Здавалка
Главная | Обратная связь

Передумови і шляхи міжнародної економічної інтеграціїСвітова економіка розвивається на основі об'єктивних еконо­мічних законів (законів товаровиробництва і законів товарообмі­ну), що визначають її загальні риси: стимулювання виробництва та якості продукції; конкуренція на товарних ринках; вивезення капіталів; концентрація виробництва тощо.

Основними принципами розвитку світової економіки є ефек­тивність виробництва товарів (робіт і послуг) і гуманізація суспіль­них відносин.

З відновленням незалежності Україна проводить курс на посту­пове зближення з європейським і світовим співтовариством, на входження до світової економічної системи ринкового типу. Од­нак інтеграція України в систему світогосподарських зв'язків є складна. Це пояснюється тим, що, по-перше, країни з економікою ринкового типу розвивалися на основі приватної власності, ство­рили відповідно до своїх потреб національне самодостатні госпо­дарські механізми, встановили і збалансували зв'язки з іншими країнами. По-друге, господарство України, сформоване на основі суспільної власності, було практично відірване від економіки рин­кових країн, мало відповідний механізм управління, виробництва і розподілу. З огляду на це інтегрування економіки України у си­стему світової економіки потребує певного часу й переорієнтації відповідно до вимог, що випливають з передумов такої інтеграції.

Ці передумови поділяють на:

політико-правові,

економічні,

соціально-культурні,

інфраструктурні.

Політико-правові передумови.Для скорішої інтеграції України в систему світової економіки необхідні політико-правові переду­мови всередині країни і відповідне ставлення світового співтовариства. Такими передумовами є:

політичне визнання України. Відновлення Україною полі­тичної незалежності знайшло підтримку світовоїгромадськості. Це дає змогу Україні здійснювати свою зовнішню політику задля взаємного розвитку на основі партнерства і співробітництва з іншими країнами;

забезпечення територіальної цілісності й створення адек­ватної системи національної безпеки. У Конституції України за­писано, що територія України є недоторканна і неподільна. Вод­ночас уряд України повинен здійснювати політику недоторкан­ності кордонів усіх інших країн світу, не мати територіальних претензій до своїх сусідів і не визнавати територіальних претензій з їхнього боку;

побудова демократичної держави.Світогосподарські зв'яз­ки розвиваються на демократичних засадах, на засадах свободи підприємництва, переміщення капіталів, усіх видів ресурсів. Такі цінності можливі лише в демократичному суспільстві, яке формує демократична держава. Україна проголосила побудову демок­ратичної держави і поступово демократизує усі сфери суспіль­ного життя;

незаперечне виконання міжнародних зобов'язань, зокрема у царині прав і свобод людини. Економічні інтеграційні процеси відбу­ваються на основі взаємовигідних інтересів у розвитку національ­них економік. Ефективне функціонування національної економіки можливе за умови забезпечення вільного підприємництва, прав і свобод кожної людини;

безпосередня участь у регіональних і глобальних політичних процесах. Економічна інтеграція тісно пов'язана з регіональними і глобальними політичними процесами. Участь у них зближує полі­тичні погляди учасників на розв'язання економічних проблем, інте­грацію;

розроблення відповідного законодавства і вироблення ефек­тивних механізмів та інструментарію його дотримання. Чима­лу роль у пожвавленні інтеграційних процесів відіграє законодав­ство, що посилює чи послаблює як внутрішні, так і зовнішні зв'яз­ки національної економіки. Ухвалені національні законодавчі акти повинні сприяти співробітництву країн, що вступають у міжнаціональні господарські зв'язки, забезпечувати вільне пере­міщення капіталів, товарів між: країнами. Механізм дотримання цих законів має бути простий і ефективний щодо реалізації господарських відносин, забезпечувати швидкий рух усіх видів ре­сурсів і реалізацію взаємовигідних інтересів партнерів.

 

Економічні передумови.Входження України до системи світо­вої економіки потребує докорінного реформування господарської системи — надання їй економічних рис, характерних для інтегро­ваних у світову систему національних економік. Цей процес склад­ний і тривалий, позаяк охоплює реорганізацію відносин власності, структури виробництва, системи розподілу, створення ринкової інфраструктури та ін. Реалізація цих завдань можлива за:

забезпечення економічної та інституційної підтримкинаціо­нального суверенітету.Передбачає формування самодостатньої економічноїсистеми, що функціонує для потреб усього суспіль­ства;

оцінки економічного потенціалу і визначення напрямів струк­турної перебудови. Є однією з найважливіших передумов, яка виз­начає предмет входження України до системи світової економі­ки, готовність господарської системи до залучення у міжгоспо­дарські зв'язки, напрями структурної перебудови виробництва;

розроблення і забезпечення реалізації обґрунтованої програ­ми переходу до ринкових відносин з пріоритетом роздержавлення і приватизації, соціального захисту населення. Національні еконо­міки країн, що входять до світової економічної системи, сформо­вані як господарства ринкового типу. Міжнаціональні, абосвітові, господарські зв'язки також: побудовані на засадах ринко­вих відносин. Тому інтеграція української економіки у світову си­стему передбачає здійснення політики ринкових реформ пере­ходу від жорсткого державного управління господарством до вільного підприємництва суб'єктів виробництва, до лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків виробників та ін.;

оцінка експортного потенціалу, вироблення експортно-імпор­тної стратегії та адекватного механізму регулювання зовнішньо­економічної діяльності. Неабияке значення для такої діяльності має експортний потенціал країни система виробництв у націо­нальній економіці, продукція чи послуги яких є предметом експорту;

стабілізації національної грошової одиниці та її включення досистеми міжнародних розрахунків. Своєю чергою, національна гро­шова одиниця може зміцніти лише за високоефективної національ­ної економіки, в якій мають бути зацікавлені держава й окремі виробники;

розв'язання проблеми зовнішньої заборгованості і розподілуактивів колишнього СРСР переговорним чином. Відсутність зовнішніх боргів прискорює розвиток економічних і соціальних про­цесів усередині країни, сприяє міжнародному співробітництву, а наявність заборгованості навпаки ускладнює участь країн у світогосподарських зв'язках через її неплатоспроможність.

Соціально-культурні передумови.Престиж країни на світових ринках залежить не лише від політики держави, а й від внеску в розвиток країни конкретних виробників,культурно-мистецьких

діячів, спортсменів, науковців, представників національних мен­шин тощо. З огляду на це в Україні треба забезпечити такі соціально-культурні передумови:

формування почуття національної гідності, створення умов для соціально-культурної життєздатності національних меншин України. За роки незалежності ще до кінця не подолано рабську психологію у частини населення, успадковану від колишнього СРСР. Економічна кризапороджує вагання і невпевненість у май­бутньому. Томуце завдання є одним із найважливіших;

> створення сучасної, зорієнтованої на світові пріоритети системи народної освіти. Система освіти в Україні потребує змін у руслі вимог економіки та інших відносин усередині країни і в си­стемі світового господарства. Такі зміни пов'язані з удосконален­ням навчальних планів і програм, методів навчання, забезпечення сучасними технічнимизасобами, обміну досвідом організації на­вчання з розвинутими країнами;

> розвиток контактів з українцями, які проживають за межами України. Діаспора України це приблизно 10 млн. осіб. Одним із важливих напрямів розширення й поглиблення зв'язків із зарубіж­ними українцями є сфера національно-культурного розвитку. Пер­шочергового значення набуває також: створення у прикордонних районах України (зокрема в південних та західних областях) вільних економічних зон, взаємовигідне використання для органі­зації таких зон досвіду і ресурсів зарубіжнихукраїнців вихідців із цих регіонів.

Інфраструктури передумови.Для розвитку національної еко­номіки та її входження до світової економічної системи недостат­ньо відповідного виробничого потенціалу. Треба мати виробничу та соціальну інфраструктури, які відповідали б світовому рівневі. Отже,розвиток світогосподарських зв'язків передбачає забезпе­чення таких інфраструктурних передумов:

О удосконалення транспортних комунікацій (морських, назем­них, повітряних) для нормальної життєдіяльності суверенної дер­жави. До також: комунікацій належать національні авіакомпанії, флот, транспортні корпорації, сервісне обслуговування транспорт­них перевезень та ін. В Україні транспортні комунікації достатньо розвинуті, але потребують підвищення їхньої якості, зокрема утримання у належному стані транспортних засобів, забезпе­чення вищого рівня сервісного обслуговування тощо;

^розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних систем з їх включенням до міжнародних систем. Важливе значення для роз­витку системи світогосподарських зв'язків має інформаційне за­безпечення.

Сучасна інформатика — це складні технологічні засоби, їхня широка мережа, яка потребує високої мобільності самої інформації, професіоналізму спеціалістів з інформаційної справи, об'єктивності інформації та ін. Україна, хоч і повільно, розвиває свою систему інформації, вводить її до міжнародних інформаційних систем. У перші роки незалежності Україна практично не була інтегрована в міжнародні економічні організації, залишилася сам на сам з тяж­кими наслідками економічної кризи, значною мірою успадкованої від колишньої командно-адміністративної системи господарювання.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.