Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристика дисципліниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

До вивчення дисципліни

“НАЦІОНАЛЬНА економіка”

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

Зміст

1. Робоча програма з дисципліни «Національна економіка»

2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Національна економіка»

3. Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Національна економіка»

4. Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Національна економіка»

5. Плани семінарських занять з дисципліни «Національна економіка»

6. Тестові завдання з дисципліни «Національна економіка»

 

 

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

Кафедра Політичної економії

 

Затверджую:

Перший проректор

професор В.П.Іващенко

 

«___»_______200____р.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни Національна економіка

Галузь знань Економіка та підприємництво
Напрям   030504-ЕП, 030508-ФК, 030509-ОА, 030502-ЕК
   

Розподіл навчальних годин (Денна форма навчання)

  Усього Чверті
Усього годин за навчальним планом, у тому числі:
Аудиторні заняття, з них:
Лекції
Лабораторні роботи
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійна робота, у тому числі при:
Підготовці до аудиторних занять
Підготовці до контрольних заходів
Виконанні курсових проектів (робіт)
Виконанні індивідуальних завдань
Опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях
Підсумковий контроль   К/Р

Заочна форма навчання

Розклад навчальних годин

  Всього В т.ч. по семестрах
           
Усього годин за навчальним планом          
у тому числі: Аудиторні заняття          
з них - лекції          
- лабораторні заняття              
- практичні заняття              
- семінари          
Самостійна робота          
у тому числі: - підготовка до аудиторних занять              
- виконання курсових проектів(робіт)              
- виконання індивідуальних завдань          
- підготовка до контрольних заходів              
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях          
Підсумковий контроль              

 

 

Характеристика дисципліни

 

Навчальна дисципліна "Нацiональна економiка" є нормативною і входить до циклу дисциплін природничо-наукового блоку.

Мета вивчення дисципліни – аналіз закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Завдання дисципліни - розкрити загальне та особливе в національній економічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство.

Предмет дисципліни - сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси національної економіки та її специфіку функціонування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:теоретичні засади національної економіки; характеристику потенціалу національної економіки та її інституціональні фактори; державне регулювання національної економіки; планування, прогнозування та програмування національної економіки; джерела та фактори економічного зростання в національній економіці та інституціональні форми інтеграції у світове господарство.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: - оперувати програмним теоретичним матеріалом; - викладати матеріал логічно і послідовно; - диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; - теоретично мислити, аналізувати і оцінювати факти, концепції, ідеї з критичної точки зору; - аналізувати і оцінювати показники ефективності національної економіки.

Критерії успішності –отримання позитивних оцінок на семінарських заняттях, при виконанні тестових та контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання –комплект завдань для контрольних робіт та тестових завдань, комплект екзаменаційних білетів.

Зв’язок з іншими дисциплінами –передумовою вивчення є засвоєння дисциплін "Політична економія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Міжнародна економіка".

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні наступних гуманітарних дисциплін.

 

Структура дисципліни

 

Модуль
Тема лекції (заняття) та обсяг, годин Шифр змістового модуля Вид підсумкового контролю
Теоретичні засади національної економіки.
Лекції
1. Тема 1.Національна економіка: загальне та особливе.
2. Тема 2.Економічні теорії та базисні інститути націоньної економіки
3. Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально- ринкової економіки.
4. Тема 4. Характеристика економічного потенціалу.
5. Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки.
6. Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку.
Семінари
1. Тема 2.Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.
Самостійна робота
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
1. Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально- ринкової економіки.
2. Тема 4. Характеристика економічного потенціалу.
3. Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку.
Підготовка до аудиторних занять
Підготовка та складання підсумкового контролю
Усього:
  Контрольна робота (тестування)
Державне регулювання національної економіки.
Лекції
1. Тема 7. Державність та державне управління економікою.
2. Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок.
3. Тема 9. Структурна перебудова національної економіки.
4. Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки.
Семінари
1. Тема 7. Державність та державне управління.
Самостійна робота
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
1. Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок.
2. Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки.
Підготовка до аудиторних занять
Підготовка та складання підсумкового контролю
Усього:
  Контрольна робота (тестування)
Економічне зростання та світогосподарська інтеграція національних економік.
Лекції
1. Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці.
2. Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.
Семінари
1. Тема 11.Політика економічного зростання в національній економіці.
2. Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.
Самостійна робота
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
1. Тема 11.Політика економічного зростання в національній економіці.
2. Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.
Підготовка до аудиторних занять
Підготовка та складання підсумкового контролю
Усього:
  Контрольна робота (тестування)

 

 

Зміст дисципліни

 

Лекційний курс

 

№№ з/п Назва розділу/теми та ії зміст Тривалість (годин)
Тема 1.Національна економіка: загальне та особливе. Економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, національна економіка як економічні науки і навчальні дисципліни. Зародження, етапи еволюції і перспективи розвитку національної економіки як науки. Предмет і методи національної економіки. Національна економіка як об`єкт теорії. Сутність, передумови та риси національної економіки. Основи руху національної економіки. Система цілей національної економіки. Національна безпека: сутність та структура.
Тема 2.Економічні теорії та базисні інститути націоньної економіки Типи національних економічних систем та основи їх класифікації. Національна економіка ринкового типу: характерні риси та моделі. Командно-адміністративна національна економіка. Національні економіки „традиційного” типу. Перехідна економіка: зміст і моделі. Передумови формування та функціонування національної економіки України: історичний ракурс.
Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально- ринкової економіки. Соціальні пріоритети розвитку національної економіки. Соціальний розвиток, соціальна підтримка та соціальний захист населення як категорії національної економіки соціально орієнтованого типу. Цілі, напрямки та інструменти соціальної політики. Державне регулювання ринку праці. Державне регулювання доходів та споживання. Соціальні норми та нормативи національної економіки. Особливості соціальної політики в Україні (політика зайнятості, доходів, соціального захисту населення). Можливості і межі комерціалізації соціальної сфери.
Тема 4. Характеристика економічного потенціалу. Макроекономічні показники розвитку національної економіки та їх вимірювання. Роль та функції національного рахівництва. Основні макроекономічні пропорції та їх роль у регулюванні національної економіки. Сукупний економічний потенціал: сутність та структура. Інвестиційний потенціал. Трудовий потенціал. Науковий потенціал. Зовнішньоекономічний потенціал. Рекреаційний потенціал. Національне багатство: зміст та структура.
Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. Економічні інститути: сутність та роль у становленні ефективної моделі національної економіки. Система відносин власності в національній економіці. Права власності та економічна влада. Еволюція відносин власності. Перерозподіл прав власності та приватизація. Державне управління процесами приватизації. Досвід та проблеми роздержавлення та приватизації в Україні.
Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку. Мікроекономічні проблеми національної економіки Суб’єкти мікрорівня національної економіки: види, особливості поведінки, тенденції розвитку . Мезорівень національної економіки: галузі, міжгалузеві комплекси, територіальні утворення. Проблеми становлення та розвитку ринкової структури та інфраструктури в національній економіці (ринки ресурсів, капіталів, землі, нерухомості і житла, цінних паперів). Роль держави у становленні інститутів ринкової інфраструктури. Особливості фінансової та грошово-кредитної систем національної економіки.
Тема 7. Державність та державне управління економікою. Державне регулювання економіки: необхідність, сутність, функції, принципи, цілі та об’єкти. Теорії державного регулювання. Механізм регулювання національної економіки. Важелі державного регулювання економіки. Система органів державного регулювання економіки: принципи та функції. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки. Державний бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Грошово-кредитне регулювання економіки.
Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Особливості формування національного виробництва і товарно-грошових відносин. Лібералізація і демократизація економічного життя. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва. Державне регулювання підприємництва. Формування конкурентного середовища та антимонопольне регулювання. Державна підтримка малого підприємництва. Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва. Державна підтримка венчурних (ризикових) підприємств. Прикладні аспекти програмного регулювання розвитку малого та середнього бізнесу у регіоні. Формування ринкового механізму ціноутворення. Методи державного регулювання цін та інфляції.
Тема 9. Структурна перебудова національної економіки. Структура економіки: зміст, типи, якісні характеристики та пріоритети. Структурні зрушення в національній економіці та методи їх регулювання. Зміст та основні напрямки структурної перебудови національної економіки та політика держави. Інвестиції та інвестиційна діяльність. Державне регулювання інвестиційних процесів: функції, цілі та інструменти. Державне регулювання ринку цінних паперів. Основні напрямки структурної перебудови промислового комплексу (галузі прориву, конверсія, фінансово-промислові групи). Основні напрямки структурної перебудови аграрно-промислового комплексу, інновації та інвестиції в національній економіці. Регіони в структурі національної економіки. Регіональна політика: зміст, пріоритети, інструменти. Екологічні імперативи розвитку національної економіки.
Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки. Сутність, елементи, принципи та функції прогнозування. Система прогнозів соціально-економічного розвитку. Методи прогнозування та їх класифікація. Моделювання макроекономічних процесів. Суть державного програмування і види програм. Макроекономічне планування у системі державного регулювання економіки. Стратегія соціально-економічного розвитку національної економіки. Планування: сутність, задачі, форми. Види планів соціально-економічного розвитку. Індикативне планування національної економіки.
Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці. Економічне зростання як категорія національної економіки. Відтворення та економічне зростання національної економіки: моделі, темпи, пропорції. Сутність державної науково-технічної політики. Методи державного регулювання розвитку науки і техніки. Стан суспільного відтворення в національній економіці. Специфіка суспільного відтворення в Україні. Особливості сукупного попиту та сукупної пропозиції та їх взаємодія в національній економіці. Зміна складових сукупного попиту (споживання, інвестиції, державні витрати) і сукупної пропозиції (застосування ресурсів, обсяг виробництва). Шляхи переходу нерівноважної економіки до рівноважного стану. Оцінка ефективності стабілізаційної політики малоі відкритої економіки (практичне застосування моделі Манделла-Флемінга).
Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. Національна економіка у контексті економічної глобалізації. Форми міжнародної інтеграції. Зовнішньоекономічні аспекти національної безпеки. Національна економіка України у системі світогосподарських зв’язків. Актуальні питання зовнішньо-економічної політики. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання і валютний контроль в системі національної економіки. Економічні аспекти геополітичного положення України. Місце економіки України в структурі світової економіки. Проблеми та особливості зовнішньоекономічної політики України (еквівалентний обмін, міграція ресурсів, межі зовнішнього боргу). Специфіка національного валютного ринку. Україна в системі міжнародних економічних зв`язків. Зміст, суб`єкти та види її зовнішньоекономічної діяльності. Перспективи міжнародного співробітництва України.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.