Здавалка
Главная | Обратная связь

Семінарські заняття 

№№ з/п Тема заняття та ії зміст Тривалість (годин)
Тема 2.Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.
Тема 7. Державність та державне управління.
Тема 11.Політика економічного зростання в національній економіці.
Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.

 

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

 

№№ з/п Назва теми та ії зміст Тривалість (годин)
Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально- ринкової економіки. Можливості та межі комерціалізації соціальної сфери.
Тема 4. Характеристика економічного потенціалу. Основні макроекономічні пропорції та їх роль у регулюванні національної економіки.
Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку. Мезорівень національної економіки: галузі, міжгалузеві комплекси, територіальні утворення.
Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підриємництва.
Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки. Стратегія соціально-економічного розвитку національної економіки.
Тема 11.Політика економічного зростання в національній економіці. Специфіка суспільного відтворення в Україні.
Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. Місце економіки України в структурі світової економіки.  

Рекомендована основна література

 

1.Конституція України // Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

2. Бункина М. К. Национальная экономика. М.: Дело, 1997.

3. Винниченко В. Відродження нації. – К.: Вид-во політичної літератури України, 1990.

4. Градов А. П. Национальная экономика: Курс лекций: СПб.: Специальная

литература, 1997.

5.Грушевський М. Історія України - Руси – Т.3. – К.: Наукова думка, 1992.

6.Державне регулювання економіки: Навч. посібник // С. М. Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

7. Економічна теорія. Підручник / За ред. В. М.Тарасевича.- Київ: Центр навчальної літератури, 2006.

8. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Геєця. - К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003.

9. Економічна політика: Навч. посіб. // О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. — К.: КНЕУ, 2004.

10. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання — Прес, 2001.

11. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.

12. Егоров В.В., Парсаданов Г.Л. Прогнозирование национальной экономики:

Учебник. – М.: Высш.шк., 2002.

13. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, основы национальной экономики: Учебное пособие // Руководитель авторского коллектива и научный редактор проф. А. В. Сидорович. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Издательство „ДИС”, 2007.

14.Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Історія господарства: Україна і світ. – К.: Вища школа, 1995.

15. Макаренко И. П. Макроэкономика. Модели и цифры. На примере экономики Украины // Ин-т эволюционной экономики. — К.: Сеста, 2000.

16.Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. – К.: Атіка, Ельга – Н, 2000.

17. Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая безопасность. Учебник / Под ред. д.э.н., проф. В.И. Лисова. - М.: Экономика, 2000.

18. Национальная экономика: Учебник / Под общей ред. акад. РАЕИ В. А. Шульги. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002.

19. Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2001.

20. Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: Экономика, 1996.

21.Основи економічних знань: Навч. посібник // А. С. Гальчинський,
П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. — К.: Вища школа, 2002.

22.Основы экономической теории: Учебник / Под общ. ред. С. В. Мочерного. — К.: Т-во «Знання», 2000.

23. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В. М. Геєця. — К.: Вища шк., 2003.

24. Перехідна економіка: Конспект лекцій / За ред. В. М. Тарасевича.- Дніпропетровськ: Січ, 2001.

25. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005.

26. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка: Підручник. — К.: Либідь, 1999.

27. Савченко А. Г. Макроекономіка. Навч.-метод посіб.: — К.: КНЕУ, 2001.

28. Савруков Н. Т. Национальная экономика: Конспект лекций. СПб.: Политехника, 1999.

29. Сычев Н. В. Политэкономия. Курс лекций. — М: НКФ «ЭКМОС», 2002.

30. Тарасевич В. Н. Очерки теории переходной экономики. — К.: Наукова думка, 2001.

31.Тимочко Н. О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005.

32.Тойнбі А. Дж. Дослідження історії // пер. з англ. – Т.1. - К.: Основи, 1995.

33. Цивилизационные модели современности и их исторические корни // Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко и др. Под ред. Ю. Н. Пахомова. – К.: Наукова думка, 2002.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.