Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік питань, що виносяться на другийРубіжний контроль

1. Джерела цивільного права. Поняття, принципи та функції цивільного права України.

2. Поняття та елементи цивільно-правових відносин.

3. Майнові та особисті немайнові відносини.

4. Суб’єкти цивільно-правових відносин.

5. Цивільна правосуб’єктність.

6. Види цивільної дієздатності фізичної особи.

7. Поняття та ознаки юридичної особи.

8. Об’єкти цивільно-правових відносин.

9. Поняття права власності та форми власності в Україні.

10. Суб’єкти права власності в Україні.

11. Поняття та система зобов’язального права.

12. Характеристика суб’єкта, об’єкта і змісту зобов’язань.

13. Підстави виникнення та припинення зобов’язань.

14. Поняття, види та форми цивільно-правових договорів

15. Характеристика суб’єктів спадкових правовідносин.

16. Поняття спадщини. Час і місце відкриття спадщини.

17. Спадкування за законом та за заповітом.

18. Поняття та принципи сімейного права України.

19. Поняття та ознаки сім’ї.

20. Поняття та умови складання шлюбу. Шлюбний договір.

21. Поняття та підстави припинення шлюбу. Порядок розірвання шлюбу.

22. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя.

23. Право власності подружжя. Особиста та сумісна власність подружжя.

24. Права і обов’язки батьків і дітей щодо матеріального утримання (аліменти).

25. Поняття, підстави та порядок позбавлення батьківських прав.

26. Порядок встановлення та припинення опіки і піклування над дитиною.

27. Поняття та предмет трудового права України.

28. Поняття та структура трудових правовідносин.

29. Джерела трудового права України. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.

30. Характеристика колективного договору. Поняття та види колективної угоди.

31. Порядок прийняття колективного договору. Контроль за його виконанням.

32. Поняття, зміст та види трудових договорів.

33. Документи, які необхідні для укладення трудового договору.

34. Поняття, зміст та порядок укладення контракту.

35. Підстави для припинення трудового договору.

36. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

37. Поняття та види робочого часу.

38. Поняття та види часу відпочинку.

39. Види відпусток.

40. Поняття та характеристика трудової дисципліни.

41. Поняття дисциплінарного проступку.

42. Поняття, види та порядок застосування дисциплінарних стягнень.

43. Поняття та види матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.

44. Поняття і порядок розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів.

45. Поняття та предмет адміністративного права України.

46. Джерела адміністративного права України. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.

47. Поняття та види державного управління.

48. Поняття, структура та суб’єкти адміністративних правовідносин.

49. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення (проступку).

50. Характеристика адміністративної відповідальності. Поняття та види адміністративних стягнень.

51. Порядок розгляду справи про адміністративні правопорушення.

52. Поняття, завдання та функції кримінального права України.

53. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

54. Поняття та ознаки злочину.

55. Поняття та структура складу злочину.

56. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину.

57. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину.

58. Підстави кримінальної відповідальності та звільнення від неї.

59. Поняття та види кримінальних покарань. Звільнення від покарання та від відбування покарання.

60. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Перелік питань до заліку з навчальної дисципліни „Правознавство”

1. Поняття та види соціальних норм. Право в системі соціальних норм.

2. Поняття та ознаки права.

3. Поняття та основні джерела (форми) права.

4. Види нормативно-правових актів.

5. Поняття та елементи системи права.

6. Поняття та структура законодавства. Основні форми систематизації законодавства.

7. Поняття та структура норми права.

8. Поняття та структура правових відносин.

9. Правоздатність і дієздатність фізичної та юридичної особи.

10. Поняття та види юридичних фактів.

11. Поняття та види правосвідомості, правової культури.

12. Поняття та види правомірної поведінки.

13. Поняття та ознаки правопорушення.

14. Поняття та елементи складу правопорушення.

15. Поняття та види юридичної відповідальності.

16. Загальна характеристика Конституції України.

17. Поняття та основні принципи конституційного ладу України.

18. Порядок набуття та припинення громадянства України.

19. Основні конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні.

20. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні.

21. Поняття, ознаки та функції державної влади в Україні.

22. Правовий статус та повноваження Верховної Ради України.

23. Правовий статус та повноваження Президента України.

24. Поняття та система виконавчої влади України.

25. Органи місцевого самоврядування в Україні.

26. Судова влада в Україні. Поняття. ознаки та принципи здійснення правосуддя.

27. Характеристика системи судів загальної юрисдикції.

28. Правовий статус суддів в Україні. Конституційні вимоги до суддів та порядок їх призначення на посаду.

29. Повноваження, склад та порядок формування Конституційного Суду України.

30. Форми та суб’єкти права на звернення до Конституційного Суду України.

31. Поняття та система правоохоронних органів України.

32. Поняття, система та функції прокуратури України.

33. Поняття, система та основні завдання органів внутрішніх справ України.

34. Характеристика системи органів юстиції України. Нотаріат.

35. Поняття та основні види діяльності адвокатури України.

36. Джерела цивільного права. Загальна характеристика Цивільного кодексу України.

37. Поняття та елементи цивільно-правових відносин.

38. Види цивільної дієздатності фізичної особи.

39. Поняття та ознаки юридичної особи.

40. Форми та суб’єкти права власності в Україні.

41. Поняття, види та форми цивільно-правових договорів.

42. Характеристика суб’єктів спадкових правовідносин. Спадщина.

43. Поняття та ознаки сім’ї. Умови складання та підстави припинення шлюбу.

44. Особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, батьків і дітей.

45. Позбавлення батьківських прав. Опіка. Піклування. Патронат.

46. Джерела трудового права. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.

47. Характеристика колективного договору. Поняття та види колективної угоди.

48. Поняття, сторони, зміст, види та форми трудових договорів.

49. Припинення трудового договору.

50. Поняття та види робочого часу, часу відпочинку.

51. Особливості умови праці жінок та молоді.

52. Характеристика трудової дисципліни. Види дисциплінарних стягнень.

53. Порядок розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів.

54. Джерела адміністративного права. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.

55. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.

56. Адміністративна відповідальність. Поняття та види адміністративних стягнень.

57. Поняття, завдання та принципи кримінального права України. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

58. Поняття та ознаки злочину. Структура складу злочину.

59. Підстави кримінальної відповідальності. Поняття та види кримінальних покарань.

60. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.