Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Характеристика економічного потенціалуПлан

 

1. Макроекономічні показники розвитку національної економіки та їх вимірювання. Роль та функції національного рахівництва.

2. Основні макроекономічні пропорції та їх роль у регулюванні національної економіки

3. Сукупний економічний потенціал: сутність та структура.

4. Національне багатство: зміст та структура.

 

Література

 

1. Державне регулювання економіки: Навч. посібник // С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – Вид 2-ге, доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 131 – 166.

2. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 668 – 688, 719 – 745.

3. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, основы национальной экономики: Учебное пособие // Руководитель авторского коллектива и научный редактор проф. А. В. Сидорович. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Издательство „ДИС”, 2007. – С. 836 – 915.

4. Национальна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 48 – 65.

5. Национальная экономика: Учебник / Под общей ред. акад. РАЕИ В.А. Шульги. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. – С.25 – 42, 77 – 176.

6. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 27 – 70, 190 – 211.

7. Руденко В. П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь,

1994. – 150 с.

 

Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки

План

 

1. Економічні інститути: сутність та роль у становленні ефективної моделі національної економіки.

2. Система відносин власності в національній економіці.

3. Державне управління процесами приватизації.

 

Лiтература

 

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

2. Закон України „Про державну програму приватизації” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 33-34. – С. 67.

3. Державне регулювання економіки: Навч. посібник // С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – Вид 2-ге, доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 5 – 39.

4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Геєця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.

5. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.– С. 632 – 650.

6. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, основы национальной экономики: Учебное пособие // Руководитель авторского коллектива и научный редактор проф. А. В. Сидорович. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. Издательство „ДИС”, 2007. – С. 549 – 646.

7. Национальна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред.. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 147 – 177.

8. Ойкен В. Основы национальной экономии. – М.: Экономика, 1996. – 348 с.

9. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М. Геєця. – К.: Вища школа, 2003. – С. 23 – 36, 84 – 96.

 

10. Сміт А. Дослідження про природу та причини добробуту націй // Пер. О. Васильєвої, М. Межевікіної, А. Малівського. – К.: Рогt-Rоуаl, 2001. – 594 с.

11. Смит А. Теория нравственных чувств. – М.: Таурус-Альфа, 1997. – 287 с.

12. Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування: Конспект лекцій // В.М. Тарасевич, В.В. Білоцерківець, І.Л. Леонідов та ін.; За заг. ред. В.М. Тарасевича. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. – С.34 –35.

13. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. – М.:ИРИСЭН, 2006. – 644 с.

14. Шамхалов Ф. Государство и экономика. Власть и бизнес. – М.: Экономика, 2005. – 714 с.

15. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1983. – 456 с.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.