Здавалка
Главная | Обратная связь

Зміст навчальної дисципліни зі структурою знань кожного змістового модуляЗмістовий модуль І.

Тема 1. Основи теорії права

 

Місце і роль права в системі соціальних норм. Поняття соціальних норм. Види соціальних норм. Право і мораль та їх відмінні ознаки.

Основні поняття теорії права. Об’єктивне та суб’єктивне право. Ознаки права. Джерела права та його форми. Поняття та види законів і підзаконних актів.

Система права. Галузь права, інститут права, підгалузь права, норма права.

Поняття та структура норми права. Поняття гіпотези, диспозиції, санкції.

Правові відносини: поняття та структура. Суб’єкти правовідносин. Правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність. Відмінність правоздатності та дієздатності у фізичних та юридичних осіб. Об’єкти правовідносин та їх види. Зміст правовідносин. Суб’єктивне право та юридичні обов’язки. Поняття юридичних фактів та їх види.

Поняття, ознаки і види правомірної поведінки. Правопорушення: поняття та види. Склад правопорушення та його ознаки. Поняття і основні ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстави притягнення і звільнення від юридичної відповідальності.

 

Питання, які виносяться на семінарські заняття

 

1. Місце і роль права в системі соціальних норм. Право і мораль.

2. Основні поняття теорії права.

3. Правомірна поведінка.

4. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види.

 

 

Теми рефератів для презентації на семінарах

 

1. Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами.

2. Система права і система законодавства: співвідношення і

взаємозв’язок.

3. Норми права: поняття, структура, види.

4. Склад і зміст правовідносин.

  1. Види правомірної поведінки.
  2. Види і причини правопорушень.
  3. Позитивна і ретроспективна юридична відповідальність.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Завдання 1. Назвати та охарактеризувати основні види соціальних норм.

Завдання 2. Скласти схему розподілу нормативно-правових актів на закони та підзаконні акти і їх види.

Завдання 3. Назвати та охарактеризувати структурні елементи системи права та системи законодавства.

Завдання 4. Використовуючи чинне законодавство розкрити структуру норми права.

Завдання 5. Назвати та охарактеризувати види правомірної поведінки.

Завдання 6. Скласти схему основних ознак правопорушення.

Завдання 7. Скласти схему видів юридичної відповідальності.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що відрізняє правові норми від норм моралі?

2. У чому полягає сутність та зміст права?

3. Як Ви розумієте поняття „джерела права”?

4. Як співвідносяться між собою такі поняття, як „галузь права”, „підгалузь права”, „інститут права”?

5. Як Ви розумієте поняття і ознаки норм права?

6. Назвіть ознаки та види нормативно-правових актів.

7. Що таке „гіпотеза”?

8. Що таке „диспозиція”?

9. Що таке „санкція”?

10. Визначить поняття та види суб’єктів і об’єктів правовідносин.

11. Назвіть ознаки правопорушення.

12. Дайте характеристику основних причин правопорушень і поясніть, в чому вони полягають?

13.Чим відрізняються злочини від проступків?

14.Які Ви знаєте види проступків?

15.Як Ви розумієте поняття „склад правопорушення”?

16.Розкрийте поняття юридичної відповідальності.

17.Які види юридичної відповідальності Ви знаєте?

 

Література: 1,29,32,33,34,35,36,40,41,44,45,46,48,49,50,51,52,53,65.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.