Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура дисципліниМодуль Тема лекції (заняття) Обсяг, годин Шифр змістового модуля Вид під-сумкового контролю
Модуль 1. Теоретичні засади національної економіки.   Конт-рольна робота (тесту-вання)  
Лекції Тема 1 Національна економіка: загальне та особливе.    
Тема 2.Економічні теорії та базисні інститути національної економіки .    
Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально- ринкової економіки.    
Тема 4. Характеристика економічного потенціалу.  
Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки.  
Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку.  
Семінарські заняття . Тема 2.Економічні теорії та базисні інститути національної економіки    
Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку.  
Самостійна робота - підготовка до аудиторних занять    
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях  
- підготовка до складання підсумкового контролю  
Усього  
Модуль 2. Державне регулювання національної економіки Конт-рольна робота (тесту-вання)  
Лекції Тема 7. Державність та державне управління економікою    
Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок.  
Тема 9. Структурна перебудова національної економіки  
Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки.  
Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці  
Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.  
Семінарські заняття Тема 7. Державність та державне управління економікою    
Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство  
Самостійна робота - підготовка до аудиторних занять    
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях  
- підготовка до складання підсумкового контролю  
Усього  

Зміст дисципліни

 

Лекційний курс

 

№№ з/п Назва розділу/теми та ії зміст Тривалість (годин)
Тема 1.Національна економіка: загальне та особливе. Економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, національна економіка як економічні науки і навчальні дисципліни. Зародження, етапи еволюції і перспективи розвитку національної економіки як науки. Предмет і методи національної економіки. Національна економіка як об`єкт теорії. Сутність, передумови та риси національної економіки. Основи руху національної економіки. Система цілей національної економіки. Національна безпека: сутність та структура.
Тема 2.Економічні теорії та базисні інститути націоньної економіки Типи національних економічних систем та основи їх класифікації. Національна економіка ринкового типу: характерні риси та моделі. Командно-адміністративна національна економіка. Національні економіки „традиційного” типу. Перехідна економіка: зміст і моделі. Передумови формування та функціонування національної економіки України: історичний ракурс.
Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально- ринкової економіки. Соціальні пріоритети розвитку національної економіки. Соціальний розвиток, соціальна підтримка та соціальний захист населення як категорії національної економіки соціально орієнтованого типу. Цілі, напрямки та інструменти соціальної політики. Державне регулювання ринку праці. Державне регулювання доходів та споживання. Соціальні норми та нормативи національної економіки. Особливості соціальної політики в Україні (політика зайнятості, доходів, соціального захисту населення). Можливості і межі комерціалізації соціальної сфери.
Тема 4. Характеристика економічного потенціалу. Макроекономічні показники розвитку національної економіки та їх вимірювання. Роль та функції національного рахівництва. Основні макроекономічні пропорції та їх роль у регулюванні національної економіки. Сукупний економічний потенціал: сутність та структура. Інвестиційний потенціал. Трудовий потенціал. Науковий потенціал. Зовнішньоекономічний потенціал. Рекреаційний потенціал. Національне багатство: зміст та структура.
Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. Економічні інститути: сутність та роль у становленні ефективної моделі національної економіки. Система відносин власності в національній економіці. Права власності та економічна влада. Еволюція відносин власності. Перерозподіл прав власності та приватизація. Державне управління процесами приватизації. Досвід та проблеми роздержавлення та приватизації в Україні.
Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку. Мікроекономічні проблеми національної економіки Суб’єкти мікрорівня національної економіки: види, особливості поведінки, тенденції розвитку . Мезорівень національної економіки: галузі, міжгалузеві комплекси, територіальні утворення. Проблеми становлення та розвитку ринкової структури та інфраструктури в національній економіці (ринки ресурсів, капіталів, землі, нерухомості і житла, цінних паперів). Роль держави у становленні інститутів ринкової інфраструктури. Особливості фінансової та грошово-кредитної систем національної економіки.
Тема 7. Державність та державне управління економікою. Державне регулювання економіки: необхідність, сутність, функції, принципи, цілі та об’єкти. Теорії державного регулювання. Механізм регулювання національної економіки. Важелі державного регулювання економіки. Система органів державного регулювання економіки: принципи та функції. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки. Державний бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Грошово-кредитне регулювання економіки.
Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Особливості формування національного виробництва і товарно-грошових відносин. Лібералізація і демократизація економічного життя. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва. Державне регулювання підприємництва. Формування конкурентного середовища та антимонопольне регулювання. Державна підтримка малого підприємництва. Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва. Державна підтримка венчурних (ризикових) підприємств. Прикладні аспекти програмного регулювання розвитку малого та середнього бізнесу у регіоні. Формування ринкового механізму ціноутворення. Методи державного регулювання цін та інфляції.
Тема 9. Структурна перебудова національної економіки. Структура економіки: зміст, типи, якісні характеристики та пріоритети. Структурні зрушення в національній економіці та методи їх регулювання. Зміст та основні напрямки структурної перебудови національної економіки та політика держави. Інвестиції та інвестиційна діяльність. Державне регулювання інвестиційних процесів: функції, цілі та інструменти. Державне регулювання ринку цінних паперів. Основні напрямки структурної перебудови промислового комплексу (галузі прориву, конверсія, фінансово-промислові групи). Основні напрямки структурної перебудови аграрно-промислового комплексу, інновації та інвестиції в національній економіці. Регіони в структурі національної економіки. Регіональна політика: зміст, пріоритети, інструменти. Екологічні імперативи розвитку національної економіки.
Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки. Сутність, елементи, принципи та функції прогнозування. Система прогнозів соціально-економічного розвитку. Методи прогнозування та їх класифікація. Моделювання макроекономічних процесів. Суть державного програмування і види програм. Макроекономічне планування у системі державного регулювання економіки. Стратегія соціально-економічного розвитку національної економіки. Планування: сутність, задачі, форми. Види планів соціально-економічного розвитку. Індикативне планування національної економіки.
Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці. Економічне зростання як категорія національної економіки. Відтворення та економічне зростання національної економіки: моделі, темпи, пропорції. Сутність державної науково-технічної політики. Методи державного регулювання розвитку науки і техніки. Стан суспільного відтворення в національній економіці. Специфіка суспільного відтворення в Україні. Особливості сукупного попиту та сукупної пропозиції та їх взаємодія в національній економіці. Зміна складових сукупного попиту (споживання, інвестиції, державні витрати) і сукупної пропозиції (застосування ресурсів, обсяг виробництва). Шляхи переходу нерівноважної економіки до рівноважного стану. Оцінка ефективності стабілізаційної політики малоі відкритої економіки (практичне застосування моделі Манделла-Флемінга).
Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. Національна економіка у контексті економічної глобалізації. Форми міжнародної інтеграції. Зовнішньоекономічні аспекти національної безпеки. Національна економіка України у системі світогосподарських зв’язків. Актуальні питання зовнішньо-економічної політики. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання і валютний контроль в системі національної економіки. Економічні аспекти геополітичного положення України. Місце економіки України в структурі світової економіки. Проблеми та особливості зовнішньоекономічної політики України (еквівалентний обмін, міграція ресурсів, межі зовнішнього боргу). Специфіка національного валютного ринку. Україна в системі міжнародних економічних зв`язків. Зміст, суб`єкти та види її зовнішньоекономічної діяльності. Перспективи міжнародного співробітництва України.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.