Здавалка
Главная | Обратная связь

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ І ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

Дисципліна «Національна економіка» належить до циклу нормативних дисциплін загальноекономічної підготовки. Вона обґрунтовує теоретичні і прикладні аспекти формування та функціонування національної економіки.

Предмет дисципліни «Національна економіка»: сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси національної економіки та її специфіку функціонування.

Мета дисципліни «Національна економіка»: вивчення закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Завдання дисципліни «Національна економіка»: розкрити загальне та особливе в національній економічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство.

Дисципліна «Національна економіка» базується на дисциплінах «Політекономія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Регіональна економіка» і забезпечує вивчення дисциплін: економіка підприємства, економіка праці і соціально-трудових відносин, міжнародна економіка, фінанси.

За підсумками вивчення курсу національної економіки студент повинен

знати:

- основні поняття і категорії національної економіки та її базисні інститути;

- економічний потенціал України;

- структуру національної економіки України та напрямки її перебудови;

- принципи ефективного господарювання на національному рівні;

- принципи, цілі і методи національної економічної політики;

- національні особливості розвитку ринкових відносин;

- національні пріоритети міжнародної економічної діяльності;

- принципи сталого розвитку національної економіки,

вміти:

- працювати зі статистичними та аналітичними матеріалами;

- аналізувати економічну ситуацію та стан соціально-економічного розвитку в країні.

Для засвоєння тем дисципліни необхідно актуалізувати в обсязі шкільного курсу географії інформацію з наявності та розміщення по території України природних ресурсів, зокрема, корисних копалин, ґрунтових, агрокліматичних та гідрологічних ресурсів.

Статистична інформація подана за 2005-2009 роки на підставі даних «Статистичного щорічника України» за відповідні періоди. Для актуалізації статистичних даних необхідно використовувати це ж саме видання.

Курс національної економіки читається на протязі напівсеместру і поділений на п’ять модулів. В навчально-методичному посібнику наведено короткий виклад лекційного матеріалу по всім п’яти модулям. Кожен модуль закінчується підсумковим модульним контролем, обов’язковим до виконання студентами.

По кожному виду поточного і модульного контролю студент отримує оцінки в балах, які підсумовуються в межах модуля. Сума п’яти модульних оцінок становить підсумкову оцінку, що є підставою для отримання екзаменаційної оцінки автоматом.

В межах кожного модуля на семінарських заняттях студент повинен отримати максимально дві поточні оцінки за п’ятибальною шкалою, з них одну – за виступ на семінарі (відповідь на запитання, вирішення задачі чи ситуаційної вправи), а ще одну – за виступ на семінарі або за виконання іншого завдання під час семінарського заняття (тестування). Таким чином, максимальна сума поточних оцінок в межах модуля становить 10 балів, максимальна оцінка за модульний контроль – теж 10 балів ( для студентів заочної форми навчання максимальна оцінка за модульний контроль – 20 балів). Отже, максимальна сумарна оцінка в межах модуля складає 20 балів, максимальна підсумкова оцінка складає 100 балів.

 

Плани семінарських занять:

Семінар 1. Національна економіка: загальне та особливе

1.1 Предмет національної економіки.

1.2 Методологічні принципи національної економіки.

1.3 Основні ознаки національної економіки як єдиної економічної системи - загальне.

1.4 Характерні особливості і принципи національної економіки – особливе.

1.5 Завдання та перебіг економічних реформ в Україні в трансформаційний період.

Література: [1, 5, 6, 18]

 

Семінар 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

2.1 Формування концепції національної економіки в процесі розвитку економічної теорії.

2.2 Загальна характеристика інститутів національної економіки. Базисні інститути національної економіки.

2.3 Основні показники національної економіки. Система національних рахунків.

Література: [1, 4, 5, 6, 12]

 

Семінар 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

3.1 Класифікація економічних систем.

3.2 Сутність змішаної економіки.

3.3 Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки як основа формування базової моделі національної економіки.

Література: [4, 5, 6, 12]

 

Семінар 4. Характеристика економічного потенціалу

4.1 Визначення економічного потенціалу.

4.2 Національне багатство.

4.3 Природно-ресурсний потенціал.

4.4 Трудовий потенціал.

4.5 Науково-технічний та виробничий потенціал.

4.6 Зовнішньоекономічний потенціал.

Література: [1, 2, 5, 6, 7, 10, 11]

 

Семінар 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки

5.1 Характеристика концепції сталого розвитку.

5.2 Виміри сталого розвитку.

5.3 Принципи, показники та етапи сталого розвитку.

Література: [1, 5, 6]

 

Семінар 6. Інституціональні чинники розвитку національної економіки

6.1 Чинники переходу України до стратегії сталого розвитку.

6.2 Національні можливості забезпечення сталого розвитку.

6.3 Інноваційна модель розвитку національної економіки.

Література: [1, 5, 6]

 

Семінар 7. Державність та державне управління економікою

7.1 Сутність державного управління на сучасному етапі.

7.2 Сукупність механізмів регулювання національної економіки.

7.3 Державне регулювання економіки.

Література: [1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20]

 

Семінар 8. Державність та державне управління економікою

8.1 Бюджетне і податкове регулювання економіки.

8.2 Грошово-кредитне регулювання економіки.

8.3 Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки.

Література: [1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20]

 

Семінар 9. Демократія, економічна свобода та економічний порядок

9.1 Сутність економічної демократії.

9.2. Плюралізм форм власності.

9.3 Економічна свобода.

9.4 Економічний порядок.

Література: [1, 5, 6, 12, 18]

 

Семінар 10. Структурна перебудова національної економіки

10.1 Поняття структури національної економіки.

10.2 Структурні диспропорції національної економіки.

10.3 Напрямки структурної перебудови національної економіки.

Література: [1, 3, 5, 6, 8, 9]

 

Семінар 11. Структурна перебудова національної економіки

11.1 Промислова політика в Україні.

11.2 Аграрна політика в Україні.

11.3 Державна політика розвитку виробничої інфраструктури.

11.4 Регіональна політика.

Література: [1, 3, 5, 6, 8, 9]

 

Семінар 12. Програмування та прогнозування національної економіки

12.1 Сутність державного програмування.

12.2 Зміст і показники програм економічного і соціального розвитку.

12.3 Принципи та методи прогнозування національної економіки.

Література: [1, 3, 5, 6, 14, 15]

 

Семінар 13. Політика економічного зростання в національній економіці

13.1 Економічне зростання як категорія національної економіки.

13.2 Якісні та кількісні характеристики економічного зростання.

13.3 Основні показники та підходи до оцінки економічного зростання.

Література: [1, 3, 5, 6, 12]

 

Семінар 14. Політика економічного зростання в національній економіці

14.1 Типи та способи економічного зростання.

14.2 Фактори економічного зростання.

14.3 Фактори протидії економічному зростанню.

14.4 Політика економічного зростання.

Література: [1, 3, 5, 6, 12]

 

Семінар 15. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство

15.1 Національна економіка як складова світової господарської системи.

15.2 Показники відкритості національної економіки.

15.3 Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство.

Література: [1, 3, 5, 6]

 

Семінар 16. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство

16.1 Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями.

16.2 Критичний аналіз членства України в Світовій організації торгівлі.

16.3 Регіональне міжнародне співробітництво.

Література: [1, 3, 5, 6]

 

Зразки тестових завдань для модульного контролю

 

МОДУЛЬ 1

1. Національна економіка є:

а) науковою дисципліною;

б) об’єктом вивчення наукової дисципліни;

в) правильні відповіді а) і б);

г) немає правильної відповіді.

 

2. До загальних ознак національної економіки відноситься:

а) структура; б) динамічність;

в) цілісність; г) всі відповіді правильні.

 

3. До особливих ознак національної економіки відноситься:

а) структура; б) керованість;

в) ієрархічність; г) всі відповіді правильні.

 

4. Методологічний принцип історичності означає, що національна економіка повинна досліджуватись:

а) об’єктивно;

б) як єдиний господарський механізм, що складається із взаємопов’язаних елементів;

в) у розвитку;

г) через ретроспективний аналіз.

 

5. Ідеологія мінімізації державного втручання в економіку притаманна:

а) історичній школі; б) кейнсіанському напрямку;

в) неокласичному напрямку; г) немає правильної відповіді.

6. Інституційними елементами національної економіки є:

а) ринки; б) галузі;

в) фірми; г) всі відповіді правильні.

 

7. Базовою одиницею обліку СНР є:

а) сектор національної економіки; б) резидент;

в) домашнє господарство; г) всі відповіді правильні.

 

8. ВВП це:

а) сукупна вартість кінцевої продукції, виробленої за рік в межах митної території даної країни;

б) сукупна вартість кінцевої продукції, виробленої за рік факторами виробництва даної країни;

в) національний дохід;

г) немає правильної відповіді.

 

9. До складу національного багатства входять:

а) матеріальне багатство, нематеріальне багатство, природне багатство;

б) матеріальне багатство, людський капітал, природне багатство;

в) матеріальне багатство, людський капітал, інноваційний потенціал, природне багатство;

г) немає правильної відповіді.

 

10. За структурно-управлінським аспектом розвитку економіки економічні системи поділяються на:

а) ринкові і неринкові;

б) до індустріальні, індустріальні, постіндустріальні;

в) традиційні, ліберальні, демократичні;

г) різні типи в залежності від впливу природних та інституціональних чинників.

 

МОДУЛЬ 2

1. До складу національного багатства входять:

а) основний капітал та інші активи, природні та людські ресурси;

б) фінансові і нефінансові активи;

в) правильні відповіді а) і б);

г) немає правильної відповіді.

 

2. Мінерально-сировинні ресурси належать до:

а) відновних; б) невідновних;

в) зовнішніх; г) немає правильної відповіді.

 

3. Реальна вартість робочої сили складається під впливом:

а) зростання її вартості внаслідок підвищення інтенсивності праці;

б) зростання її вартості внаслідок розширення потреб працівників;

в) зниження її вартості внаслідок зростання продуктивності праці;

г) всі відповіді правильні.

 

4. Науковий потенціал країни це:

а) здатність генерувати НДДКР;

б) здатність готувати наукові кадри;

в) сукупність ресурсів і можливостей сфери науки вирішувати господарські завдання;

г) всі відповіді правильні.

 

5. Виробнича інфраструктура це:

а) сукупність виробництв певної галузі;

б) сукупність галузей, що забезпечують суспільне виробництво;

в) правильні відповіді а) і б);

г) немає правильної відповіді.

 

6. Формами зовнішньоекономічних зв’язків є:

а) спільні підприємства на території України;

б) іноземні підприємства на території України;

в) спільні підприємства за кордоном;

г) всі відповіді правильні.

 

7. Сталий розвиток полягає у досягненні:

а) балансу інтересів теперішніх і майбутніх поколінь;

б) забезпечення прогресивного розвитку соціуму та рівноваги біосфери;

в) оптимізації всіх видів діяльності людства та умов природного середовища;

г) всі відповіді правильні.

 

8. Принцип системного підходу до сталого розвитку означає:

а) врахування інтересів та характеру розвитку окремих підсистем;

б) поділ суспільної системи на соціальну, економічну та природну підсистеми;

в) поділ суспільної системи на людську, забезпечуючи та природну підсистеми;

г) всі відповіді правильні.

 

9. Сталий розвиток України можна забезпечити на основі:

а) екстенсивного типу розвитку; б) інтенсивного типу розвитку;

в) інноваційного типу розвитку; г) всі відповіді правильні.

 

10. До організаційних форм ринкової інфраструктури відносяться:

а) банківська система; б) біржі;

в) податкова система; г) всі відповіді правильні.

 

МОДУЛЬ 3

1. Головною метою ДРЕ є:

а) економічне зростання; б) зростання добробуту громадян;

в) боротьба з інфляцією; г) боротьба з безробіттям.

 

2. До адміністративних методів ДРЕ відноситься:

а) зміна ставки земельного податку;

б) становлення мінімальної заробітної плати;

в) видача ліцензій на перевезення пасажирів;

г) утворення Міністерства вугільної промисловості.

 

3. Індикативне планування – це:

а) планування обов’язкових до виконання показників діяльності державних підприємств;

б) визначення галузевих коефіцієнтів диференціації заробітної плати;

в) визначення макроекономічних орієнтирів економічного розвитку країни;

г) формування бюджету країни.

 

4. Суб’єктом фінансової політики є:

а) Міністерство фінансів;

б) Національний банк України;

в) науково-дослідний фінансовий інститут Мінекономіки;

г) фінансові корпорації.

 

5. До прямих податків відноситься:

а) ПДВ; б) акциз;

в) податок на прибуток; г) мито.

 

6. Серед інструментів грошово-кредитної політики найширше застосовується:

а) резервна політика;

б) операції на ринку цінних паперів;

в) облікова політика;

г) санкції по відношенню до комерційних банків.

 

7. Складовою фінансової безпеки країни є:

а) інвестиційна безпека; б) боргова безпека;

в) зовнішньоекономічна безпека; г) всі відповіді правильні.

 

8. До тарифних методів регулювання ЗЕД відноситься:

а) встановлення мита; б) квотування;

в) встановлення тарифної сітки; г) укладення зовнішньоекономічних угод.

 

9. До прямих методів регулювання цін відноситься:

а) встановлення граничної норми рентабельності;

б) декларування змін собівартості;

в) рентна політика;

г) немає правильної відповіді.

 

10. До місцевих податків відноситься:

а) ПДВ;

б) акциз;

в) податок на прибуток;

г) земельний податок.

 

МОДУЛЬ 4

1. Твердження про зростання питомої ваги галузей з розподілення електроенергії, газу, води в загальному обсязі виробництва стосується:

а) інституційної структури економіки;

б) галузевої структури економіки;

в) секторальної структури економіки;

г) регіональної структури економіки.

 

2. Основним інструментом державного впливу на секторальну структуру економіки є:

а) промислова політика; б) митна політика;

в) приватизаційна політика; г) фінансова політика.

 

3. Основним завданням промислової політики є:

а) нарощування потужностей базових галузей промисловості;

б) нарощування обсягів виробництва на експорт;

в) утилізація промислових відходів;

г) підвищення наукомісткості виробництва.

 

4. Важливим фактором транспортної політики України є:

а) використання вигідного географічного положення країни;

б) використання сприятливих кліматичних умов в країні;

в) використання переваг у сфері сировинних ресурсів;

г) всі відповіді правильні.

 

5. Інвестиційна політика впливає на зміну:

а) галузевої структури економіки;

б) регіональної структури економіки;

в) секторальної структури економіки;

г) всі відповіді правильні.

 

6. Головним завданням програмування є:

а) підтримка економічної рівноваги;

б) вплив на якісне перетворення економіки;

в) стимулювання розвитку економіки;

г) всі відповіді правильні.

 

7. Цільова комплексна програма є:

а) директивним документом;

б) адресним документом;

в) індикативним документом;

г) правильні відповіді а) і б).

 

8. Прогноз відрізняться від гіпотези:

а) меншим ступенем невизначеності; б) більшою достовірністю;

в) ймовірністю; г) правильні відповіді а) і б).

 

9. До класифікації прогнозів за критерієм об’єкту прогнозування відноситься:

а) галузевий прогноз;

б) науково-технічний прогноз;

в) оптимістичний прогноз;

г) нормативний прогноз.

 

10. До короткострокових відноситься прогноз:

а) на один місяць;

б) на дев’ять місяців;

в) на два роки;

г) немає правильної відповіді.

 

МОДУЛЬ 5

1. Якщо ВВП базового періоду становить 1000 млрд. грн., а ВВП звітного періоду 1100 млрд. грн., то індекс економічного зростання складе:

а) 10%; б) 110; в) 90%; г) немає правильної відповіді.

 

2. Екстенсивний тип зростання графічно в моделі АD-АS являє собою:

а) рух по кейнсіанському відрізку кривої АS;

б) зміщення кривої АS вправо;

в) зміщення кривої виробничих можливостей вправо;

г) зміщення кривої АS вліво.

 

3. Особливістю інтенсивного типу економічного зростання є:

а) зростання кількості працівників;

б) підвищення кваліфікації працівників;

в) збільшення капіталовкладень;

г) збільшення кількості факторів виробництва.

 

4. Інтенсивні фактори економічного зростання відображають:

а) кількісну сторону збільшення обсягу виробництва;

б) якісну сторону збільшення обсягу виробництва;

в) стабілізацію обсягу виробництва;

г) всі відповіді правильні.

 

5. До факторів пропозиції економічного зростання відноситься:

а) оптимальний розподіл ресурсів; б) інновації;

в) зростання заробітної плати; г) заощадження.

 

6. Економічне зростання – це:

а) еволюція економічної системи в цілому;

б) характер використання продуктивних сил суспільства;

в) зростання реального ВВП;

г) зростання номінального ВВП.

 

7 На спеціалізацію та кооперацію країн впливають такі фактори:

а) географічне положення;

б) історичні традиції та досвід;

в) ресурсні можливості;

г) всі відповіді правильні.

 

8. Міжнародна кооперація передбачає:

а) спільну розробку науково-технічних проблем;

б) обмін вченими;

в) продаж і купівлю ліцензій, ноу-хау;

г) всі відповіді правильні.

 

9. Платіжний баланс країни включає:

а) торгівельний баланс; б) експорт і імпорт;

в) платіжні надходження за послуги; г) всі відповіді правильні.

 

10. Метою формування ВЕЗ може бути:

а) пільговий режим оподаткування;

б) свобода господарської діяльності;

в) стимулювання економічного розвитку території;

г) всі відповіді правильні.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

 

1. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 464 с.
2. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін. Природноресурсний потенціал сталого розвитку України. – К.: РВПС України. – 1999. – 716 с.
3. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.
4. Історія економічних вчень. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Укл. В.Л. Конащук. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2006. – 120 с.
5. Національна економіка: Підручник./ За ред. проф., к.е.н. П.В. Круша. 2-е вид. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 428 с.
6. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с.: іл.
7. Регіональна економіка (частина перша). Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. В.Л. Конащук. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. – 190 с.
8. Регіональна економіка (частина друга). Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. В.Л. Конащук. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. – 186 с.
9. Регіональна політика і механізми її реалізації / За ред. акад. НАН України М.І. Долішнього. – К.: Наукова думка, 2003. – 503 с.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлик, В.Ф. Семенова. – К.: «Знання», 2004. – 350 с.
Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: «Консультант», - 2007. – 590 с.
Сучасні економічні теорії. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Укл. В.Л. Конащук. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2007.- 158 с.

 

Допоміжна література

 

1. Бюджетний кодекс України // Голос України. – 2001 – 24 липня.
2. Закон України від 23 березня «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №25. – С. 95.
3. Закон України «Про державні цільові програми» // Урядовий кур’єр – 2004, 21 квітня.
4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р. №1560-ХІІ // Голос України. 1991. – 21 листопада.
5. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002р. № 40-ІV // Урядовий кур’єр – 2002. - №143 – 7 серпня.
6. Конституція України // Відомості верховної Ради України. – 1996. – №30.
7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України, 21.05.1997//Голос України – 1997- 12 червня.
8. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України, 8.09.2005 // Голос України. – 2005 – 8 листопада.

 

Навчально-методична література

 

1. Регіональна економіка (частина перша). Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. В.Л. Конащук. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. – 190 с.
2. Регіональна економіка (частина друга). Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. В.Л. Конащук. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. – 186 с.
3. Сучасні економічні теорії. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Укл. В.Л. Конащук. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2007.- 158с.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.