Здавалка
Главная | Обратная связь

Кондратьєва М. В. Книжкові соціальні мережі США та Західної Європи як засіб популяризації читання та поширення видавничої продукціїУ статті охарактеризовано провідні інтернет-спільноти США та Західної Європи, присвячені книжковій тематиці, виокремлено основні риси книжкових соціальних мереж і окреслено нові можливості, які вони відкривають авторам, видавцям та книгорозповсюджувачам.

Ключові слова: книжковий ринок, соціальні мережі, інтернет-спільноти,книжкова дитрибуція.

 

Кондратьева М. В. Книжные социальные сети США и Западной Европы как средство популяризации чтения и распространения издательской продукции

В статье охарактеризировано основные западные интернет-сообщества США и Западной Европы, посвященные книжной тематике, определены главные черты книжных социальных сетей и очерчены новые возможности, которые они открывают для авторов, издателей и книгораспространителей.

Ключевые слова: книжный рынок, социальные сети, интернет-сообщества, книжная дистрибуция.

 

Kondrаtieva M. Social book networks of the USA and Western Europe as a way to promote reading and improve books distribution

The article explores the essence of the main western internet-communities of USA and Western Europe, devoted to books, discovers the main features of social book networks and defines new opportunities that they open for authors, publishers and booksellers.

Key words: publishing market, social networks, internet-communities, book distribution.

 

УДК [655.3.066.13:7.012]-055.1

К. С. Лешукова

ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЗАКОНІВ
У ПЕРІОДИЧНОМУ ВИДАННІ

(НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ)

Композиція у будь-якому виданні відіграє вирішальну роль. Адже від того наскільки правильно вона буде розроблена залежатиме зручність користування виданням, легкість сприйняття інформації тощо. У різних видах журналів композиція має свої особливості. Тематичний напрям, гендерний аспект, читацька аудиторія – все це впливає на використання композиційних елементів. Щоб правильно їх розташовувати у виданні, необхідно володіти законами композиції. Головне завдання технічного редактора або макетувальника зробити видання легким для сприйняття, зручним для користування та уніфікованим. Для цього спеціалісти, які займаються оформленням зовнішнього вигляду журналу, повинні знати специфіку композиційно-графічних вимог у різних видах и типах журналів. Цим і зумовлена актуальністьобраного дослідження.

На сьогоднішній день в Україні не видаються журнали для чоловіків інформативного характеру, за винятком спеціалізованих. Це можуть бути видання про рибалку, мисливство, футбол та інші вузько тематичні журнальні видання. А відтак особливості композиції чоловічого журналу ще малодосліджені. Саме у цьому полягає новизна роботи.

Мета роботи – з`ясування особливостей застосування законів композиції у друкованому журналі для чоловіків. Мета роботи передбачає розв’язання ряду завдань, а саме:

з'ясувати сутність такого поняття, як композиція;

охарактеризувати закони композиції;

виявити особливості композиції інформативного журнального видання для чоловіків.

Об’єктом дослідження став проект друкованого журнального видання для чоловіків, а предметом – його композиційно-графічна модель.

Теоретико-методологічні основи роботи. Дослідженнями на тему композиції та архітектоніки друкованих періодичних видань широко займаються такі вчені як: В. Шевченко „Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів)” [1], „Складники мови архітектоніки газетно-журнального видання” [2]., О. Буковецька „Дизайн тексту: шрифт, ефекти, колір” [3], С. Гавенко та С. Ярема „Оздоблення друкованої продукції” [4]. На сьогоднішній день видавнича справа почала стрімко розвиватися це зумовило появу наукової літератури, на яку можна орієнтуватися при виконанні певних видавничих робіт.

Вважаємо за потрібне спочатку визначитися з термінами журнального видання та композиції, оскільки починати дослідження треба з розуміння головних визначень. Отже, журнальне видання – це блок закріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу переважно великого формату, зазвичай у повнокольоровій обкладинці або палітурці [5]. Композиція – це візуальна організація текстових та графічних елементів, що робить видання цілісним [6]. Композиція присутня у будь-якому виданні: газеті, журналі, книзі, буклеті тощо. Але не обов’язково повинна бути композиція видання, є таке поняття, як композиція твору. У якому б сенсі не використовувався цей термін, він позначає якісну організацію та структуризацію твору або видання.

Композиція робить твір цільним, виразним і гармонійним, задає тон всьому творінню, формує єдиний композиційний простір. Слід звертати увагу на логіку композиції, наявність смислового та образотворчого центрів. Необхідно також мати основну ідею твору, порядок читацького сприйняття. Увага повинна фіксуватися в певних місцях, щоб читач виділяв головне, знаходив взаємозв'язок між окремими частинами.

Аби зробити видання композиційно зручним художній редактор або макетувальник (це залежить від політики редакції чи видавництва) повинен дотримуватися певних законів композиції. Їх існує декілька: закон пропорції, закон контрасту, закон рівноваги, закон ритму та закон гармонії [6]. Розглянемо кожен окремо.

Закон пропорції. Згідно цього закону найкраще всього виглядає матеріал, заверстаний за принципом „золотого перетину” (пропорція – 1:1,62). Закон контрасту говорить про те, що оформлювальні елементи, які знаходяться поруч, повинні оформлюватися контрастно. Це, у першу чергу, стосується назв рубрик, заголовків і підзаголовків. Цей закон потрібно використовувати при чергуванні тексту та ілюстрацій. Закон рівноваги наголошує на рівномірному розташуванні матеріалу на журнальних сторінках. Тобто не допускаються „заважкі” сторінки та навпаки напівпусті. Мається на увазі, що не можна розміщувати великі неструктуровані текстові матеріали, багато ілюстрацій та навпаки малі замітки та світлі фотографії. Закон ритму проявляється у чергуванні та повторенні однорідних частин художнього оформлення. Тобто чергуванні рядків, колонок, сторінок тощо. Цей закон повністю стосується художнього оформлення. Думка, що використання уніфікованої системи художніх елементів призведе до однотипності та одноманітності видання або зробить його нудним, є хибною. Видання, оформлене в єдиному стилі, навпаки більш комфортне для читача. Дотримуючись закону гармонії, необхідно пам’ятати, що всі художні оформлювальні елементи повинні гармоніювати один з одним. Тобто в оформленні журнального видання треба завжди дотримуватися єдиного стилю [6]. Для професійного оформлення журнальних сторінок необхідно дотримуватися всіх 5 законів композиційного творення.

При розробці проекту друкованого журналу для чоловіків урахуємо всі закони композиції, адже дотримання їх, є головною складовою у побудові журнального видання. Так закон контрасту буде виражатися у заголовках більшого кеглю та жирного креслення. Колір заголовків залежатиме від рубрики та ілюстрації, обраної до певної статті. „Помітну роль у графічній композиції відіграє колір. Він справляє великий емоційний та естетичний уплив. Колір – сильний засіб виділення, функціонального акцентування матеріалів. Кольорові плями на чорно-білій сторінці першими привертають до себе увагу читачів. Тому він потребує обачливого, глибоко продуманого підходу до його використання в журналах” [7]. Саме кольором у проекті чоловічого журнального видання будуть виділятися найважливіші моменти.

Крім забарвлення, увагу читача можна привернути правильно підібраними ілюстраціями. „Ілюстрації відіграють значну роль у конструюванні сторінки, виступаючи в композиційній єдності з іншими елементами. З їх допомогою видання набуває вигляду довершеності, гармонійного цілого. Однак привабливість може знизитися, якщо ілюстрації будуть неякісними. Саме тому художні та технічні редактори повинні бути професіоналами не лише з питань розташування матеріалів, а й визначення їх якості” [8, с. 40]. Отже, мало якісно тематично підібрати ілюстрацію, ще необхідно перевірити її якість та розмістити у „правильному” місці.

При підборі ілюстративного матеріалу журналіст або художній редактор повинні розуміти важливість функцій, які виконують ці матеріали. „Ілюстрація – один з головних елементів, які створюють образ журналу, прикрашають його, формують вид і тип періодичного видання. У журналах трапляються ілюстрації найрізноманітніших видів. Найчастіше на журнальних сторінках друкують фотознімки. Тематика фотоілюстрацій різноманітна й охоплює всі межі людської фантазії. Фотоілюстрації повинні бути оперативними, точно відображати сьогодення і сучасний світ. Інколи фото заміняє статтю чи значно скорочує її розмір. Текст і фотознімок повинні бути цілісними. Ці два компоненти сукупно розкривають одну і ту ж тему. Світлини посилюють уплив текстових матеріалів, але не мають значення самостійних матеріалів” [7].

Створення сторінок з рівномірним наповненням їх текстовими та ілюстративним матеріалами. Тобто статті будуть структуровані та приблизно однакового розміру, а ілюстрації будуть доповнювати текстовий матеріал, але не обтяжувати. Саме у цьому полягає дотримання закону рівноваги.

„Елементи оформлення журналу мають визначатися естетичними вимогами. Повинна існувати його єдність, що створює журналу певний образ відповідно до призначення. Правильне використання шрифту дає можливість донести повідомлення до читача, якому воно адресоване, робить процес читання цікавим і зручним. Шрифт як заголовного тексту, так і основного повинен бути легким для читання” [7].

Що стосується художніх засобів художнього оформлення, то вони протягом усього видання будуть застосовані однакові, тобто в єдиному стилі. Назва журналу, назви рубрик, колонцифри та заголовки до статей будуть однієї гарнітури. Підкладка під колонцифри однакова на всіх сторінках. Підкладка під назви рубрик та у змісті також виконані в єдиному стилі. Уніфікованість усіх художніх засобів та розташування їх у визначеному місці є результатом дотримання законів ритму та гармонії.

„Постійність композиційних елементів і засобів сприяє збереженню індивідуального стилю оформлення – одного з найважливіших компонентів обличчя видання” [7]. Слід наголосити на тому, що уніфікованість – це не означає, що верстка буде однією для всіх сторінок, як за шаблоном. У журнальному виданні, як і в будь-якому іншому, існують постійні елементи, які повинні завжди знаходитися в одному місці протягом усього видання.

Отже, щоб забезпечити правильне застосування та розташування оформлювальних та текстових елементів у журнальних виданнях, необхідно дотримуватися композиційних законів. Тільки їх дотримання зробить видання комфортним та зручним для реципієнтів. Такі закони повинні дотримуватися в усіх типах видань, незалежно від того журнал це чи підручник. Стосовно інформативного друкованого журнального видання для чоловіків, то у ньому повинні бути чітко розмежовані постійні та змінні композиційні елементи. Постійні: назви рубрик, заголовки, колонцифри, підкладки, декоративні елементи, лінійки тощо. Вони повинні бути виконані в єдиному стилі протягом усього видання. У журналі для чоловіків не повинно бути зайвих, непотрібних ілюстрацій тільки ті, які допомагають розкривати текстовий матеріал.

Література

1. Шевченко В. Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів) : автореф. дисс. ... канд. филол. наук [Текст] / В. Шевченко. – К., 2002. – 19 с. 2. Шевченко В.Е. Складники мови архітектоніки газетно-журнального видання [Текст] / В. Е. Шевченко // Стиль і текст. – Вип. 1. – К.: Інститут журналістики. – 2000. – С. 188-193. 3. Буковецька О. А. Дизайн тексту: шрифт, ефекти, колір [Текст] / О. А. Буковецька. – М. : ДМК, 2000. – 304 с. 4 .Гавенко С. Ф., Ярема С. М. Оздоблення друкованої продукції [Текст] / С. Ф. Гавенко, С. М. Ярема. – К. : УкрНДІСВД, 2000. – 180 с. 5. Карпенко В. Преса і незалежність: практика медіа політики 1988-1998 рр.: навч. посібник [Текст] / В. Карпенко. – К. : Ін-т журн-ки КНУ ім.Т.Шевченка, 2003. – 356 с. 6. Карамашева Е. Создание индивидуального облика издания [Текст] / Е. Камашева / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mediasource.narod.ru/io11.pdf 7. Мамалигіна Я. В. Концепція журналів світоглядного спрямування та їх комунікативна структура [Текст] / Я. В. Мамалигіна / [Електронний ресурс] // Наукові записки інституту журналістики. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2017 8. Сава В. І. Художньо-технічне оформлення книги [Текст] / В. І. Сава – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 148 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.