Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринкуПлан

1. Мікроекономічні проблеми національної економіки.

2. Проблеми становлення та розвитку ринкової структури та інфраструктури в національній економіці.

3. Особливості фінансової та грошово-кредитної систем національної економіки.

 

Література

 

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – С. 36 – 78.

2. Державне регулювання економіки: Навч. посібник // С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – Вид 2-ге, доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 210 –250, 380 – 389.

3. Дорогунцов С.І., ГошО.П. Політична економія: науковий курс. – К.: Оріони, 2004. – С.402 – 435.

4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – С.259 – 289.

5. Економічна теорія.: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича.– Київ.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 650 – 668.

6. Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В. та ін. Державне регулювання економіки. Частина І: Опорний конспект лекцій. – Дн-ск: НМетАУ, 2004. – С. 76 – 94.

7. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, основы национальной экономики: Учебное пособие // Руководитель авторского коллектива и научный редактор проф. А. В. Сидорович. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. Издательство „ДИС”, 2007. – С. 646 – 710.

8. Национальная экономика: Вопросы методологии, теории, практики / Под ред. А.В. Сидоровича. – М.: МАКС Пресс, 2007. – С. 100 – 124.

9. Национальна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ За ред.. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 66 – 117, 231 – 236.

10. Национальная экономика.: Учебник / Под общей ред. акад. РАЕН В. А. Шульги. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2002. – С. 473 – 500.

11. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М. Геєця. – К.: Вища школа, 2003. – С. 190 – 203, 246 – 707.

Тема 7. Державність та державне управління економікою

План

 

1. Державне регулювання економіки: необхідність, сутність, функції, принципи, цілі та об’єкти.

2. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки.

3. Державний бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки.

4. Грошово-кредитне регулювання економіки.

 

Література

1. Закон України „Про національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – С. 51.

2. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу”, № 719-ХІV // Урядовий кур’єр. – 1999. –№ 120–121. – С. 4.

3. Закон України „Про систему оподаткування” // Все о бухгалтерском учете. –№ 64 (99). – С. 1.

4. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Підручник / За ред. Базилевича В.Д. – К: Знання, 2006. – 623с.

5. Державне регулювання економіки: Навч.: посібник // С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 3–24, 72–119.

6. Економічна теорія.: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича.– Київ.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 745 – 760.

7. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, основы национальной экономики: Учебное пособие // Руководитель авторского коллектива и научный редактор проф. А. В. Сидорович. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. Издательство „ДИС”, 2007. – С. 774 – 836.

8. Национальная экономика: Вопросы методологии, теории, практики / Под ред. А.В. Сидоровича. – М.: МАКС Пресс, 2007. – С. 100 – 124.

9. Национальна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 147 – 177, 236 – 249.

10. Национальная экономика.: Учебник / Под общей ред. акад. РАЕН В.А. Шульги. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2002. – С. 302 – 360.

11. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 85 – 125.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.