Здавалка
Главная | Обратная связь

Спеціальна література24. Административное право Украины: Учебник /Под. общ. ред. С.В. Кивалова. –Х.: Одиссей, 2004. -880с.

25. Александров Ю.В., Клименко В.А. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. –К.; МАУП, 2004. -326с.

26. Балакірєва С. Р. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.; 2003. - 210 с.

27. Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навчальний посібник. –К.; А.С.К., 2004. -176с.

28. Васильев А. С. Административное право Украины (общая часть).: Учебное пособие. – Х.: Консум, 2001. – 280 с.

29. Загальна теорія держави і права. / За ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 312 с.

30. Калітенко О.М., Харитонов Е.О. Цивільне та сімейне право України: Підручник. –Х: Одисей, 2004. -640с.

31. Карлицький С.М. Трудове право України: Навчальний посібник. –К.: Атіка, 2005. -560с.

32. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія права: Підручник. – К.: Кондор, 2002. – 353 с.

33. Кириченко В.М. Правознавство: курс лекцій /В.М.Кириченко.- К.:Центр учбової літератури, 2007.- 240 с.

34. Кириченко В.М. Правознавство: модульний курс /В.М.Кириченко.- К.:Центр учбової літератури, 2007.- 328 с.

35. Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс: навч.посіб. В.М.Кириченко, О.М.Куракін. - К.:Центр учбової літератури, 2010.- 264 с.

36. Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства: навч.посіб. /В.М.Кириченко, О.В.Кириченко- К.: Центр учбової літератури, 2011.- 112 с.

37. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.

38. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодика, В. С. Журавського. – К.;2002. - 544 с.

39. Кравченко В. В. Конституційне право України. – К.: Атіка, 2000. – 317 с.

40. Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навчальний посібник. –К.: Атіка, 2005. -560с.

41. Кравчук К.І. Опорні конспекти з основ права: курс лекцій. Навчальний посібник. –К.: Атіка, 2005. -312с.

42. Кримінальне право України: Загальна та особлива частина: Навчальний посібник. / В.О. Кузнецов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіглевський. –К.: Істина, 2004. -309с.

43. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2005, -568с.

44. Марчук В. М., Ніколаєва Л. В. Основні поняття та категорії права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2001. - 144 с.

45. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навчальний посібник. –К.: Істина, 2004. -309с.

46. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – К.: А. С. К., 2001.- 352 с.

47. Основи правознавства України: Навчальний посібник. Вид. четверте, доповн. та перероблене. / Ківалов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М., Крижанівський А. Ф. – Х.: Одісей, 2004. – 368 с.

48. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. П.І. Гнатенко. –К.: Юридична книга, 2004. -320с.

49. Основи правознавства: навчальний посібник / Під загальною редакцією В.П. Пастухова. –К.: Алерта. 2005. -377с.

50. Погребной И. М. Теория права: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. – Х.; 2003. – 128 с.

51. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. – 7-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.

52. Правознавство: Навчальний посібник / За загл. ред. П.В.Мельника. – Ірпінь. 2003. – 409 с.

53. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. Видання третє, пер. та доп. – Х.: Консум, 2002. – 528 с.

54. Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Щтанько. –К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. -640с.

55. Сімейне право України: Підручник. /За ред. В.С.Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – 304с.

56. Сімейне право України: Підручник. /За загл.ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

57. Тимченко С. М. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 304 с.

58. Трудове право України: Академічний курс: Підручник. /За загл.ред. Н.М.Хуторян. – К.: А.С.К., 2004. – 608 с.

59. Трудове право України: Академічний курс: Підручник. /П.Д.Пилипенко, В.Я.Буряк, З.Я.Козак та ін. – К.: Ін Юре, 2004. – 536с.

60. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.

61. Фріс П.Л. Кримінальне право України: Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 362с.

62. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У двох томах / За загл. ред. Я. М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – 520 с., Т.2. Особлива частина. – К.: Ін Юрс, 2003. - 408 с.

63. Цивільне право України: Навчальний посібник. /За ред. Р.О.Стефанчука. – К.: Прецедент, 2004. – 448с.

64. Шпиталенко Г. А. Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навчальний посібник / За загл. ред. І. П. Лаврінчук. – К.: Каравела, 2004. – 376 с.

 

 

Методичні рекомендації

щодо підготовки до семінарських занять та написання рефератів

 

Семінар – це загальновживана назва широко застосовуваного виду занять з різноманітних навчальних дисциплін, частіше - з гуманітарних наук.

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять – опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

 

Основними завданнями семінарських занять є:

- закріплення у студентів теоретичних знань;

- оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового викладання навчального матеріалу;

- залучення їх до науки, наукових досліджень;

- прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих наукових положень і висновків;

- формування у них правового світогляду, здатності пов’язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики державно-правового будівництва в країні.

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш поширеними видами на семінарі є: розгорнута бесіда; виступи з рефератами, доповідями; диспут у формі діалогу; круглий стіл тощо.

Необхідно пам’ятати, що якість семінару насамперед залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до рубіжного контролю (заліку).

 

Деякі питання роботи на семінарі:

 

1) переважну більшість семінарських занять буде проведено у формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє виконання ними завдань самостійної роботи;

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення;

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського заняття повинен пов’язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, розглядати правові явища з позиції Конституції та чинного законодавства України, наводити приклади;

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння державною мовою, правильного вживання юридичних понять і термінів. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також умінню лаконічно і точно висловлювати свої думки;

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі у дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою позицію;

6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При цьому, викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити всім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому;

7) закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.