Здавалка
Главная | Обратная связь

Рейтингова система оцінювання знань студентаУ процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. Поточний- здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти та навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст вивчаємої теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2 Рубіжний - здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, яка охоплює матеріал тем змістового модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант контрольних завдань, що складається з трьох частин:

- перша частина – студент має дати чітке визначення правовим поняттям та термінам;

- друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей елементів понять та термінів (ознаки, функції, форми, види, структура тощо);

- третя частина – студент має оцінити юридичний факт та вибрати правильний варіант відповіді на питання.

Крім того, під час рубіжного контролю враховуються виступи на семінарських заняттях, результати науково-дослідної та самостійної роботи студента, а також виконання індивідуальних завдань викладача.

Рубіжний контроль проводиться на останній парі змістового модуля, протягом двох академічних годин. До рубіжного контролю допускаються усі студенти. Якщо студент не з’явився для проведення рубіжного контролю або не здав контрольної роботи, йому виставляється нуль балів.

Студент, який набрав протягом семестру менше 60 балів, зобов’язаний складати залік. Якщо сумарний рейтинговий показник з усіх змістових модулів навчальної дисципліни і результати рубіжного контролю з кожного змістового модуля не менше за 60 балів, то студент отримує оцінку „автоматично”, яка виставляється йому відповідно до шкали оцінювання.

Якщо семестрова оцінка за результатами сумарного рубіжного контролю не задовольняє студента, то він має право на її збільшення, складаючи семестровий залік. Проте, якщо оцінка, яка отримана студентом під час заліку менше за результати сумарного рубіжного контролю, то йому зараховується результати сумарного рубіжного контролю.

Студент допускається до складання заліку (з правом отримання максимальну кількість – 100 балів) за умов виконання усіх самостійних завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

В основі рейтингової системи використана 100-бальна шкала оцінок. Це максимальна сума балів за всі види робіт, що виконані студентом з навчальної дисципліни протягом семестру: виступи на семінарських заняттях; виконання індивідуальних завдань; підготовка рефератів, тез доповідей; виконання самостійної та контрольних робіт.

Система нарахування рейтингових балів:

- виконання завдань самостійної роботи - 5 – 30 балів

- виконання індивідуальних завдань - 5 – 30 балів

- виконання та захист реферату - 10 балів

- виступ на семінарському занятті - 3 – 5 балів

- письмова контрольна робота (5 запитань і 10 тестів – за повну правильну

відповідь на питання 6 балів, тест - 3 бали) – 60 балів

 

Шкала оцінювання:

  За шкалою ECTS   За 100- бальною шкалою За національною шкалою Визначення  
А 90-100 відмінно відмінно -відмінне вико- нання з незначною кількіс- тю помилок
В 85-89   добре     дуже добре -вище серед- нього рівня, але з деякими поширеними помилками
С 75-84 добре –в цілому правильне виконання, але з помітни- ми помилками
D 70-74   задовільно задовільно –виконання в повному обсязі, але зі знач- ною кількістю недоліків
Е 60-69 достатньо –виконання за- довільняє мінімальні кри- терії
FX 35-59 незадовільно (з можливістю повторного складання незадовільно –недостатньо: необхідно допрацювати  
  F 1-34 незадовільно (з обов’язковим повторним курсом) незадовільно –необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.