Здавалка
Главная | Обратная связь

ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ТА ІЛЮСТРУВАННЯ КНИГ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Людина починає формувати свій кругозір та власне сприйняття світу з дитинства. Більш за все на неї впливають етапи дошкільного виховання, де вона отримує найпростіші знання про навколишній світ та молодший шкільний вік, де закладається фундамент знань з усіх галузей та формується безпосередньо чітке уявлення дитини про те, що вона є частиною суспільства, його вагомою одиницею, яка, власне, й формує це суспільство.

Культура книги формує рівень книжкової культури малечі, її ставлення до читання, вміння повноцінно використовувати отримані знання. З дитинства книга закладає ґрунтовні основні знання, що згодом переростуть у більш конкретні й детальні. Якщо дитина використовуватиме книжки лише з високою видавничою культурою, то вона виросте не лише вимогливим читачем, але й розвиненою особистістю, яка потребуватиме подальшого розвитку за допомогою книжок.

Редактор, який спеціалізується на випуску дитячої літератури, не має можливості поспілкуватися з потенційним читачем і зрозуміти його психологію. Це є проблемою при створенні якісного видання, адже не знаючи свого реципієнта практично неможливо відтворити такий матеріал, що відповідав би його потребам, – усе зазначене вище й розкриває актуальність нашої статті.

Метою є з’ясування особливостей оформлення та ілюстрування сучасних дитячих видань.

Книги для дітей молодшого шкільного віку призначені для учнів 1 – 4 класів. Але серед цих дітей потрібно виділити дві підгрупи: школярі 1 – 2 класів, які лише оволодівають самостійним читанням, і учні 3 – 4 класів, які читають дещо побіжно.

Переважна більшість вимог, відмічені раніше і характерні для дошкільної книги, залишаються такими й для книг молодшого шкільного віку. Важливими залишаються й ігрові моменти в психології дитини, які не так активно впливають на конструкцію книги, проте зберігають своє значення для побудови ілюстрацій. Не настільки яскраво проявляються такі якості дитячої психології, як антропоморфізм і анімізм, єдність сприйняття казкового і реального світу, конкретність сприйняття, але вони залишаються важливими і впливають на творчі установки для художника, особливо під час його роботи над книгами для молодших школярів першої підгрупи.

„Дітей дошкільного та молодшого шкільного віку характеризує „рольове” ставлення до дійсності, до книги зокрема. Вони цілком перевтілюються в героїв книги, повністю віддаючись тому, що сприймають, переживаючи за персонажів, як за себе. Тому дитині особливо цікаво бачити на ілюстраціях у книзі хлоп’ят свого віку” [7].

Особливість психічного розвитку дітей цього вік полягає в практичному, дієвому характері ставлення до дійсності, вони яскраво співпереживають події, активно реагують на те, що відбувається. Тому емоційне начало має бути присутнім в ілюстраціях, в оформленні книги, хоча варто зазначити, що ця якість ілюстрацій важлива для читачів різної вікової категорії.

Емоційне ставлення до зображуваного передбачає і прагнення висловити в ілюстрації особливі й несподівані якості того, що зображується, що робить ілюстрацію жвавою, активною, дивовижною для читача-глядача. „Незвичайність” зображення пов’язується не стільки з оригінальністю, скільки з відхиленням від сформованої у свідомості читача „банальної” норми. Але перш за все самому художнику необхідно „заразитися” темою, бо, як зауважив Арістотель, „хвилює той, хто сам хвилюється”.

„Літературний текст у книгах для школярів молодших класів починає відігравати чи не найважливішу роль. У цих книгах кегль шрифту дещо зменшується (12 – 10 пт.), але він залишається в рамках найбільшої легкості читання для дітей. Рядок стає коротшим. Формати книг – від настільного до портативного виду (60 × 90/16, 70 × 90/16, 60 × 84/16, 84 × 108/32 та ін.)” [9].

Фактор обмеження обсягу книги через труднощі читання дитини в цьому віці втрачає своє значення. Тепер навпаки, молодші школярі люблять „товсті” книги, що обіцяють тривалий, багатоплановий розвиток сюжету.

В умовах збільшення питомої ваги тексту в книзі для молодших школярів ілюстрації свого головного положення не втрачають. Навпаки, зростання складності змісту книги змушує художника розкривати все різноманіття взаємозв’язків зображення і тексту як в розкритті смислової структури книги, так і в передачі емоційних станів. Усе це зумовлює і більш складне композиційне рішення образотворчого матеріалу.

Школярі молодших класів уже мають уявлення про нескладні явища життя та прості речі, тому малюнки в книгах прості, мають пізнавальне значення, переходять поступово до форм більш складного змісту, тлумачення змісту в книгах може носити частково метафоричний або символічний характер. „У цьому віці велике значення має розповідь як в ілюстраціях, так і в тексті. Ілюстрації, з одного боку, не повинні буквально розкривати зміст книги, з іншого боку, повинні доповнювати оповідь різними подробицями, деталями, яких немає в тексті” [8].

„Рольове” ставлення дитини до дійсності змушує художника прагнути до того, щоб герої книг були близькі читачам за віком, своїм прагненням та ін. Яскравим прикладом у цьому сенс є творчість художника О. Пахомова. Героями його ілюстрацій завжди були діти, він створив і розвинув новий тип ілюстрованого видання для дітей – книги про дітей для маленьких дітей.

Цікавість як необхідна умова підвищення інтересу дитини до книги може бути досягнута найрізноманітнішими засобами оформлення та ілюстрування.„Важливий, наприклад, „початок” книги – її обкладинка, титул, перші сторінки – як вони вводять у тему книги, у її емоційний настрій. При конструюванні книги художнику необхідно виразно будувати зовнішнє оформлення, зміст книги, її анотацію, тобто ті елементи, які, розкриваючи зміст, можуть зацікавити читача” [6; с. 71].

Залучити дитину, зацікавити її можна проблемною побудовою ілюстрацій, тобто такою, що незвично ставить задачу та висуває шляхи її вирішення. Це можуть бути введення в оформлення, в ілюстрації «непояснених» моментів, інтригуючи читача, використання загадкових малюнків, фотографій та ін.

Багато дитячих книг будуються за принципом загадок, використовуючи різноманітні „відгадайки”. У загадці світ відкривається несподівано та по-різному – іноді жартівливо, іноді піднесено. У „загадкових” малюнках при уважному розгляді полягає відповідь.

Книжки-загадки можуть будуватися й на основі фотокарток. Перед дитиною ці видання ставлять різні завдання: визначити, наприклад, що зображено (предмети сфотографовано в найнесподіваніших ракурсах); здогадатись, чому так відбувається (відповідь вийде з зіставлення декількох знімків) та ін. Текст, підписи до ілюстрацій у книжках-загадках ставляться в такій формі, що в самому питанні часто полягає частина відповіді, або власне „загадковість” ілюстрацій визначається текстом.

Роль кольору в оформленні та ілюструванні книг для молодших школярів дещо змінюється. „У міру дорослішання діти все менше люблю і цінують яскраві, відкриті кольори, які „прикрашають” натуру. Реалізм зображення стає все більш важливим для юних читачів. Те ж саме можна сказати й про форму зображуваних предметів” [4; с. 320].

Разом з тим, реалістичність підходу до зображуваних предметів і явищ повинна поєднуватися з творчим відношенням художника до ілюструваня книги, що розвиває в дитині фантазію, творчу ініціативу, змушує його активно включатися в роботу з книгою. Саме такий підхід характерний для кращих радянських художників, що працюють з книгою для молодших школярі (С. Алімов, Г. Макавеєва, Г. Нікольський, М. Устинов, М. Чарушин та ін..).

Сформульовані вище вимоги до оформлення та ілюстрування книг для дошкільнят та школярів початкових класів служать об’єктивними передумовами, що визначають специфіку роботи художника з книгою, є основою методики проектування книг для цієї вікової аудиторії. „Тексти книг для дітей набирають, як правило, шрифтами великих кеглів – 16, 14,12, які вимагають довгого рядка, що є не дуже зручним для повільного читання дитини на початковій стадії процесу читання. Смуга набору, „завантажена” дрібним кеглем, недопустима в дитячій книзі – читати її важко, об’єм тексту відразу психологічно відлякує реципієнта від читання. Складність засвоєння текстового матеріалу дитиною обумовлює, з одного боку, необхідність зменшення текстового обсягу книжок, з іншого – рясне ілюстрування видання. Увага дитини має залучатися до кожного кроку розповіді. Ілюстрації зазвичай невідступно слідують за текстовим блоком і нерозривно пов’язуються з ним” [3; с. 48].

При проектуванні дитячого видання продуманий вибір таких параметрів як, кегль, гарнітура, насиченість, написання шрифтів, інтерліньяж є надзвичайно важливим – як з боку функціонального, так і з боку естетичного. Дитина, що лише починає опановувати науку читання, що читає поволі і невпевнено, не повинна мати труднощі з розрізненням окремих шрифтових знаків. Тому у виданнях для читачів-початківців доцільно використовувати такі гарнітури шрифтів, які завдяки своїм графічним ознакам – стилю, ритму, пропорціям – робили б текст максимально читабельним. Малюк не повинен зустрічати труднощі в розпізнаванні літер або їх розташуванні.

„Важливим моментом у виборі гарнітурі шрифту є спосіб написання літер. Не завжди виправданим у виданнях для дітей є використання в основному тексті заголовкового чи капітельного шрифту. Не слід зневажати й насиченістю гарнітури, бо надмірне використання жирного та напівжирного графічного оформлення. У дитячих виданнях будь-які виділення чітко встановлюються стандартом. Так, у виданнях для дітей до 10 років, частина тексту може бути виокремлена шрифтом іншого накреслення вічка, рисованим шрифтом, фарбами інших кольорів. Найчастіше це – напівжирне накреслення шрифту основного тексту, або курсивного накреслення основного тексту зі збільшенням кеглю на 2 п. Висота літер рисованого шрифту у виданні для дітей до 5 років не може бути меншою за 20 п. зі збільшенням інтерліньяжу до 6 п.” [5; с. 81].

Декоративні, графічні чи мальовані гарнітури у виданнях для дітей до 5 років мають бути великого розміру – не менше 16 п., до 10 років – не менше 14 п., причому для поліпшення сприйняття бажано збільшувати інтерліньяж не менше ніж на 6 п. Основний текст на кольоровому фоні або на кольорових ілюстраціях у виданнях для дітей до 5 років має бути відтворений шрифтом рубаної гарнітури світлого широкого прямого накреслення кеглем не менше 20 п. ємністю не більше 5 знаків зі збільшенням інтерліньяжу не менше 4 п., для дітей віком від 6 до 0 років – не менше 16 п. місткістю не більше 6,4 знаку зі збільшенням інтерліньяжу не менше 4 п., віком від 11 до 14 років – кеглем не менше 12 п.

Естетика дизайну в книгах для дітей не повинна бути занадто агресивною, а представники старших поколінь виявляють консерватизм у смаках, що дизайнер має враховувати.

Таким чином, обираючи шрифт для майбутнього дитячого видання, редактор повинен спільними зусиллями з автором та художнім редактором обрати найбільш сприятливу гарнітуру.

 

Література

1. Антонова С. Книга для детей : Вопросы типологии и издания [Текст] / С. Антонова – М. : Изд-во МГАП "Мир книи", 1995. – 97 с. 2. Вернигора О.Книжкові видання для найменших читачів: проблеми і перспективи / О. Вернигора [Електронний режим]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2288 3. Огар Е.Критерії видавничої оцінки видань для наймолодших [Текст] / Е. Огар // Квалілогія книги : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : УАД, 1998. – С. 47–51.4. Павелкін Р., Цигипало О.Дитяча психологія [Текст] / Р. Павелкін. – К. : Академвидав, 2008. – 432 с.5. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи [Текст] / З. Партико – Львів. : Афіша, 2001. – 386 с. 6. Рукопись,художественный редактор, книга : Опыт художественного редактирования изданий / Сост. Е. Б. Адамов. – М. : Книга, 1985. 41. 7. Скорікова Д.Психологічний аспект тексту / Д. Скорікова [Електронний режим]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index. php?act=article&article=1992 8. Шевченко В.Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні / В. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1323 9. Шевченко В.Художньо-технічне оформлення видань різних видів / В. Шевченко [Електронний режим]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1815 10. Шевченко Н.Гендерна концептосфера дитячої книжки: від традиції до сучасності / Н. Шевченко [Електронний режим]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1809

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.