Здавалка
Главная | Обратная связь

Міжнародна підтримка ринкових перетворень в УкраїніОдним із головних досягнень світової економіки на сучасному етапі є посилення взаємозв'язку інтеграції, інвестицій, виробниц­тва і торгівлі. Між країнами світу встановлено зв'язки не лише щодо імпорту та експорту товарів, а й щодо їх виробництва.

Розвиток відносинз ЄС у тривалій перспективі з огляду на геополітичний, геоекономічний та історичнийєвропейський статус України має бути одним із пріоритетівїї зовнішньоекономічної політики. Зовнішньоекономічнівідносини України з ЄС повинні передбачати забезпечення інтеграції вітчизняного господарства в загальноєвропейський економічний простір.

Україна може прискорити економічне зростання завдяки міжнародній торгівлі. Для належного її розвитку вона має потуж­ну промислову базу, висококваліфіковані науково-технічні кад­ри, її порівняльну перевагу слід формувати у промисловому ви­робництві, оснащеному найновішими технологіями.

Кредитно-інвестиційна підтримка України. Входження України до світового господарства, інтеграція з країнами Європи нереаль­на без належної фінансової підтримки приватних і державних кре­диторів ринкових країн. їхня допомога стимулюватиме і приско­рить необхідні ринкові перетворення, тому важливо створити спри­ятливі умови для залученнянових чужоземних інвестицій, зокре­ма забезпечиш ваговітемпи здійснення реформ.

Фінансова допомога одних країн іншим зумовлена:

гуманітарнимимаркуваннями країн-донорів. У більшості роз­винутих державсвітудіють програми допомоги біднішим краї­нам, зокрема тим ,що стали на шлях економічних реформ;

стратегічним фактором; країна, що опинилася у глибокій економічній кризи,становить серйозну загрозу не лише для своїх сусідів, а й для світу.

Джерелом офіційні її фінансової підтримки є допомога, що надходить від окремихурядів розвинутих країн у двох формах:

1) прямі кредити і безвідплатні позики урядам країн-реципієнтів для розв'я­зання гуманітарнихі економічних проблем;

2) кредити компаніям цих країн цих країн для придбанняу країни-донора промислового обладнання та інших товарів (американський Експортно-імпортний банк, що є державами установою, здійснює саме таку діяльність). Отже, ці кредити є взаємовигідними.

Навітьза сприятливих обставин Україні знадобиться ще бага­то часу для переходу до ринку. З огляду на це розвинутим краї­нам, зацікавленим в успіху демократичних та економічних пере­творень в Україні, доцільно було б реорганізувати свою програму допомоги. Вона в ідеалі мала б надаватися за двома напрямами.

Перший напрям — підтримка Державного бюджету України за рахунок безвідплатних кредитів та перегляду боргових умов. Нині Україна має значний бюджетний дефіцит. Навіть за скорочення

видатків і підвищення ефективності оподаткування державний бюджет, найімовірніше, ще тривалий час не буде збалансований.

Без міжнародної фінансової допомоги бюджетний дефіцит від­шкодовуватиметься насамперед за рахунок кредитів НБУ. Відпо­відно він, як і раніше, живитиме інфляцію, що породжує суспільну нестабільність і невизначеність. Якщо уряд матиме змогу покри­ти дефіцит бюджету не за рахунок зростання маси грошей, а за рахунок міжнародних кредитів, бюджетний дефіцит не зникне, од­нак знизиться рівень інфляції і відповідно зростуть економічна та політична стабільність.

Другий напрям — безвідплатні кредити українським підприєм­ствам, передусім приватним, що сприятиме зростанню обсягів виробництва у споживчих галузях промисловості та сфері послуг.

Така програма чужоземної допомоги матиме успіх лише за умо­ви, що Україна не зійде з курсу ринкових реформ, і уряд визнача­тиме та обговорюватиме шляхи найвигіднішого використання цієї допомоги зі своїми західними партнерами.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.