 50

9.5. Питання для самоконтролю ............................................................... … 51

Частина 2. Плани семінарських занять................................................... 51

Частина 3. Методичні рекомендації і завдання до самостійної

роботи студентів................................................................................. ……..53

3.1.Загальні методичні вказівки по виконанню СРС…………………… ..53

3.2. Зміст самостійної роботи ……………………………………………….54

Список рекомендованої літератури ...........................................................55

Вступ

Навчальна дисципліна “Страхування” є важливою складовою частиною навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси та кредит».

Мета курсу:послідовнеформування у студентів знань основних фундаментальних положень теорії страхування, організації страхового ринку та головних напрямків діяльності страхових організацій.

Основними завданнями курсу є вивчення сутності, об’єктивної необхідності та ролі страхування у системі економічних відносин; набуття навичок щодо проведення страховими організаціями окремих видів страхування; набуття знань до проведення аналізу стану та розвитку страхового ринку, а також до оцінки фінансової стійкості та надійності страховиків.

Предметом вивчення курсу “Страхування ” є економічні відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання страхових фондів страхових організацій.

При розгляданні даного курсу спостерігаються його зв’язки з іншими дисциплінами навчального плану підготовки студентів, у першу чергу, з курсом “Фінанси ”.

В сучасний час зростає роль та значення економічної категорії страхування, тому для майбутніх випускників фінансового інституту має велике значення глибоке вивчення даного курсу.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.