Здавалка
Главная | Обратная связь

Зразок оформлення графіківР

E

PE

 

QE Q

 

Рис. 2.1. Ціна рівноваги

 

 

3. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни “Національна економіка”

1. Зародження, етапи еволюції і перспективи розвитку національної економіки як науки.

2. Предмет і методи національної економіки.

3. Сутність, передумови та риси національної економіки.

4.Основи руху національної економіки.

5. Система цілей національної економіки.

6. Національна безпека: сутність та структура.

7.Типи національних економічних систем та основи їх класифікації.

8. Національна економіка ринкового типу: характерні риси та моделі.

9. Командно-адміністративна національна економіка.

10.Національні економіки „традиційного” типу.

11.Перехідна економіка: зміст і моделі.

12. Передумови формування та функціонування національної економіки України: історичний ракурс.

13. Соціальні пріоритети розвитку національної економіки.

14. Цілі, напрямки та інструменти соціальної політики.

15. Державне регулювання ринку праці.

16. Державне регулювання доходів та споживання. Соціальні норми та нормативи національної економіки.

17. Особливості соціальної політики в Україні (політика зайнятості, доходів, соціального захисту населення).

18. Можливості і межі комерціалізації соціальної сфери.

19. Макроекономічні показники розвитку національної економіки та їх вимірювання.

20. Роль та функції національного рахівництва.

21. Основні макроекономічні пропорції та їх роль у регулюванні національної економіки.

22. Сукупний економічний потенціал: сутність та структура.

23.Національне багатство: зміст та структура.

24. Економічні інститути: сутність та роль у становленні ефективної моделі національної економіки.

25. Система відносин власності в національній економіці. Перерозподіл прав власності та приватизація.

26. Досвід та проблеми роздержавлення та приватизації в Україні.

27. Мікроекономічні проблеми національної економіки.

28. Мезорівень національної економіки: галузі, міжгалузеві комплекси, територіальні утворення.

29.Проблеми становлення та розвитку ринкової структури та інфраструктури в національній економіці (ринки ресурсів, капіталів, землі, нерухомості і житла, цінних паперів).

30.Особливості фінансової та грошово-кредитної систем національної економіки.

31. Державне регулювання економіки: необхідність, сутність, функції, принципи, цілі та об’єкти. Теорії державного регулювання.

32. Механізм регулювання національної економіки.

33. Державний бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки.

34. Грошово-кредитне регулювання економіки.

35.Особливості формування національного виробництва і товарно-грошових відносин.

36. Державне регулювання підприємництва.

37. Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва.

38. Формування ринкового механізму ціноутворення. Методи державного регулювання цін та інфляції.

39. Структурні зрушення в національній економіці та методи їх регулювання.

40. Державне регулювання інвестиційних процесів: функції, цілі та інструменти.

41. Державне регулювання ринку цінних паперів.

42. Основні напрямки структурної перебудови промислового комплексу (галузі прориву, конверсія, фінансово-промислові групи).

43. Регіони в структурі національної економіки. Регіональна політика: зміст, пріоритети, інструменти.

44. Екологічні імперативи розвитку національної економіки.

45. Сутність, елементи, принципи та функції прогнозування.

46. Суть державного програмування і види програм.

47. Стратегія соціально-економічного розвитку національної економіки.

48. Планування: сутність, задачі, форми.

49. Відтворення та економічне зростання національної економіки: моделі, темпи, пропорції.

50. Сутність державної науково-технічної політики.

51.Шляхи переходу нерівноважної економіки до рівноважного стану.

52. Національна економіка у контексті економічної глобалізації.

53. Зовнішньоекономічні аспекти національної безпеки.

54. Національна економіка України у системі світогосподарських зв’язків.

55. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

56. Валютне регулювання і валютний контроль в системі національної економіки.

57. Економічні аспекти геополітичного положення України. Місце економіки України в структурі світової економіки.

58. Проблеми та особливості зовнішньоекономічної політики України (еквівалентний обмін, міграція ресурсів, межі зовнішнього боргу). 59.Специфіка національного валютного ринку.

60. Україна в системі міжнародних економічних зв'язків. Перспективи міжнародного співробітництва України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.