Здавалка
Главная | Обратная связь

Додаткова література 

1. Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945 – 1990 (пер. с фр.).

М.: Наука, 1994.

2. Гарнов А. П. Национальная экономика (инфраструктура рынка средств производства). М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1997.

3. Киреев А. П. Международная экономика. Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 1997.

4. Киреев А. П. Международная экономика. Ч.2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 1999.

5. Леонтьев В. Экономическое эссе. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990.

6. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М.: Прогресс, 1992.

7. Макекадырова А. С., Тарханов А. В. Научные основы национальной экономики: Учеб. пос. Изд-во Рос. экон. акад. М.:1999.

8. Орешин В. П. Государственное регулирование национальной экономики:

Учебное пособие. М.: Юрист, 1999.

 

9. Попов В. А. Прогнозирование национальной экономики: Учеб. пос. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1997.

10. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993.

19. Трансформация экономических институтов в постсоветской России / Под ред. Р. М.Нуреева. – М.: 2000.

23. Экономика переходного периода: Уч. пособие / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина. — М.: Изд-во МГУ, 1995.

20. Экономика переходного периода / Под ред. В. В. Радаева. М., 1999.

21. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общей ред. акад.

В. И.Видяпина, акад. Г. П.Журавлевой. – М.: ИНФРА, 1997.

22. Якобсон Л. И. Государственный сектор экономики. Экономическая теория и политика. Учебник. М.: Государственный университет - Высшая школа экономики, 2000.

22. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. – К.: Наукова думка, 1990.

 

Програму склав доц. / О.Л. Фаізова/

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри політичної економії

протокол № ____ від „__”___________20_ р.

Завідуючий кафедрою політекономії

д.е.н., проф. / В.М. Тарасевич /

Узгоджено

Начальник навчального відділу / А.І. Демченко/

Голова навчально-методичної комісії

за напрямком д.е.н., проф. / К.Ф. Ковальчук /

Завідуючі випускаючими кафедрами :

Економіки промисловості д.е.н., проф.   / С.Б. Довбня /
Обліку та аудиту к.е.н., доц..   /Г.О. Король/
Фінансів д.е.н., проф.   /К.Ф. Ковальчук/
Економічної інформатики і АСУ к.е.н., проф.   /М.С. Кузнєцов/

 

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

Кафедра Політичної економії

 

Затверджую:

Перший проректор

професор В.П.Іващенко

 

«___»_______200______р.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни Національна економіка

Напрям: Менеджмент (МН01)
   

Розклад навчальних годин

  всього в т.ч. по семестрах
               
Усього годин за навчальним планом              
у тому числі: Аудиторні заняття              
з них: - лекції              
- лабораторні заняття                  
- практичні заняття                  
- семінарські заняття              
Самостійна робота              
у тому числі : - підготовка до аудиторних занять              
- підготовка до контрольних заходів              
- виконання курсових проектів (робіт)                  
- виконання індивідуальних завдань                  
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях              
Підсумковий контроль (залік) ДЗ ДЗ              

Заочна форма навчання©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.