Здавалка
Главная | Обратная связь

Вплив інтеграційних процесів на формування ринків товарів, послуг і капіталуУ поняття загальних ринків входять ринки факторів виробниц­тва, споживчих товарів і позичкового капіталу, що є в обігу в торгівлі, фінансово-кредитній системі, на ринках цінних паперів і капіталу.

Передумовами існування сучасного світового ринку завжди є міжнародний поділ праці і взаємовигідність обміну. Для того, щоби країна могла торгувати на світовому ринку, вона мусить мати експортні ресурси, тобто запаси конкурентоспроможних товарів і послуг, що мають попит на світовому ринку, валютні чи інші за­соби оплати імпорту, а також розвинуту зовнішньоторговельну інфраструктуру: транспортні засоби, складські приміщення, засо­би зв'язку та інші компоненти, необхідні для забезпечення проце­су товарообороту.

Два зустрічні потоки товарів і послуг утворюють експорт і імпорт кожної країни. Експорт — це продаж і вивезення товарів за кордон, імпорт — купівля і ввезення товарів із-за кордону. Різни­ця вартісних оцінок експорту й імпорту утворює торговельне саль­до, а сума цих оцінок— зовнішньоторговельний оборот. На світо­вому ринку, як і на будь-якомуіншому, формуються попит і про­позиція, підтримується намір до ринкової рівноваги.

Рівень участі тієї чи іншої країни у формуванні світових ринків товарів і послуг, праці і капіталу визначається деякими показни­ками, зокрема:

^ коефіцієнтом відносної експортної спеціалізації Есп:

Есп = Ек /Ес

де Ек — частка товару в експорті країни; Ес — частка аналогіч­них товарів у світовому експорті.

Коефіцієнт Е дає можливість визначити коло галузей, що ви­значають рівень спеціалізації даної країни. Якщо Есп > 1, то галузь-виробник можна віднести міжнародно спеціалізованої;

експортною квотою Екв, що показує рівень відкритості еко­номіки країни для зовнішньоекономічних відносин і розраховуєть­ся так:

Екв = Е / ВВП

де Е — вартість експорту; ВВП — валовий внутрішній продукт (або ВНП— валовий національний продукт).

Аналітичні розрахунки показують, що піднесення рівня експорт­ної квоти свідчить про розширення участі даної країни в міжна­родному поділі праці.

Рівень розвитку країни відображає також показник результатів виробництва валового внутрішнього продукту (ВВП).Він розра­ховується за доходами, витратами і виробництвом продукції в єдиній валюті за поточними або незмінними курсами.

Переорієнтація міждержавного товарообміну впливає на рівень і динаміку ВВП та його складові частини. Параметри цього впли­ву визначаються з рівняння, що описує розподіл ВВП: ВВП = С + Б + К + Е-І,

де С— споживання домашніх господарств; Б— споживчі доходи (видатки) Державного бюджету; К— національні інвестиції; Е — експорт; І— імпорт.

Порівняння результатів розрахунків за цією рівністю показує, що зовнішньоторговельний обмін може збільшувати чи зменшу­вати величину ВВП. Рівень і структура ВВП певною мірою фор­мують і різні види попиту не лише на експортну й імпортну скла­дові, а й на товари масового споживання, платні послуги населен­ню, інвестиції в основний капітал, а також на продукцію виробни­чо-технічного й технологічного призначення.

Ринок успішно функціонує там, де пропорційно розвиваються усі його інститути та інструменти, тобто банківсько-кредитна сфе­ра, фінансовий сектор, грошовий і фондовий ринки. їхній рівень повинен відповідати потребам розвитку ринкових відносин, пропорціям попиту і пропозиції на ринках товарів, праці і капіталу.

Розвиток інтеграційних процесів завжди випливає на підтрим­ку таких форм інвестиційної діяльності, які забезпечують:

> по-перше, зростання експорту товарів і послуг в інші країни;

> по-друге, стабільний імпорт дефіцитних товарів і послуг пе­реважно тих видів, що їх не виробляють на вітчизняних підприєм­ствах;

> по-третє, підвищення конкурентоспроможності виробничо­го, технологічного і наукового потенціалу, у тому числі за раху­нок кооперації із зарубіжними партнерами, створення спільних під­приємств і транснаціональних компаній.

Такі інвестиційні заходи, якщо їх здійснювати на взаємовигідній основі, дають змогу збільшувати міждержавний товарообіг і ста­білізувати зростання ВВП.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.